New items
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Plebani wilanowscy ich rodziny czasy i losy
Resplendent synagogue architecture and worship in an eighteenth century Polish community
Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy Lubelskiej
Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego