Forma i typ
Książki
(29)
Dostępność
dostępne
(26)
tylko na miejscu
(16)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(26)
Księgozbiór podręczny
(16)
Dział
(1)
Autor
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(27)
Krypczyk-De Barra Aleksandra
(7)
Budzałek Anna
(5)
Bałuk-Ulewiczowa Teresa (1951- )
(3)
Gołubiew Zofia (1942-2022)
(3)
Bałus Wojciech (1961- )
(2)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(2)
Strobl Andreas (1965- )
(2)
Talbierska Jolanta (1956- )
(2)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(1)
Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego
(1)
Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection
(1)
BC
(1)
Bauman Szymon. Znaki i wpisy własnościowe Seweryna i Franciszki Mielżyńskich w zachowanym księgozbiorze biblioteki miłosławskiej
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim
(1)
Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecii skazki pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecje bajki przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facetiae fairy tales and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz
(1)
Buyko Małgorzata. Tropiąc Matejkę czyli Zaginione - Odnalezione obrazy Jana Matejki
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Przedmowa do Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae
(1)
Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Ciciora Barbara
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Maria. Siostra ; Monachium
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Od Musaeum Polonicum do Muzeum Narodowego czyli o potrzebie powstania polskiego muzeum narodowego
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Od kuratora
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Od redakcji
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Studium natury - studium pokory
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Temat chrztu Polski w malarstwie XIX wieku
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Teodora. Żona ; Rodzina ; Dzieci
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. The catalogue of Jan Matejko’s drawings in the collection of the National Museum in Krakow – methodological issues
(1)
Ciechańska Marzenna. Conservation issues concerning 19th-century collections
(1)
Ciechańska Marzenna. Zbiory XIX-wieczne a problemy konserwatorskie
(1)
Czapalska Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
(1)
Czapalska Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - rzeźbiarz i jego zbiory
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - the sculptor and his collection
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Czop Janusz (1967- )
(1)
Czwórnóg Barbara
(1)
Czwórnóg Barbara Ciciora-
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Wielkopolanie z kręgu Seweryna Mielżyńskiego w albumie Umarli żywi Teofila Lenartowicza
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Dragońska Urszula. Izydor Krzemicki’s collection of Chiaroscuro woodcuts in Lviv
(1)
Dragońska Urszula. Lwowska kolekcja drzeworytów światłocieniowych Izydora Krzemickiego
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – 19th-century physician anthropologist collector and his library
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – XIX-wieczny lekarz antropolog kolekcjoner i jego biblioteka
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Garbaczewski Witold. Medal CNOCIE CZEŚĆ na okoliczność śmierci Seweryna Mielżyńskiego na tle XIX-wiecznych polskich medali pro memoria
(1)
Gieszczyńska-Nowacka Katarzyna. Edward Rastawiecki i Seweryn Mielżyński - dwie postawy jeden cel
(1)
Grabski Tadeusz I. Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-1885
(1)
Grochala Anna
(1)
Guldan-Klamecka Bożena (1954- )
(1)
Górniak Marek Robert (1965- ). Chrystianizacja Polski - znaczenie i recepcja
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. K ismorii kniznogo sobrania Ksaveria Kosseckogo (1778-1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. On the History of the Book Collection of Ksawery Kossecki (1778–1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. Z historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778–1857)
(1)
Jakubowski Tomasz
(1)
Janowski Paweł (1968- ). Chrystusowe korzenie tożsamości narodu polskiego
(1)
Janowski Paweł (1968- ). Europejski kontekst chrztu Polski
(1)
Jazdon Artur (1956- ). The University Library in Poznań experiences in organising regional collections
(1)
Jazdon Artur (1956- ). Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych
(1)
Juszczak Dorota
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- )
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Klupp Krzysztof (1960- ). Ma Poznańskie ludzi wielu - ale drugiego śp. Seweryna mieć nie będzie... - kontakty Józefa Ignacego Kraszewskiego z Sewerynem i Franciszką Mielżyńskimi
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(1)
Kołodziej Adriana
(1)
Kołodziej Adriana. Indywidualna relacja człowieka z Bogiem
(1)
Kołodziej Adriana. Od kuratora
(1)
Kołodziej Adriana. Od redakcji
(1)
Królikowski Janusz (1962- ). Liturgia i sztuka
(1)
Kurzyńska Jolanta. Post scriptum. Opis budowy technicznej na podstawie analizy wizualnej
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Spis obrazów zbioru miłosławskiego z 1870 r. Seweryn Mielżyński na tle XIX-wiecznych kolekcjonerów malarstwa dawnego na ziemiach polskich
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Bookmarks as a source for studies on the history of everyday life of the Polish nobility in the 19th century (a case study of the library of Józef Żaba from Szszo)
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Zakładka książkowa jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza)
(1)
Matuszczak Tadeusz
(1)
Mirończuk Robert (1968- ). Wstęp do Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae
(1)
Murawska Agnieszka
(1)
Murawska Agnieszka. Kalendarium
(1)
Murawska Agnieszka. Ręką Mielżyńskiego spisane. Charakterystyka rozproszonej spuścizny
(1)
Murawska Agnieszka. Wstęp. Wokół Seweryna Mielżyńskiego
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). 1050 lat temu na polskiej ziemi stanął krzyż
(1)
Nowak Romuald (1957- )
(1)
Nowakowska Monika (historia sztuki)
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Organisty Adam (1973- ). Motywy religijne w martwych naturach krakowskiego środowiska artystycznego przełomu XIX i XX wieku
(1)
Potrzebnicka Ewa. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland
(1)
Potrzebnicka Ewa. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
(1)
Przepałkowska Izabela. The purchase of prints at an auction in Poznań in 1818 - Reconstruction of the origin and characteristics of the first acquisitions of the University of Warsaw Library’s Print Room
(1)
Przepałkowska Izabela. Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 roku – rekonstruk- cja pochodzenia i charakterystyka pierwszych nabytków Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(13)
Kraj wydania
Polska
(29)
Język
polski
(26)
angielski
(2)
niemiecki
(1)
Temat
Malarstwo polskie
(13)
Matejko, Jan (1838-1893)
(12)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(11)
Dom Jana Matejki (Kraków)
(8)
Rzeźba polska
(8)
Rysunek polski
(3)
Chrzest Polski (966)
(2)
Drzeworyt polski
(2)
Historia
(2)
Ilustracje polskie
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Sztuka
(2)
Duchowość chrześcijańska
(1)
Duchowość religijna
(1)
Galeria Sztuki "Sukiennice" (Kraków)
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Katarzyna Aleksandryjska (św.)
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Malarstwo historyczne niemieckie
(1)
Malarstwo historyczne polskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(1)
Matejkowie (rodzina)
(1)
Małgorzata Męczennica (św.)
(1)
Mielżyński, Seweryn (1804-1872)
(1)
Museen der Stadt Bamberg (Bamberg)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy (Kraków)
(1)
Porcelana
(1)
Rysunek niemiecki
(1)
Sztuka chrześcijańska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Witraże
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: czas
1801-
(19)
1501-
(2)
2001-
(2)
1401-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Albumy
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Informatory
(1)
30 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Ciciora-Czwórnóg Barbara (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: BC ; Ciciora Barbara ; Czwórnóg Barbara ; Czwórnóg Barbara Ciciora-
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki / Barbara Ciciora.
Adres wydawniczy: [Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008].
Opis fizyczny: S. 27-41 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" ; 36 - "Nauki Humanistyczno-Społeczne" ; z. 386.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - twórczość
Temat: Witraże - historia - Polska - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25631 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25632 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Sto lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie / [oprac.: Barbara Ciciora].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2004].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - informator
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2004 (7)) sygn. II 19584 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Sto lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie / [oprac.: Barbara Ciciora].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2004].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - informator
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19585 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Matejko a średniowiecze : Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki, październik 2001 - styczeń 2002 / [tekst: Barbara Ciciora].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, cop. 2001.
Opis fizyczny: 27, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 22.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2001-2002
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 83-87312-80-0
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9701, sygn. I 8574 (2 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2001 (20)) sygn. I 7938 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Matejko w Monachium : 9 marca - 3 czerwca 2007, [Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki] / [tekst: Barbara Ciciora-Czwórnóg].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007].
Opis fizyczny: [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - pamiątki - wystawy
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - wystawy - 2007
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2007 (20)) sygn. II 29621 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Wielki ilustrator : drzeworyty Jana Matejki / [aut. wystawy i tekst: Barbara Ciciora].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s.) ; 21 cm.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - wystawy
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - wystawy - 2004
Temat: Drzeworyt polski - wystawy - 19 w
Temat: Ilustracje polskie - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33046 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2004 (10)) sygn. II 19549 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Wielki ilustrator : drzeworyty Jana Matejki / [aut. wystawy i tekst: Barbara Ciciora].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s.) ; 21 cm.
Uwaga: Odbitka kserograf.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - wystawy
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - wystawy - 2004
Temat: Drzeworyt polski - wystawy - 19 w
Temat: Ilustracje polskie - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23860 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 100 lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie : materiały do historii Domu Jana Matejki / [wstęp Zofia Gołubiew ; aut. oprac. Barbara Ciciora [i in.].
Wariant tytułu: Sto lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004.
Opis fizyczny: 158, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Z Historii Muzeum Narodowego w Krakowie
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - pamiątki
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - historia
Temat: Sztuka - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942-2022).
ISBN: 83-89424-22-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2004 (4)) sygn. II 19688 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 100 lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie : materiały do historii Domu Jana Matejki / [wstęp Zofia Gołubiew ; aut. oprac. Barbara Ciciora [i in.].
Wariant tytułu: Sto lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2004.
Opis fizyczny: 158, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Z Historii Muzeum Narodowego w Krakowie
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - pamiątki
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - historia
Temat: Sztuka - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara
Hasło dodatkowe: Gołubiew, Zofia (1942-2022).
ISBN: 83-89424-22-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19699 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach : przewodnik / [aut.: Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2011].
Opis fizyczny: 53, [7] s. : il. kolor. ; 16 cm.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - 19 w. - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - 19 w. - przewodnik
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-069-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9314 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2011 (11)) sygn. I 9313 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich... : monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku : wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec - czerwiec 2007 / [red. nauk.: Wojciech Bałus, Barbara Ciciora ; aut. not: Barbara Ciciora, Andreas Strobl].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2007.
Opis fizyczny: 175, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. po notach katalogowych. Skróty bibliogr. s. 170-175.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z jęz. niem.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2007
Temat: Historia - ikonografia - wystawy - 19 w
Temat: Malarstwo niemieckie - tematyka - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Bałus, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Strobl, Andreas (1965- ).
ISBN: 83-89424-76-2
ISBN: 978-83-89424-76-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 14596 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2007 (2)) sygn. III 14595 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach : przewodnik / [red. nauk.: Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk ; aut. not katalogowych: Anna Budzałek [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2010.
Opis fizyczny: 208 s. : il. kolor. ; 24 cm + [2] s. : il. kolor.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-054-7
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 24920 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2010 (5)) sygn. II 24919 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach : przewodnik / [red. nauk. Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk ; aut. not katalogowych Anna Budzałek [i in.].
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012.
Opis fizyczny: 208 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-092-9
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26956 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2012 (7)) sygn. II 26955 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Gallery of 19th-Century Polish Art in the Sukiennice : guide / [scholarly ed. Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk ; auth. of catalogue notes: Anna Budzałek [et al.] ; transl.: Marta Herudzińska-Oświecimska].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2010.
Opis fizyczny: 208 s. : il. kolor. ; 24 cm + [2] s. : il. kolor.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-061-5
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 25432 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2010 (8)) sygn. II 25431 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach / [red. nauk.: Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk ; aut. not katalogowych: Anna Budzałek [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2010.
Opis fizyczny: 334 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art. i notach katalogowych. Skróty bibliogr. s. 321-330. Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna.
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-057-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 17352 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2010 (7)) sygn. III 17351 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Matejko : malarstwo = painting / [tekst Barbara Ciciora-Czwórnóg ; tłumaczenie Teresa Bałuk-Ulewiczowa].
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz, cop. 2014.
Opis fizyczny: 63, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Seria: Art Bosz
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - album
Temat: Malarstwo polskie - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Bałuk-Ulewiczowa, Teresa (1951- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Bosz
ISBN: 978-83-7576-226-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9786, sygn. I 9785 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Gallery of 19th-Century Polish Art in the Sukiennice / [scholarly ed.: Barbara Ciciora, Aleksandra Krypczyk ; auth. of catalog notes: Anna Budzałek [et al.] ; transl.: Marta Herudzińska-Oświecimska].
Adres wydawniczy: Krakow : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2011.
Opis fizyczny: 334 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 321-330. Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - przewodnik
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Budzałek, Anna.
Hasło dodatkowe: Ciciora-Czwórnóg, Barbara.
Hasło dodatkowe: Herudzińska-Oświecimska, Marta.
Hasło dodatkowe: Krypczyk-De Barra, Aleksandra.
ISBN: 978-83-7581-063-9
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 17845 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2011 (4)) sygn. III 17844 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Jan Matejko / Barbara Ciciora-Czwórnóg ; [tłumaczenie Teresa Bałuk-Ulewiczowa].
Wariant tytułu: I, Matejko
Wariant tytułu: Ja, Matejko
Adres wydawniczy: Olszanica : Wydawnictwo Bosz ; Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2013], cop. 2005.
Opis fizyczny: 95, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie
Uwaga: Dodr. do wyd. z 2005 r. z nową obwol. Na s. red. cop. 2005, na obwol. logo: 2013 rok Jana Matejki.
Uwaga: Bibliogr. s. 95.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Matejko Jan 1838-1893 - album
Temat: Dom Jana Matejki Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Galeria Sztuki Sukiennice Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Malarstwo historyczne polskie - 19 w
Temat: Malarstwo historyczne polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Rysunek polski - 19 w
Temat: Rysunek polski - zbiory - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Bałuk-Ulewiczowa, Teresa (1951- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Bosz
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 83-89747-16-2
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23639 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (N 2005 (28)) sygn. III 23638 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej