Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies
(1)
Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań
(1)
Borowik Aneta. Modernizm niedoceniony
(1)
Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research
(1)
Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- )
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie
(1)
Grochowska-Angelus Anna. Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw
(1)
Grochowska-Angelus Anna. Paintings and their frames. The role of artists in choosing them
(1)
Grzejszczak Łukasz. Czy w Złym mieście można promować sztukę?
(1)
Jasiński Mateusz. Caravaggistic revolution in the way of building the picture
(1)
Jasiński Mateusz. Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Miasto jest sprawą ludzką - nieracjonalna pamięć miejsc
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Impact of new technologies on the practice of an artist based on David Hockney's work and the author's own experience as a painter
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki
(1)
Kata Eurydyka. Material typography or tools in the work of a typographer and designer
(1)
Kata Eurydyka. Typografia materialna czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta
(1)
Kiecko Emilia. Amerykańskie literackie utopie przełomu XIX i XX wieku
(1)
Klisińska-Kopacz Anna. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Klisińska-Kopacz Anna. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Korpała Małgorzata. Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza
(1)
Korpała Małgorzata. Unusual solutions in baroque wall paintings on selected examples from Mazovia
(1)
Kowalewska Marta (historia sztuki). Budowniczowie sukcesu
(1)
Kowalewska Marta (historia sztuki). The makers of success
(1)
Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get in the engraver's house. The peculiarity of Eugeniusz Get Stankiewicz's technique on the example of collection from Museum of the Lubomirski Princes
(1)
Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich
(1)
Kwaśny Marek. Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744) wrocławskiego mistrza doby baroku
(1)
Kwaśny Marek. The secrets of painting workshop of Johann Jacob Eybelwieser (1666-1744) - Wrocław master of the baroque era
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). XIXth-century stained-glass workshop. A case study of Carl Geyling's Erben in Vienna
(1)
Lenartowicz Światosław. Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy
(1)
Lenartowicz Światosław. The painting of Zofia Stryjeńska (1891-1976) - technique and evolution of form
(1)
Martynowicz Iwona. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies
(1)
Martynowicz Iwona. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań
(1)
Masłowska Anna. Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Masłowska Anna. Painter and photography. The presence of a new medium in the painter's workshop in the second half of the 19th century
(1)
Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Mączewska Katarzyna. In the search of the professional fulfillment. Alexander Lesser - a Calendar of Journeys the artist's interests and workshop seen from the perspective of his iconographic legacy
(1)
Mączewska Katarzyna. W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny
(1)
Mączyński Ryszard (1954- )
(1)
Niemira Izabella. Alchemy of photography that means a method of photographer using the gum bichromate technique
(1)
Niemira Izabella. „Alchemia” fotografii czyli warsztat fotografa gumisty
(1)
Novljaković Katarzyna. Bernardo Strozzi workshop if an Italian Caravaggionist. A restorer's considerations over the recognition of an author's replica
(1)
Novljaković Katarzyna. Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki
(1)
Ojrzyński Jacek A. (1940-2016). Z perspektywy pół wieku
(1)
Olkusz Krzysztof. Gry miejskie jako współczesne wykorzystanie przestrzeni urbanistycznej
(1)
Ożóg Kazimierz S. (1978- ). Figury z Piotrkowskiej: dobre złe i brzydkie
(1)
Pawelska-Jagniątkowska Irmina. A new perspective on the so-called Dominican workshop
(1)
Pawelska-Jagniątkowska Irmina. Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański”
(1)
Pawłowska Aneta (historia sztuki). Johannesburg - afrykańska metropolia zła
(1)
Paś Monika. Paintbrushes palettes easels. Painting accessories from legacies of artists kept in the collection of the Department of Applied Art Material Culture and Militaria of the National Museum in Krakow
(1)
Paś Monika. Pędzle palety sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Piwowarski Jerzy (1959- ). Między tradycją a awangardą
(1)
Powalska Izabella. Ucieczka z miasta
(1)
Rene Agnieszka. Rewitalizacja budynku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Muzeum albo areszt: graffiti na ekspozycji i w kolekcji
(1)
Rostkowska Anna. Rewitalizacja budynku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi
(1)
Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- )
(1)
Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Europejski Pekin
(1)
Stanilewicz Karolina
(1)
Stankiewicz Grażyna. Świdnik - ideał miasta socjalistycznego
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Ucieczka ze złego miasta
(1)
Sumorok Aleksandra (1980- )
(1)
Sumorok Aleksandra (1980- ). Idealny czy realny?
(1)
Szustakiewicz Iwona. System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku
(1)
Szustakiewicz Iwona. The system of verifying professional skills of architects in the Kindgom of Poland in the 19th century
(1)
Walczak Bartosz M. Przekształcenia przestrzeni i sylwety XIX-wiecznego miasta przemysłowego
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). The reconstruction and contextualization of Tilman Riemenschneider's practice in the context of academic literature and fiction
(1)
Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym
(1)
Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z: the (dis)adventage of computers in the creative process
(1)
Wrana Jan (1946- ). Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work
(1)
Wrana Jan (1946- ). Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej
(1)
Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- )
(1)
Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- ). Słowo wstępne
(1)
Zaguła Artur
(1)
Zaguła Artur. Analog techniques in the workshop of architects of the new classicism trend
(1)
Zaguła Artur. Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu
(1)
Zaguła Artur. Łódź i Nowy Jork - dobre złe miasta
(1)
Zygier Elżbieta. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Zygier Elżbieta. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Łabądź Justyna Weronika. Matrices 3D modeling fxes and rendering - the set of video mapping tools in the work of new media artist
(1)
Łabądź Justyna Weronika. Matryce modeling 3D FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty
(1)
Łukaszewicz-Jędrzejewska Ewa (1954- ). Martwa natura w wizjosferze miasta
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Architektura
(1)
Architektura amerykańska
(1)
Architektura chińska
(1)
Architektura klasycyzmu
(1)
Architektura polska
(1)
Fotografia
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Rzeźba
(1)
Sztuka polska
(1)
Temat: czas
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Łódź
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
Indeks R0: BMNK
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Na s. red. kolejny nr wydawnictw PŁ: 2066.
Bibliogr. s. 220-228.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30777 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Stanilewicz Karolina. Sumorok Aleksandra (1980- ). Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- ). Borowik Aneta. Modernizm niedoceniony Grzejszczak Łukasz. Czy w "Złym mieście" można promować sztukę? Jedlińska Eleonora (1954- ). Miasto jest sprawą ludzką - nieracjonalna pamięć miejsc Łukaszewicz-Jędrzejewska Ewa (1954- ). Martwa natura w wizjosferze miasta Kiecko Emilia. Amerykańskie literackie utopie przełomu XIX i XX wieku Ojrzyński Jacek A. (1940-2016). Z perspektywy pół wieku... Olkusz Krzysztof. Gry miejskie jako współczesne wykorzystanie przestrzeni urbanistycznej Ożóg Kazimierz S. (1978- ). Figury z Piotrkowskiej: dobre, złe i brzydkie Pawłowska Aneta (historia sztuki). Johannesburg - afrykańska metropolia zła Piwowarski Jerzy (1959- ). Między tradycją a awangardą Powalska Izabella. Ucieczka z miasta René Agnieszka. Rewitalizacja budynku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Muzeum albo areszt: graffiti na ekspozycji i w kolekcji Rostkowska Anna. Rewitalizacja budynku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Europejski Pekin Stankiewicz Grażyna. Świdnik - ideał miasta socjalistycznego Stefański Krzysztof (1955- ). Ucieczka ze "złego miasta" Sumorok Aleksandra (1980- ). Idealny czy realny? Walczak Bartosz M. Przekształcenia przestrzeni i sylwety XIX-wiecznego miasta przemysłowego Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- ). Słowo wstępne Zaguła Artur. Łódź i Nowy Jork - dobre, złe miasta
Indeks R0: BMNK
Materiały z sesji naukowej "Złe miasto - dobre miasto. Sztuka w Łodzi 6", Łódź, 4-5 listopada 2010.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31477 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools, techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie Grochowska-Angelus Anna. Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw Grochowska-Angelus Anna. Paintings and their frames. The role of artists in choosing them Jasiński Mateusz. Caravaggistic revolution in the way of building the picture Jasiński Mateusz. Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu Kaczmarska Małgorzata. Impact of new technologies on the practice of an artist based on David Hockney's work and the author's own experience as a painter Kaczmarska Małgorzata. Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki Kata Eurydyka. Material typography, or tools in the work of a typographer and designer Kata Eurydyka. Typografia materialna, czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta Klisińska-Kopacz Anna. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Klisińska-Kopacz Anna. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Korpała Małgorzata. Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza Korpała Małgorzata. Unusual solutions in baroque wall paintings on selected examples from Mazovia Kowalewska Marta (historia sztuki). Budowniczowie sukcesu Kowalewska Marta (historia sztuki). The makers of success Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get in the engraver's house. The peculiarity of Eugeniusz Get Stankiewicz's technique on the example of collection from Museum of the Lubomirski Princes Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich Kwaśny Marek. Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744), wrocławskiego mistrza doby baroku Kwaśny Marek. The secrets of painting workshop of Johann Jacob Eybelwieser (1666-1744) - Wrocław master of the baroque era Laskowski Andrzej (1973- ). XIXth-century stained-glass workshop. A case study of Carl Geyling's Erben in Vienna Laskowski Andrzej (1973- ). Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben Lenartowicz Światosław. Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy Lenartowicz Światosław. The painting of Zofia Stryjeńska (1891-1976) - technique and evolution of form Łabądź Justyna Weronika. Matrices, 3D modeling, fxes and rendering - the set of video mapping tools in the work of new media artist Łabądź Justyna Weronika. Matryce, modeling 3D, FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty Martynowicz Iwona. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Martynowicz Iwona. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Masłowska Anna. Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku Masłowska Anna. Painter and photography. The presence of a new medium in the painter's workshop in the second half of the 19th century Mączewska Katarzyna. In the search of the professional fulfillment. Alexander Lesser - a Calendar of Journeys, the artist's interests and workshop seen from the perspective of his iconographic legacy Mączewska Katarzyna. W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży, zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Niemira Izabella. „Alchemia” fotografii, czyli warsztat fotografa gumisty Niemira Izabella. "Alchemy" of photography that means a method of photographer using the gum bichromate technique Novljaković Katarzyna. Bernardo Strozzi, workshop if an Italian Caravaggionist. A restorer's considerations over the recognition of an author's replica Novljaković Katarzyna. Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki Paś Monika. Paintbrushes, palettes, easels. Painting accessories from legacies of artists kept in the collection of the Department of Applied Art, Material Culture and Militaria of the National Museum in Krakow Paś Monika. Pędzle, palety, sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie Pawelska-Jagniątkowska Irmina. A new perspective on the so-called "Dominican workshop" Pawelska-Jagniątkowska Irmina. Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański” Szustakiewicz Iwona. System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku Szustakiewicz Iwona. The system of verifying professional skills of architects in the Kindgom of Poland in the 19th century Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej Waszak Przemysław (historia sztuki). The reconstruction and contextualization of Tilman Riemenschneider's practice in the context of academic literature and fiction Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z: the (dis)adventage of computers in the creative process Wrana Jan (1946- ). Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Wrana Jan (1946- ). Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Zaguła Artur. Analog techniques in the workshop of architects of the new classicism trend Zaguła Artur. Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu Zygier Elżbieta. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Zygier Elżbieta. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-21 października 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34697/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej