Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(13)
Forma i typ
Książki
(13)
Dostępność
dostępne
(13)
Placówka
Magazyn
(13)
Autor
Gancarski Jan (1956- )
(12)
Muzyczuk Anna (1956-2010)
(3)
Gancarski Jan (1956- ). Wstęp
(2)
Leszczyński Tomasz
(2)
Parczewski Michał (1946- )
(2)
Bałuk-Ulewiczowa Teresa (1951- )
(1)
Beljak Jan. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pusty hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja)
(1)
Beljak Jan. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pusty hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramicne virobnictvo na pam'atci Lipic'koi kul'turi u Ganacivci
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Pecerni kul'tovi Sporudi Ukrainskogo Prikarpatta
(1)
Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bielich Mario. Archeologicky vyskum kaplnky sv. Michala v Kosiciach
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice Przemyśl district site 9
(1)
Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach pow. przemyski stan. 9
(1)
Bodzek Jarosław. Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum
(1)
Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum volume
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Ancient mounds on the Jasło Upland
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice site 8 Koszyce commune
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach stan. 8 gm. Koszyce
(1)
Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia Małpolskie voivodeship site 13
(1)
Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi stan. 13 woj. małopolskie
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Latens'kij i rims'kij cas v doslidzenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoi Reci Pospolitoi (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Sakral'ni pam'atki Galica ta jogo okolic'
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego
(1)
Cheben Ivan. Predbezne vysledky prieskumu a vyskumu radiolaritoveho tazobneho arealu a jeho zazemia v Sedmerovci
(1)
Cheben Ivan. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec
(1)
Cheben Michal (1980- ). Predbezne vysledky prieskumu a vyskumu radiolaritoveho tazobneho arealu a jeho zazemia v Sedmerovci
(1)
Cheben Michal (1980- ). Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec
(1)
Chorąży Bogusław. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chorąży Bogusław. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Chorąży Bogusław. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
(1)
Chorąży Bogusław. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Chorąży Bożena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chorąży Bożena. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Chorąży Bożena. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
(1)
Chorąży Bożena. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Cieśla Magda. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Cieśla Magda. Jaskinia w Obłazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej
(1)
Cieśla Magda. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Cieśla Magda. The Obłazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence
(1)
Czopek Sylwester (1958- )
(1)
Dzięgielewski Karol. Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego
(1)
Dzięgielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland with a particular focus on the salt-making centre near Kraków
(1)
Foltyn Edelgarda M. (1958- ). Na pogórzu i w górach. Z problematyki badań nad epoką kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat
(1)
Foltyn Edelgarda M. (1958- ). On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians
(1)
Foltyn Eugeniusz. Na pogórzu i w górach. Z problematyki badań nad epoką kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat
(1)
Foltyn Eugeniusz. On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians
(1)
Fraś Jarosław M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Fraś Jarosław M. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach stan. 43 pow. bocheński woj. małopolskie
(1)
Fraś Jarosław M. Neolithic brine evaporation: exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum at Wieliczka
(1)
Fraś Jarosław M. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43 Bochnia-Chodenice Bochnia Powiat Voivodeship of Lesser Poland
(1)
Fraś Jarosław M. Warzelnictwo neolityczne - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Fraś Jarosław M. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Ancient mounds on the Jasło Upland
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy Jasło district site 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Dwa kamienne zabytki z powiatu krośnieńskiego
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzezówce powiat Jasło stanowisko 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzezówka Jasło district site 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Introduction
(1)
Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bachórz-Chodorówka and Hłomcza
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach powiat Jasło stanowisko 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubatówki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from Dębowiec Jasło district site 30
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubatówka Krosno district site 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Two stone artefacts from the Krosno Powiat
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi Bachórza-Chodorówki i Hłomczy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy
(1)
Ginalski Jerzy (1957- )
(1)
Górski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Górski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu
(1)
Harcar Peter (1979- )
(1)
Hołub Beata. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Hołub Beata. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Hunka Jan (1958-2021). Nalezy mensich cirkevnych pamiatok z 12.-19. storocia na Slovensku
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Jakubczak Michał. Ancient mounds on the Jasło Upland
(1)
Jakubczak Michał. Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego
(1)
Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Jarosz Paweł. Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu
(1)
Jędrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż Nowy Sącz district
(1)
Jędrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży powiat nowosądecki
(1)
Kokowski Andrzej (1953- )
(1)
Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Komar Maryna. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Komar Maryna. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Kopacz Jerzy. Research on the Final Stage of the Stone Age in the Western Part of the Carpathian Zone. Projekt Stranska skala 2016-2019 - Theoretical basis
(1)
Kopacz Jerzy. Z badań nad schyłkiem epoki kamienia w zachodniej części strefy karpackiej. Projekt Stranska skala 2016-2019 - baza teoretyczna
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(12)
niemiecki
(1)
Temat
Archeologia
(7)
Epoka żelaza
(5)
Osadnictwo
(3)
Epoka brązu
(2)
Architektura sakralna
(1)
Epoka kamienia
(1)
Epoka kamienna
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kultura grobów jamowych
(1)
Zamki i pałace
(1)
Temat: czas
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Karpaty
(12)
Małopolska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(10)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ref. w jęz. pol., ang., ukr., słow. lub niem. Summ. lub streszcz. po ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24484 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji 17-18 listopada 2004 r., Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
Bibliogr. po części art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21593 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Berest Roman Âroslavovič. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka Berest Roman Âroslavovič. Ceramične virobnictvo na pam'atci Lipic'koï kul'turi u Ganačìvcì Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Bodzek Jarosław. Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum volume Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia, Małpolskie voivodeship, site 13 Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi, stan. 13, woj. małopolskie Bulik Natalìâ Mihajlìvna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939) Bulik Natalìâ Mihajlìvna (1979- ). Latens'kij i rims'kij čas v doslìdženn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoï Reči Pospolitoï (1918-1939) Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Chorąży Bogusław. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Chorąży Bogusław. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Chorąży Bożena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Chorąży Bożena. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Kłosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowości Żółków, stan. 4, pow. jasielski Kłosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of Żółków, site 4, Jasło district Kłosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jasło district Kłosowicz Mateusz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jasło Lasota-Kuś Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Lasota-Kuś Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki Leszczyński Tomasz. Piec garncarski z miejscowości Żółków, stan. 4, pow. jasielski Leszczyński Tomasz. Pottery kiln from the village of Żółków, site 4, Jasło district Leszczyński Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jasło district Leszczyński Tomasz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jasło Madyda-Legutko Renata. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Madyda-Legutko Renata. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Madyda-Legutko Renata. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach Madyda-Legutko Renata. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki Materna Marek. Grave with weaponry from the burial of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Materna Marek. Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Mikołajska Anna. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Mikołajska Anna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Okońska-Bulas Magdalena. Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia, Małpolskie voivodeship, site 13 Okońska-Bulas Magdalena. Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi, stan. 13, woj. małopolskie Przybyła Marcin M. Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Przybyła Marcin M. Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Půlpánová-Reszczyńska Agnieszka. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Půlpánová-Reszczyńska Agnieszka. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Rodak Justyna. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Rodak Justyna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Sidorovič Volodimir. New Przework cultre burial ground in Velika Dibrova village, Vishnya river basin (Lviv district) Sidorovič Volodimir. Novij mogil'nik pševors'koï kul'turi v selì Velika Dibrova v basejnì Višnì (l'vivs'koï oblastì) Tokarczyk Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Tokarczyk Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Tunia Krzysztof. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Tunia Krzysztof. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach Zając Barbara (historia). Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum Zając Barbara (historia). Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum volume
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 4-5 listopada 2021.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35878 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji, Krosno, 21-22 listopada 2006 r.
Bibliogr. przy niektórych ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23796 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Beljak Ján. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Beljak Ján. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Beljak-Pažinová Noémi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Beljak-Pažinová Noémi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Chorąży Bogusław. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań Chorąży Bogusław. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Chorąży Bożena. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań Chorąży Bożena. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Dzięgielewski Karol. Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego Dzięgielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Kraków Fraś Jarosław M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Fraś Jarosław M. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy, Jasło district, site 1 Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10 Gancarski Jan (1956- ). Introduction Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bachórz-Chodorówka and Hłomcza Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jasło, stanowisko 1 Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubatówki, powiat Krosno, stanowisko 16 Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from Dębowiec, Jasło district, site 30 Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubatówka, Krosno district, site 16 Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi, Bachórza-Chodorówki i Hłomczy Gancarski Jan (1956- ). Wstęp Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Górski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Górski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Jarosz Paweł. Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu Jędrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Jędrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Korczyńska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories, destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice, site 44 (AZP 106-65/103) Korczyńska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grobów zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, stanowisko 44 (AZP 106-65/103) Kotorová-Jenčová Mária. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Nižny Hrušov and Vlača, Vranov nad Topľou district) Kotorová-Jenčová Mária. Nížinne sídliská záveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potisí (na príklade sídlisk v Nižnom Hrušove a vo Vlači, okr. Vranov nad Topľou) Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Leszczyński Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Leszczyński Tomasz. Skarb z Lubatówki, powiat Krosno, stanowisko 16 Leszczyński Tomasz. The hoard from Lubatówka, Krosno district, site 16 Leszczyński Tomasz. Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Madej Paweł (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy, Jasło district, site 1 Madej Paweł (archeologia). Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Madej Paweł (archeologia). Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10 Madej Paweł (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Madej Paweł (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bachórz-Chodorówka and Hłomcza Madej Paweł (archeologia). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jasło, stanowisko 1 Madej Paweł (archeologia). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi, Bachórza-Chodorówki i Hłomczy Madej Paweł (archeologia). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Markiewicz Joanna A. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Markiewicz Joanna A. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Materna Marek. Brązowa siekiera z Woli Nieszkowskiej ze zbiorów archeologicznych Muzeum w Bochni Materna Marek. Bronze axe from Wola Nieszkowska from the archaeological collection of the Museum in Bochnia Mazur Michał (1931- ). Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego Mazur Michał (1931- ). The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Kraków Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogia i chemia brązow. Stanowisko archeologiczne Bieżanów koło Krakowa. Przedpole Karpat Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogy and chemistry of bronze artefacts. Bieżanów near Cracow archaeological site. The outskirts of the Carpathians Putško Mária. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Putško Mária. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Rydzewska Ewa (archeologia). Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Rydzewska Ewa (archeologia). Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Rzońca Justyna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Rzońca Justyna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Soják Marián (1970- ). Archeological research of the Koštiany/Mierzanowice Culture site in Spišska Nová Ves in the years 2016-2017 (preliminary results) Soják Marián (1970- ). Výskum lokality koštianskiej/mierzanowiciej kultúry v Spišskej Novej Vsi v rokach 2016-2017 (predbežne výsledky) Valde-Nowak Paweł. Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Valde-Nowak Paweł. Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 16-17 listopada 2017 r.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35110 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Summ. lub Zsfassung po części art. Spis treści także w jęz. ang.
Bibliogr. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 22659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konf., 17-18 listopada 2011 r., Krosno.
Bibliogr. po niektórych ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28766 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29762 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 10535 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Epoka kamienia w Karpatach / redakcja Jan Gancarski. - Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2020. - 463, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Budziszewski Janusz (1955- ). Ancient mounds on the Jasło Upland Budziszewski Janusz (1955- ). Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego Cieśla Magda. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Cieśla Magda. Jaskinia w Obłazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Cieśla Magda. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Cieśla Magda. The Obłazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Cheben Ivan. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci Cheben Ivan. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Cheben Michal (1980- ). Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci Cheben Michal (1980- ). Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Foltyn Edelgarda M. (1958- ). Na pogórzu i w górach. Z problematyki badań nad epoką kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat Foltyn Edelgarda M. (1958- ). On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians Foltyn Eugeniusz. Na pogórzu i w górach. Z problematyki badań nad epoką kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat Foltyn Eugeniusz. On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians Fraś Jarosław M. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach, stan. 43, pow. bocheński, woj. małopolskie Fraś Jarosław M. Neolithic brine evaporation: exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum at Wieliczka Fraś Jarosław M. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43, Bochnia-Chodenice, Bochnia Powiat, Voivodeship of Lesser Poland Fraś Jarosław M. Warzelnictwo neolityczne - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Ancient mounds on the Jasło Upland Gancarski Jan (1956- ). Dwa kamienne zabytki z powiatu krośnieńskiego Gancarski Jan (1956- ). Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego Gancarski Jan (1956- ). Two stone artefacts from the Krosno Powiat Hołub Beata. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Hołub Beata. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Jakubczak Michał. Ancient mounds on the Jasło Upland Jakubczak Michał. Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego Komar Maryna. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Komar Maryna. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Kopacz Jerzy. Research on the Final Stage of the Stone Age in the Western Part of the Carpathian Zone. Projekt Stránská skalá 2016-2019 - Theoretical basis Kopacz Jerzy. Z badań nad schyłkiem epoki kamienia w zachodniej części strefy karpackiej. Projekt Stránská skalá 2016-2019 - baza teoretyczna Kotorová-Jenčová Mária. Early and Late Stone Age Settlement in the Ondava and Topla Basin (Vranov n. Topľou and Stropkov regions) Kotorová-Jenčová Mária. Osídlenie povodia Ondavy a Tople (regióny Vranov n. Topľou a Stropkov) v mladšej a neskorej dobe kamennej Kotowicz Piotr N. Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Kotowicz Piotr N. Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i toporów w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku Kraszewska Anna (muzealnictwo). Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Kraszewska Anna (muzealnictwo). Jaskinia w Obłazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Kraszewska Anna (muzealnictwo). Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Kraszewska Anna (muzealnictwo). The Obłazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Libera Jerzy (1953- ). Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Libera Jerzy (1953- ). Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i toporów w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku Łanczont Maria. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Łanczont Maria. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Madeyska Teresa. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Madeyska Teresa. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Materna Marek. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach, stan. 43, pow. bocheński, woj. małopolskie Materna Marek. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43, Bochnia-Chodenice, Bochnia Powiat, Voivodeship of Lesser Poland Mroczek Przemysław (geograf). Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Mroczek Przemysław (geograf). Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Nemergut Adrián. Najnovšie doklady Mezolitického osídlenia na Hornej Orave Nemergut Adrián. New evidence of Mesolithic occupation in Horná Orava region Nemergut Adrián. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci Nemergut Adrián. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Pawlikowski Maciej (1947- ). Polish raw materials from the Stone Age Pawlikowski Maciej (1947- ). Polskie surowce kamienne epoki kamienia Pelisiak Andrzej. Dwa kamienne zabytki z powiatu krośnieńskiego Pelisiak Andrzej. Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Pelisiak Andrzej. Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i toporów w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku Pelisiak Andrzej. Siliceaus raw materials in the eastern part of the Polish Carpathians. Results of recent research Pelisiak Andrzej. Surowce krzemionkowe ze wschodniej części polskich Karpat. Rezultaty ostatnich badań Pelisiak Andrzej. Two stone artefacts from the Krosno Powiat Rybicka Małgorzata (archeologia). Selected remarks on research on the settlement of Funnel Beaker Culture communities in the foothill and submontane zones of South-East Poland Rybicka Małgorzata (archeologia). Z badań nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych w podgórskiej i przedgórskiej strefie południowo-wschodniej Polski Standzikowski Karol. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Standzikowski Karol. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Szubski Michał. Ancient mounds on the Jasło Upland Szubski Michał. Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego Valde-Nowak Paweł. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect Valde-Nowak Paweł. Jaskinia w Obłazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Valde-Nowak Paweł. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Valde-Nowak Paweł. The Obłazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Wieczorek Dariusz (geologia). The natural conditions determining the life of Stone Age peoples in the Dębowiec and Osiek Jasielski area of the Jasło and Sanok Valleys and the Low Beskid Mountains Wieczorek Dariusz (geologia). Uwarunkowania przyrodnicze życia ludów epoki kamienia w rejonie Dębowca i Osieka Jasielskiego (Doły Jacielsko-Samockie i Beskid Niski) Zieliński Artur (1965- ). The natural conditions determining the life of Stone Age peoples in the Dębowiec and Osiek Jasielski area of the Jasło and Sanok Valleys and the Low Beskid Mountains Zieliński Artur (1965- ). Uwarunkowania przyrodnicze życia ludów epoki kamienia w rejonie Dębowca i Osieka Jasielskiego (Doły Jacielsko-Samockie i Beskid Niski)
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: 16-17 listopada 2016 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33933 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Publikacja związana z konferencją zorganizowaną przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w dniach 24-25 listopada 2010 r.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28106 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tekst częśc. pol., ang., słowac., ukr. - Streszcz., summ. - Materiały z konf., 17-18 listopada 2009 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25796 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Leszczyński Tomasz. Gancarski Jan (1956- ). Wstęp Bulik Natalìâ Mihajlìvna (1979- ). Sakral'nì pam'âtki Galiča ta jogo okolic' Ters'kij Svâtoslav (1962- ). Hrami knâžogo Galiča Berest Roman Âroslavovič. Pečernì kul'tovì Sporudi Ukraïnskogo Prikarpattâ Kurdina Ûlìâ Mihajlìvna. Černečì promisli ta virobnictva na teritorìï Unìvs'koï Svâtouspens'koï Lavri Petrik Natalâ. Sakral'nì elementi u vijs'kovìj kul'turì Kotorová-Jenčová Mária. Zaniknutý stredoveký kostol vo Vranove nad Topl'ou Bielich Mário. Archeologický výskum kaplnky sv. Michala v Košiciach Hunka Ján (1958-2021). Nálezy menších cirkevných pamiatok z 12.-19. storočia na Slovensku Soják Marián (1970- ). Nálezy menších cirkevných pamiatok z 12.-19. storočia na Slovensku Zięba Anna. Badania archeologiczne przy kościele Św. Krzyża w Żywcu Mirocha Wojciech. Badania archeologiczne przy kościele Św. Krzyża w Żywcu Urbaniec Arkadiusz. Badania archeologiczne przy kościele Św. Krzyża w Żywcu Leszczyński Tomasz. Najnowsze badania i nadzory archeologiczne prowadzone przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w obrębie obiektów sakralnych Proksa Michał. Założenia karmelitańskie w Polsce w świetle badań archeologicznych kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu Zub Monika. Drewniana rezydencja rzymskokatolickich hierarchów przemyskich w Radymnie w świetle opisu Wacława Hieronima Sierakowskiego Mirocha Wojciech. Skarb monet - materialnym dowodem pielgrzymek z Żywca do Rzymu Zięba Anna. Skarb monet - materialnym dowodem pielgrzymek z Żywca do Rzymu
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji "Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach", 20-21 listopada 2014 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30886 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej