Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(2)
Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(2)
Placówka
Magazyn
(2)
Autor
Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach
(1)
Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana?
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski?
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim?
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute
(1)
Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu stanowisko 4
(1)
Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy
(1)
Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. The Silesian Minister of the World of God and his concept of evangelical life
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. Śląski Bogomodlca i Sługa Słowa Bożego oraz jego koncepcja ewangelickiego życia
(1)
Keller Dawid (1981- ). An outline history of the Evangelical community in Rybnik
(1)
Keller Dawid (1981- ). Zarys dziejów wspólnoty ewangelickiej w Rybniku
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Formowanie się wspólnoty protestanckiej w Bytomiu (do 1629 r.)
(1)
Kopiec Jan (1947- ). The formation of the Protestant community in Bytom (until 1629)
(1)
Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Kozina Irma (1964- ). Conflict coexistence cooperation.... A contribution to the history of Evangelical architecture in Upper Silesia
(1)
Kozina Irma (1964- ). Konflikt współistnienie współdziałanie... Przyczynek do historii architektury ewangelickiej na Górnym Śląsku
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa
(1)
Kubica Grażyna (1955- ). Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim (od czasów reformacji do okresu tolerancji) i jego rola kulturowa - szkic historyczno-antropologiczny)
(1)
Kubica Grażyna (1955- ). The history of Protestantism in Teschen Silesia (from the Reformation to the Tolerance Period) and its culture-forming role - a historical and anthropological sketch
(1)
Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych gm. Wąpielsk woj. kujawsko-pomorskie
(1)
Lukas Krzysztof. Ewangeliccy organiści i kompozytorzy muzyki na organy na Górnym Śląsku w XX i XXI w
(1)
Lukas Krzysztof. Lutheran organists and composers of organ music in Upper Silesia in the 20th and the 21st century
(1)
Lusek Joanna
(1)
Lusek Joanna. Dzieje ewangelickich placówek przygotowania nauczycieli w Kluczborku do 1926 r
(1)
Lusek Joanna. Historia powstania Domu Parafii Ewangelickiej w Bytomiu
(1)
Lusek Joanna. Lubrichowie - śladami rodziny śląskich kompozytorów
(1)
Lusek Joanna. The Lubrich Family - following the footsteps of a family of Silesian composers
(1)
Lusek Joanna. The history of estaablishing the Evangelical Commune House in Bytom
(1)
Lusek Joanna. The history of evangelical establishments preparing teachers in Kluczbork until 1926
(1)
Majewski Marcin (1975- ). Patryca matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego
(1)
Malik Aneta. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Malik Aneta. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Malina Adam (1966- ). Faith in liturgical singing. The community dimension of the evangelical liturgical life in Upper Silesia in the 19th and the 20th century
(1)
Malina Adam (1966- ). Wyśpiewana wiara. Wspólnotowy wymiar ewangelickiego życia liturgicznego na Górnym Śląsku w XIX i XX w
(1)
Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Michalak Ryszard (1972- ). Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956
(1)
Michalak Ryszard (1972- ). Surveillance of the Evangelicals' environment in Upper Silesia in the years 1945-1956
(1)
Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Nadolski Przemysław (1970- ). Losy dzwonów kościołów ewangelickich na terenach wschodniego Górnego Śląska w kontekście obydwu wojen światowych
(1)
Nadolski Przemysław (1970- ). The fate of the bells of the evangelical churches in the Prussian Silesian during the two global wars
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego?
(1)
Niemiec Marian (1961- ). Kościół ewangelicko-augsburski w Diecezji Katowickiej wczoraj i dziś
(1)
Niemiec Marian (1961- ). The Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Diocese of Katowice then and now
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium?
(1)
Panuś Marek (1992- ). The history of the Evangelican Parish in Tarnowskie Góry
(1)
Panuś Marek (1992- ). Z dziejów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach
(1)
Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu
(1)
Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Pracki Wojciech. Evangelical model of education - catechisms Sunday schools confirmatory teaching and elementary schools
(1)
Pracki Wojciech. Ewangelicki wzór wychowania - katechizmy szkółki niedzielne nauka konfirmacyjna i szkoły powszechne
(1)
Różański Artur (1976- )
(1)
Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze
(1)
Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę
(1)
Sokół Aneta. Forms of promotion of the contemporary Lutheran book
(1)
Sokół Aneta. Formy promowania współczesnej książki luterańskiej
(1)
Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku woj. zachodniopomorskie w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie
(1)
Szewczyk Grażyna (1945- ). About the poetry of the Rev. Tadeusz Szurman
(1)
Szewczyk Grażyna (1945- ). O poezji ks. Tadeusza Szurmana
(1)
Szturc Jan (1955- ). Ewangelickie stowarzyszenia społeczno-kulturalne na Górnym Śląsku
(1)
Szturc Jan (1955- ). The Protestant socio-cultural associations in Upper Silesia
(1)
Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę
(1)
Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Techmańska Anna. Brzeskie druki ewangelickie (XVI w. - pierwsza połowa XX w.)
(1)
Techmańska Anna. Protestan prints from Brzeg (between the 16th and the first half of the 20th century)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Archeologia
(1)
Grody
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Protestantyzm
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Temat: czas
1901-
(2)
2001-0
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Lusek Joanna. Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman, publicist, publisher Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz, publicysta wydawca Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism) Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w. Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w. Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945 Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła, bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego Górecki Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church, painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog, psychiatra i patolog Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist, psychiatrist and neurologist Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. Śląski Bogomodlca i Sługa Słowa Bożego oraz jego koncepcja ewangelickiego życia Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. The Silesian Minister of the World of God and his concept of evangelical life Keller Dawid (1981- ). An outline history of the Evangelical community in Rybnik Keller Dawid (1981- ). Zarys dziejów wspólnoty ewangelickiej w Rybniku Kopiec Jan (1947- ). Formowanie się wspólnoty protestanckiej w Bytomiu (do 1629 r.) Kopiec Jan (1947- ). The formation of the Protestant community in Bytom (until 1629) Kozina Irma (1964- ). Conflict, coexistence, cooperation.... A contribution to the history of Evangelical architecture in Upper Silesia Kozina Irma (1964- ). Konflikt, współistnienie, współdziałanie... Przyczynek do historii architektury ewangelickiej na Górnym Śląsku Kubica Grażyna (1955- ). Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim (od czasów reformacji do okresu tolerancji) i jego rola kulturowa - szkic historyczno-antropologiczny) Kubica Grażyna (1955- ). The history of Protestantism in Teschen Silesia (from the Reformation to the Tolerance Period) and its culture-forming role - a historical and anthropological sketch Lukas Krzysztof. Ewangeliccy organiści i kompozytorzy muzyki na organy na Górnym Śląsku w XX i XXI w. Lukas Krzysztof. Lutheran organists and composers of organ music in Upper Silesia in the 20th and the 21st century Lusek Joanna. Dzieje ewangelickich placówek przygotowania nauczycieli w Kluczborku do 1926 r. Lusek Joanna. Historia powstania Domu Parafii Ewangelickiej w Bytomiu Lusek Joanna. Lubrichowie - śladami rodziny śląskich kompozytorów Lusek Joanna. The history of estaablishing the Evangelical Commune House in Bytom Lusek Joanna. The history of evangelical establishments preparing teachers in Kluczbork until 1926 Lusek Joanna. The Lubrich Family - following the footsteps of a family of Silesian composers Malik Aneta. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole Malik Aneta. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu Malina Adam (1966- ). Faith in liturgical singing. The community dimension of the evangelical liturgical life in Upper Silesia in the 19th and the 20th century Malina Adam (1966- ). Wyśpiewana wiara. Wspólnotowy wymiar ewangelickiego życia liturgicznego na Górnym Śląsku w XIX i XX w. Michalak Ryszard (1972- ). Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956 Michalak Ryszard (1972- ). Surveillance of the Evangelicals' environment in Upper Silesia in the years 1945-1956 Nadolski Przemysław (1970- ). Losy dzwonów kościołów ewangelickich na terenach wschodniego Górnego Śląska w kontekście obydwu wojen światowych Nadolski Przemysław (1970- ). The fate of the bells of the evangelical churches in the Prussian Silesian during the two global wars Niemiec Marian (1961- ). Kościół ewangelicko-augsburski w Diecezji Katowickiej wczoraj i dziś Niemiec Marian (1961- ). The Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Diocese of Katowice, then and now Panuś Marek (1992- ). The history of the Evangelican Parish in Tarnowskie Góry Panuś Marek (1992- ). Z dziejów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach Pracki Wojciech. Ewangelicki wzór wychowania - katechizmy, szkółki niedzielne, nauka konfirmacyjna i szkoły powszechne Pracki Wojciech. Evangelical model of education - catechisms, Sunday schools, confirmatory teaching and elementary schools Sokół Aneta. Forms of promotion of the contemporary Lutheran book Sokół Aneta. Formy promowania współczesnej książki luterańskiej Szewczyk Grażyna (1945- ). About the poetry of the Rev. Tadeusz Szurman Szewczyk Grażyna (1945- ). O poezji ks. Tadeusza Szurmana Szturc Jan (1955- ). Ewangelickie stowarzyszenia społeczno-kulturalne na Górnym Śląsku Szturc Jan (1955- ). The Protestant socio-cultural associations in Upper Silesia Techmańska Anna. Brzeskie druki ewangelickie (XVI w. - pierwsza połowa XX w.) Techmańska Anna. Protestan prints from Brzeg (between the 16th and the first half of the 20th century)
Indeks R0: BMNK
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31544 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana? Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski? Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4 Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie Majewski Marcin (1975- ). Patryca, matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego? Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium? Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes... Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie, badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Świercz Teresa. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Teska Milena (1984- ). Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Mateusz. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Piotr. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Wetesko Leszek (1961- ). Słów kilka o XVI-wiecznym wyposażeniu grobowym z katedry gnieźnieńskiej Wierzbicki Jacek (1958- ). Dwa pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, pow. słupski, stan. 18 Wiewióra Marcin. Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim - wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych Wojenka Michał. Ostroga płytkowo-nitowa z Jaroszowca, pow. Olkusz Wojnicz Joanna. Skarb z kraju Milczan Wrzesińska Anna (archeologia). Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach Wrzesiński Jacek. Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Wrzesiński Jacek. Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej