Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia - zbiory z magazynu
(2)
Author
August II Mocny (król Polski ; 1670-1733).
(1)
Dąmbski Stanisław Kazimierz (około 1638-1700).
(1)
Kahraman Mustafa bin Ibrahim (16..-nie przed 1699).
(1)
Lubomirski Stanisław Herakliusz (1642-1702).
(1)
Ogiński Grzegorz Antoni (1654-1709).
(1)
Rossowski Jan ( -przed 1634).
(1)
Sapieha Kazimierz Jan Paweł (1642-1720).
(1)
Sobieski Aleksander (1677-1714).
(1)
Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766).
(1)
Załuski Andrzej Chryzostom (około 1650-1711).
(1)
Year
1690 - 1699
(1)
1630 - 1639
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Stare druki
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieszego Władislawa Zygmvnta, Obranego Krola Polskiego [...]; Dane, między Warßawą a Wolą, Dnia 8. Listopada. Roku 1632.
Wariant tytułu: Suffragia województw i ziem koronnych
Wariant tytułu: Suffragia na Władysława IV dane 8 XI 1632
Adres wydawniczy: W Warszawie : W Drukarni Iana Rossowskiego, 1632.
Opis fizyczny: [16] kart, sygnowanie [], D-G4 ; 2°.
Uwaga: Tytuł nagłówkowy.
Cytata bibliogr.: Estr. XV-XVIII, 30, 21.
Oprawa: Brak
Gatunek, rodzaj, forma: Stare druki - 17 w.
Hasło dodatkowe: Rossowski Jan ( -przed 1634).
Hasło dodatkowe: Polska. Sejm (1632 24.09-15.11).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje Sejm 1632 2409 1511
Hasło dodatkowe - miejsce publikacji: Polska Warszawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 119448 III
No cover
Book
In basket
Tytuł: Transakcie Korony Polskiey y W. Xięstwa Litewskiego za Nayiasnieyszego Monarchy Avgvsta II czasow y panowania Iego od Roku Pańskiego 1696 az do Roku Pańskiego 1707 inclusive dla Synow Korronnych zebrane.
Wariant tytułu: Transakcje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego za Najjaśniejszego Monarchy Augusta II czasów i panowania Jego od Roku Pańskiego 1696 aż do Roku Pańskiego 1707 inclusive dla Synów Koronnych zebrane
Adres wydawniczy: [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], [1696-1707].
Opis fizyczny: Wolumin ; 31x20 cm.
Zawiera: Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia. - Zdanie Iasnie Oswieconego Senatv Swieckiego Y Poselskiey Izby Przeciwko Zdaniu [...] Xiędza Stanisława Zbąskiego Biskupa Warminskiego O lokowaniu Woyska wdobrach [!] Biskupstw W.X.L. Luci publicæ Podane Anno 1696. -Rationes pro non eligendo Galliæ Principe in Regem Poloniae. - Ná List Imieniem [...] Kásztelána Bydgoskiego [i.e. Andrzeja Niemojewskiego] z Socháczowa ficte dátowany, Do [...] Biskupá Kuiawskiego w Wárszawie malitiosissimè Wydrukowány Respons Ad vindicias dandas Honori [...] Avgvsta Wtorego, Obranego Krola Polskiego y Wolney Elekcyi Iego Napisany. - Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y W. X. Litewskiego, Zgodnie na Nayiaśuieyszego [!] Augusta II. Obranego Krola Polskiego [...], -Przywileie Y Constitucie Seymowe Za Panowania [...] Augusta II, Roku Pańskiego, M.DC.XCVII. -August II. Z Bożey Łaski Obrany Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski [... ; Incipit:] Wszem w obec y każdemu z osobna [...] tym Manifestem Naszym oznaymuiemy [...]. - Actum in Castro Ravensi sub Interregno feria quinta post Festum Sanctæ Margarethæ Virginis & Martyris proxima, Anno Domini Millesimo Sexcētesimo Nonagesimo Septimo. - Kopia Listu Jegomości Xiędza Biskupa Kuiawskiego do Posła Francuskiego. - Reflexye Ziemianina pewnego na Uniwersał Xiązęcia Jegomości Kardynała Prymasa do Woiewodztw y Ziem Rzeczypospolitey, de data 5ta Julij 1697mo wydany. - Actum in Castro Ravensi Sabbatho ante Festum Nativitatis Sancti Joannis Baptistæ proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo. - Actum in Castro Ravensi Sabbato ante Festum Nativitatis Sancti Ioannis Baptistæ proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo. - Mowy lego Mosci Xiędza Andrzeia Załvskiego Biskvpa Płockiego, w Samborze, pod czas Traktatow z skonfederowanym Woyskiem miane a na proźbę Collegij Commissorialis, z konnotowane. - Copia Literarum Sacrae Regiae Majestatis ad Eminentissimum Cardinalem Primatem Regni. - Copia Responsoriarum S. R. M. Poloniæ Ad Serenissimum Electorem Brandenburgicum. - Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria secunda post Dominicam Oculi Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo, Nonagesimo, Octavo. - Summaryusz Rachunkow Generalnych Skarbowych Naiasnieyszemv Krolowi Imci Augustowi II Y Wszytkim Stanom Rzeczypospolitey na Seym Walny Warszawski pro die 16, Iunij 1699 złożony. - Constytucye Seymu Walnego Pacificationis Warszawskiego Szescniedzielnego Zaczętego dnia XVI. Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego M. DC. XC. IX. - Kopia Listu od Paszy Kamienieckiego. - Votum Jaśnie Wielmożnego JMci Pana Stanisława Hrabi na Wiśniczu y Jarosławiu Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego, Na Walnym Senatus Consilium Miane, w Warszawie die 28 Maij Anno Domini MDCC. - Manifest Bogv, Swiatu, y Oyczyźnie Przez [...] Kazimierza Jana [...] Sapiehę. - Justæ Vindiciæ & Summa Armorum Justitia Ex Parte Sac[r]æ Reg[i]æ Maiestatis Poloniarum, juxta obligationem Pactorum Conventorum, [...]. - Kopia listu pewnego senatora z obozu I.K.M. pod iungferhoffen, do drugiego Senatora Die 5ta Augusti 1700 Pisanego. - Relacya wyiazdu Iego Krolewskiey Mci z Warszawy y tego co się subsequenter działo Roku Pańskiego 1700. - My Rady, Dygnitarze, Urzędnicy y Rycerstwo Woiewodztw y Ziem Prowincyi Wielkopolskiey za Uniwersałami Jo. K. Mci po Seymikach Partykularnych do Woiewodztw y Ziem Wydanemi tu pod Koło na Generał na dzień trzydziesty Października zgromadzeni. - Actum In Curia Regia Varsaviensi Sabbato Ante Dominicam Cantate proximo Anno Dni. Millesimo Septingentesimo quarto. - Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorvm Viti & Modesti Martyrvm Proximo, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Qvarto. - Manifest nayiaśnieyszego Stanisława pierwszego z Bożey łaski krola obranego polskiego do stanow Rzeczypospolitey Polskiey wydany. - Listy z oryginałów od Ich Mośćiow Pánow Kommisarzow Krola I Mośći Szwedzkiego pokazánych, z fráncuskiego y niemieckiego ięzyká ná polski przetłumáczone. - Manifest Naiaśnieyszego Krolewica Iego Mośći Alexandra, Polskiego y W. X. L. Xcia, do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W. X. L. de raptu Naiaś: Krolewicow Ich Mościow Jakvba i Konstantyna. - Oblata Confoederationis Dvcatvvm Zathoriensis & Oswięcimensis in Conventu Particulari Zathoriensi Die 29 Maij Annno Domini M. DCC. V. Sancitae. - Articuli pactorvm conventorum stanow tey Rzeczypospolitey y W. X. L. y Panstw do nich należących z posłami J. K. Mci [...]. - Vniwersał Wielm. Iego M. P. Ogińskiego Starosty Zmudźkiego. - Foedus inter Sacram Regiam Majestatem atqve Rempublicam Poloniæ & Sacram Regiam Majestatem Sveciæ Conclusum Varsaviæ in Cœnobio Carmelitarum Discalceatorum die XVIII.-XXVIII. Mensis Novembris Anni M DCCV. - Vchwała Walney Rady Warszawskiey, Stanow Rzeczypospolitey Zkonfederowanych za Uniwersałami Nayprzeswietnieyszego Xiążęcia J. Mości Kardynała, Prymasa Korony Polskiey y W. X. Litewskiego [...]. - Conclusum Naiaśnieyszego Krola J. M. Augusta II. Pana naszego Miłościwego, Stanow Koronnych y W. X. L. na Radzie Walney Seymem Lubelskim postanowioney, pod Kontinuacyą Generalney Konfederacyey Sandomirskiey, w Grodnie dnia 16. Miesiąca Grudnia Roku 1705. - Stanisław Pierwszy z Bozey Łaski Krol Polski, [...] Dnia I. Miesiąca Wrzesnia Roku Panskiego MDCCVI. - Tractatvs pacis sive Tabulae Faederis perpetui inter Serenissimos Carolvm Duodecimũ [...].
Oprawa: Pergamin zielony, obcięcia barwione czerwono.
Temat: Polska - 1697-1733 (August II Mocny) - dzieła przed 1800.
Temat: Polska - 1697-1733 (August II Mocny) - źródła.
Hasło dodatkowe: August II Mocny (król Polski ; 1670-1733).
Hasło dodatkowe: Dąmbski Stanisław Kazimierz (około 1638-1700).
Hasło dodatkowe: Załuski Andrzej Chryzostom (około 1650-1711).
Hasło dodatkowe: Kahraman Mustafa bin Ibrahim (16..-nie przed 1699).
Hasło dodatkowe: Lubomirski Stanisław Herakliusz (1642-1702).
Hasło dodatkowe: Sapieha Kazimierz Jan Paweł (1642-1720).
Hasło dodatkowe: Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766).
Hasło dodatkowe: Sobieski Aleksander (1677-1714).
Hasło dodatkowe: Ogiński Grzegorz Antoni (1654-1709).
Hasło dodatkowe - tytuł: Konfederacja generalna ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae
Hasło dodatkowe - tytuł: Zdanie jaśnie oświeconego Senatu świeckiego i Poselskiey Izby
Hasło dodatkowe - tytuł: Rationes pro non eligendo Gallio Principe in Regem Poloniae
Hasło dodatkowe - tytuł: Na List Imieniem IMci Pana Kasztelana Bydgoskiego
Hasło dodatkowe - tytuł: Suffragia województw i ziem koronnych
Hasło dodatkowe - tytuł: Przywileje i konstytucje sejmowe za panowania Augusta II 1697
Hasło dodatkowe - tytuł: August II Z Bożey Łaski Obrany Krol Polski Wielki Xiążę Litewski Incipit Wszem w obec y każdemu z osobna tym Manifestem Naszym oznaymuiemy
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum in Castro Ravensi sub Interregno feria quinta post Festum Sancto Margaretho Virginis & Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcetesimo Nonagesimo Septimo
Hasło dodatkowe - tytuł: Kopia Listu Jegomości Xiędza Biskupa Kuiawskiego do Posła Francuskiego
Hasło dodatkowe - tytuł: Refleksje ziemianina pewnego na uniwersał kardynała prymasa do województw i ziem Rzeczypospolitej 5 VII 1697 wydany
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum in Castro Ravensi Sabbatho ante Festum Nativitatis Sancti Joannis Baptisto proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum in Castro Ravensi Sabbato ante Festum Nativitatis Sancti Ioannis Baptisto proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo
Hasło dodatkowe - tytuł: Mowy jegomości księdza Andrzeja Załuskiego w Samborze
Hasło dodatkowe - tytuł: Copia Literarum Sacrae Regiae Majestatis ad Eminentissimum Cardinalem Primatem Regni
Hasło dodatkowe - tytuł: Copia Responsoriarum S R M Polonio Ad Serenissimum Electorem Brandenburgicum
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria secunda post Dominicam Oculi Quadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Octavo
Hasło dodatkowe - tytuł: Sumariusz rachunków generalnych skarbowych 1699
Hasło dodatkowe - tytuł: Konstytucje sejmu walnego pacificationis warszawskiego 1699
Hasło dodatkowe - tytuł: Kopia Listu od Paszy Kamienieckiego
Hasło dodatkowe - tytuł: Votum Jaśnie Wielmożnego JMci Pana Stanisława Hrabi na Wiśniczu y Jarosławiu Lubomirskiego Marszałka Wielkiego Koronnego Na Walnym Senatus Consilium Miane w Warszawie die 28 Maij Anno Domini MDCC
Hasło dodatkowe - tytuł: Manifest Bogu światu i Ojczyźnie
Hasło dodatkowe - tytuł: Iustae vindiciae et summa armorum iustitia ex parte Sacrae Regiae Maiestatis Poloniarum contra Regem et Coronam Sveciae
Hasło dodatkowe - tytuł: Kopia listu pewnego senatora z obozu IKM pod iungferhoffen do drugiego Senatora Die 5ta Augusti 1700 Pisanego
Hasło dodatkowe - tytuł: Relacja wyjazdu Jego Królewskiej Mości z Warszawy i tego co się subsequenter działo Roku Pańskiego 1700
Hasło dodatkowe - tytuł: My Rady Dygnitarze Urzędnicy i Rycerstwo Województw i Ziem Prowincji Wielkopolskiej tu pod Koło na generał na dzień 30 X zgromadzeni
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum In Curia Regia Varsaviensi Sabbato Ante Dominicam Cantate proximo Anno Dni Millesimo Septingentesimo quarto
Hasło dodatkowe - tytuł: Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorvm Viti & Modesti Martyrvm Proximo Anno Domini Millesimo Septingentesimo Qvarto
Hasło dodatkowe - tytuł: Manifest najjaśniejszego Stanisława pierwszego z Bożej łaski króla obranego polskiego do stanów Rzeczypospolitej Polskiej wydany
Hasło dodatkowe - tytuł: Manifest najjaśniejszego królewicza jego mości Aleksandra polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego księcia do stanów Rzeczpospolitej
Hasło dodatkowe - tytuł: Confoederationis Dvcatvvm Zathoriensis & Oswięcimensis in Conventu Particulari Zathoriensi
Hasło dodatkowe - tytuł: Articuli pactorum conventorum stanow tej Rzeczypospolitej i W X L i państw do nich należących z posłami J K Mci
Hasło dodatkowe - tytuł: Uniwersał Ogińskiego starosty żmudzkiego
Hasło dodatkowe - tytuł: Pacta Varsaviensia Anni 1705
Hasło dodatkowe - tytuł: Uchwała Walnej Rady Warszawskiej Stanów Rzeczypospolitej Skonfederowanych za uniwersałami 1705
Hasło dodatkowe - tytuł: Conclusum najjaśniejszego króla JM Augusta II
Hasło dodatkowe - tytuł: Stanisław Pierwszy z Bozey Łaski Krol Polski Dnia 1 IX 1706
Hasło dodatkowe - tytuł: Tractatus pacis inter Carolum Duodecimus Svecorum Gottorom Vanda et Stanislaum Primum Poloniarum Reges 1706
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - zbiory z magazynu
There are copies available to loan: sygn. 29564 III (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again