Nowości
Mantegna & Bellini
Wczesnośredniowieczne groby z elementami uzbrojenia na terenie ziem polskich materiały do studiów
Ulica Utrata
Polish orts 1608 1684 including Georg Wilhelm orts 1621 1640 Gustav II Adolph orts 1628 1631 Carl X Gustav orts 1656 1658
Archeomoderna polska sztuka nowoczesna i mity państwowotwórcze Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 03 16 05 2021 Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece