Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(3)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- )
(2)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno czy Toskania. Dolnołużycki okręg przemysłowy - o historii i postindustralnej transformacji uprzemysłowionego obszaru
(1)
Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno oder Toskana? Der Niederlausitzer Industriebezirk - zur Geschichte und postindustriellen Transformation einer industralisierten Armutsregion
(1)
Bizio Krzysztof (1970- ). Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981
(1)
Borsuk Andrzej Damian. Idee i problematyka rewitalizacji dawnej Strefy NGL fabryki DAG Bromberg obecnego Exploseum oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(1)
Borsuk Andrzej Damian. Idee und Problematik der Revitalisierung des ehemaligen NGL-Betriebes der Fabrik DAG Bromberg des heutigen Objektes Exploseum einem Standort des Leon Wyczółkowski-Bezirksmuseums in Bydgoszcz
(1)
Brzezińska-Marjanowska Wioletta. Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914-1921
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Magna Industria als Gegenstand photographischer Darstellung und Thema kunsthistorischer Betrachtung (Thomas Vossssbsseck und Michael Baxandall)
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Magna Industria jako przedmiot fotograficznego przedstawienia oraz temat rozważań historii sztuki (Thomas Vossbeck i Michael Baxandall)
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders Wallonia and Silesia. Cities and people
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie
(1)
Fiuk Piotr (1964- )
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja Hamburg Rotterdam Gdańsk Szczecin)
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Architektura wielokulturowego miasta
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Nowoczesna architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. - koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). The architecture of the multicultural city
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Łasztownia i Kępa Parnicka w Szczecinie. Rewitalizacja poprzemysłiowego kompleksu portowo-stoczniowego w erze postindustralnej
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Łasztownia und Kępa Parnicka in szczecin. Revitalisierung des postindustriellen Hafen- und Werfkomplexes in der postindustriellen Ara
(1)
Fortuna-Marek Anna. Die systematische Ermittlung des Denkmalswerts als Basis fur den Schutz ehemaliger stadtischer Industrielandschaften
(1)
Fortuna-Marek Anna. Systemowa ocena wartości jako podstawa ochrony miejskich zespołów poprzemysłowych
(1)
Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska 1945-2015
(1)
Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane
(1)
Gołębiewski Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie
(1)
Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands
(1)
Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
(1)
Gyalókay Zoltan. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives
(1)
Gyalókay Zoltan. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
(1)
Górko Włodzimierz. Das Erbe der postindustriellen Stadt und aktuelle Probleme det Stadtentwicklung in der Schweiz
(1)
Górko Włodzimierz. Dziedzictwo miasta poprzemysłowego i aktualne problemy rozwoju miast w Szwajcarii
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall
(1)
Jagiełło-Kołaczyk Marzanna. Alte Kraftwerke - neue Energie. Uber energetisierende Eigenschaften von Gebauden ehemaliger Stadtkraftwerke
(1)
Jagiełło-Kołaczyk Marzanna. Stare elektownie - nowa energia. O energetyzujących właściwościach dawnych elektowni miejskich
(1)
Jamski Piotr (1972- )
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w wielkopolskich kościołach drewnianych - między tradycją a nowoczesnością
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Wall painting decorations of wooden churches in Greater Poland (Wielkopolska) in the interwar period - between tradition and modernity
(1)
Janowski Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego
(1)
Jarecka-Bidzińska Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi
(1)
Jopek Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Albowiem natura dobrze tworzy groty i jaskinie ale juz nie domy i pałace
(1)
Kania Joanna (1967?- )
(1)
Kimic Kinga. Znaczenie architektury w kształtowaniu krajobrazu parków publicznych w XIX wieku
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. Architektura w krajobrazie: spojrzenie z lotu ptaka
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. Symboliczny potencjał pogranicza - polska powojenna fotografia miejsca a włoski neorealizm
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. The symbolic potential of the borderland - Polish post-war photography of the place and Italian neorealism
(1)
Kobyliński Zbigniew (1953- ). Krajobrazy kulturowe o wyjątkowej uniwersalnej wartości
(1)
Kodym-Kozaczko Grażyna. Poznań - źle urodzone miasto krajobrazowe
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). Concepts of the repolonisation of Zamość in the interwar period
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Korpała Małgorzata. Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu 20-lecia międzywojennego we Lwowie
(1)
Korpysz Ewa (1957- )
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Can state borders stop artists?
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów?
(1)
Kozina Irma (1964- ). Industrieobjekte in Oberschlesien: Kulturerbe oder Relikte einer krypto-kolonialen Vergangenheit? Die Forschungsperspektive der Kunstgeschichte in der postindustriellen Gesellschaft
(1)
Kozina Irma (1964- ). Obiekty przemysłowe z Górnego Śląska: dziedzictwo kulturowe czy relikty kryptokolonialnej przeszłości? Perspektywy badawcza historii sztuki w społeczeństwie postindustrialnym
(1)
Kołodziejczak Jakub. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim
(1)
Krawczyk Anna (sztuka). Styl kazimierski?
(1)
Kruner Kathrin (1984- ). Der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Steinkohlenbergbaus in der DDR
(1)
Kruner Kathrin (1984- ). Strategie postępowania z pozostałościami kopalń węgla kaminnego w czasach NRD
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Tam twa ojczyzna synu gdzie się z komina kopci. Sztuka górnośląskiego pogranicza w latach 1929-1940
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Ther is your homrland son where the smoke goes out from the chimney. The art of the Upper Silesian borderland 1929-1940
(1)
Królikowski Jeremi T. (1943- ). Współczesna architektura jako zagrożenie dla piękna polskiego krajobrazu
(1)
Kucharzewska Joanna (1973- )
(1)
Kucharzewska Joanna (1973- ). Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola
(1)
Kucharzewska Joanna (1973- ). Wstęp
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socialist Realism vs Surrealism. The offensive of Socialist Realism against Andre Breton and French Surrealism
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socrealizm vs surrealizm. Ofensywa realizmu socjalistycznego wobec Andre Bretona i francuskiego surrealizmu
(1)
Kuhnke Monika (1964- )
(1)
Kuningas Henry (1979- ). Remastering borderland heritage. The Soviet industrail legacy in Estonia - The Dvigatel case
(1)
Kuningas Henry (1979- ). Rewaloryzacja dziedzictwa pogranicza: radziecka spuścizna poprzemysłowa w Estonii. Studium przypadku Dvigatel
(1)
Kuroczyński Piotr (1979- ). Inteligentny model 4D miasta Łódzi. Nowe podejście do (architektonicznego) dziedzictwa kulturowego
(1)
Kuroczyński Piotr (1979- ). Intelligentes 4D-Stadtmodell Lodz. Neue Zugange zum gebauten kulturellen Erbe
(1)
Kusińska Elżbieta. Jak natura zmienia architekturę - zrównoważone zespoły mieszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat
(1)
Lameński Lechosław (1949- )
(1)
Lasiewicz-Sych Angelika. Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30. XX wieku na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49-59 we Lwowie
(1)
Ludwig Bogna. Ochrona linii zabudowy pierzei jako podstawowy element zachowania wartości krajobrazu kulturowego miast europejskich
(1)
Marciniak Piotr (architektura). W stronę nowoczesnego życia?
(1)
Martyka Anna. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
(1)
Masłowska Anna
(1)
Mazur Adam (1977- ). Pogranicza fotografii. Stan badań i perspektywy rozwoju historii fotografii środkowoeuropejskiej
(1)
Mazur Adam (1977- ). The borderlands of photography. The state of research and development perspectives of the history of Central European photography
(1)
Mulczyński Jarosław (1962- ). Polish and German artistic life in Poznań in the 19th and the 1st half of the 20th century (until 1945)
(1)
Mulczyński Jarosław (1962- ). Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i I połowie XX wieku (do 1945 roku) - dwie drogi rozwoju
(1)
Mącik Hubert (1980- ). Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej - zarys problemu
(1)
Mącik Hubert (1980- ). Urban layouts of town in the 16th century on the border of Lesser Poland and Ruthenia - outline of the subject
(1)
Niemira Konrad (1989- ). Polityka krajobrazu sens architektury
(1)
Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- )
(1)
Oleński Wojciech. Jak analizować współczesny krajobraz poza miarą? - problem postrzegania rosnącej skali krajobrazu miast w kontekście konserwacji zapobiegawczej środowiska
(1)
Orłowska Aleksandra (1962- ). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych
(1)
Ożóg Monika (1977- ). Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę przed 1981 r
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(4)
niemiecki
(1)
Temat
Urbanistyka
(2)
Architektura
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Architektura polska
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Miasta
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Sztuka
(1)
Tereny poprzemysłowe
(1)
Temat: czas
1801-
(2)
1901-
(2)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
2001-0
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Słowo wstępu.
Zawiera: Przywracanie Warszawie jej dziedzictwa kulturowego - realizacja traktatu ryskiego (1921) w dziedzinie dóbr kultury / Monika Kuhnke.
Zawiera: Warszawski dzwon - O zmianach audiosfery miasta w latach 1914-1939 / Piotr Jacek Jamski.
Zawiera: Derusyfikacja krajobrazu architektonicznego Warszawy / Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk.
Zawiera: Sala obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928-1939 i jej architekt Stanisław Miecznikowski / Jarosław Maciej Zawadzki.
Zawiera: Polski Klub Artystyczny w hotelu Polonia w życiu artystycznym Warszawy, 1916-1932 / Katarzyna Nowakowska-Sito.
Zawiera: Miejsce i rola Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w życiu artystycznym Warszawy - Miejsce realne i wyobrażone / Renata Piątkowska.
Zawiera: Aktywność Wojciecha Jastrzębowskiego w warszawskim środowisku plastycznym w latach 1915-1935 / Joanna Kania.
Zawiera: Hollywood nad Wisłą - Warszawskie studia filmowe międzywojnia / Grzegorz Rogowski.
Zawiera: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - Nowa placówka w niepodległej Warszawie / Ewa Korpysz.
Zawiera: Plany rozwoju urbanistycznego m. st. Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle zachowanych dokumentów planistycznych / Ewa Kalnoj-Ziajkowska.
Zawiera: Kamienice i domy mieszkalne Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym - przegląd rozwiązań architektonicznych / Piotr Fiuk.
Zawiera: Efekt Cantillona, albo dziennik budowy "Prudentialu" z kryzysem w tle / Ewa Toniak.
Zawiera: Stolica Polski - Warszawa w propagandzie turystycznej państwa / Kacper Wysokiński.
Zawiera: Wystawa "Warszawa wczoraj, dziś, jutro" w dokumentacji fotograficznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Anna Masłowska.
Zawiera: Projekty i realizacje uczniów Tadeusza Breyera w przestrzeni publicznej Warszawy / Anna Rudzka.
Zawiera: Cafe "Lucyna" - Międzywojenne wnętrze w okupowanej Warszawie / Agata Wereszczyńska.
Zawiera: Biogramy autorek i autorów. -- Indeks osobowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 36937 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Architektury Nowoczesnej = Studies on Modern Architecture / red. Joanna Kucharzewska, ISSN 2084-0713 ; t. 6)
Autor
Kucharzewska Joanna (1973- ). Bizio Krzysztof (1970- ). Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981 Brzezińska-Marjanowska Wioletta. Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914-1921 Fiuk Piotr (1964- ). "Nowoczesna" architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. - koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury Korpała Małgorzata. Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu 20-lecia międzywojennego we Lwowie Kucharzewska Joanna (1973- ). Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola Kucharzewska Joanna (1973- ). Wstęp Lewicki Jakub (1969- ). Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30. XX wieku na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49-59 we Lwowie Marciniak Piotr (architektura). W stronę nowoczesnego życia? Ożóg Monika (1977- ). Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę przed 1981 r. Pszczółkowski Michał (1981- ). Tadeusz Obmiński - architekt dwóch kultur Sachanowicz Tomasz. Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945-1989 Słomiński Maciej (1957- ). Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina Sumorok Aleksandra (1980- ). Socrealistyczne domy kultury od wnętrza Tomaszewski Piotr. Poczta w Ciechocinku projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego - jej charakterystyka, analiza i problematyka konserwatorska Žvanko Lûbov Mikolaïvna (1972- ). Polscy architekci Charkowa - Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański: szkic o życiu i twórczośc
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18110/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo / Herausgegeben von Małgorzata Omilanowska ; Bd. 13)
Autor
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Stefański Krzysztof (1955- ). Zalewski Paul (1967- ). Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno czy Toskania. Dolnołużycki okręg przemysłowy - o historii i postindustralnej transformacji uprzemysłowionego obszaru Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno oder Toskana? Der Niederlausitzer Industriebezirk - zur Geschichte und postindustriellen Transformation einer industralisierten Armutsregion Borsuk Andrzej Damian. Idee i problematyka rewitalizacji dawnej Strefy NGL fabryki DAG Bromberg, obecnego Exploseum, oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Borsuk Andrzej Damian. Idee und Problematik der Revitalisierung des ehemaligen NGL-Betriebes der Fabrik DAG Bromberg, des heutigen Objektes "Exploseum", einem Standort des Leon Wyczółkowski-Bezirksmuseums in Bydgoszcz Chojecka Ewa (1933- ). "Magna Industria" als Gegenstand photographischer Darstellung und Thema kunsthistorischer Betrachtung (Thomas Voßßbßeck und Michael Baxandall) Chojecka Ewa (1933- ). "Magna Industria" jako przedmiot fotograficznego przedstawienia oraz temat rozważań historii sztuki (Thomas Voßbeck i Michael Baxandall) Fiuk Piotr (1964- ). Łasztownia i Kępa Parnicka w Szczecinie. Rewitalizacja poprzemysłiowego kompleksu portowo-stoczniowego w erze postindustralnej Fiuk Piotr (1964- ). Łasztownia und Kępa Parnicka in szczecin. Revitalisierung des postindustriellen Hafen- und Werfkomplexes in der postindustriellen Ära Fortuna-Marek Anna. Die systematische Ermittlung des Denkmalswerts als Basis für den Schutz ehemaliger städtischer Industrielandschaften Fortuna-Marek Anna. Systemowa ocena wartości jako podstawa ochrony miejskich zespołów poprzemysłowych Górko Włodzimierz. Das Erbe der postindustriellen Stadt und aktuelle Probleme det Stadtentwicklung in der Schweiz Górko Włodzimierz. Dziedzictwo miasta poprzemysłowego i aktualne problemy rozwoju miast w Szwajcarii Jagiełło-Kołaczyk Marzanna. Alte Kraftwerke - neue Energie. Über "energetisierende" Eigenschaften von Gebäuden ehemaliger Stadtkraftwerke Jagiełło-Kołaczyk Marzanna. Stare elektownie - nowa energia. O "energetyzujących" właściwościach dawnych elektowni miejskich Kozina Irma (1964- ). Industrieobjekte in Oberschlesien: Kulturerbe oder Relikte einer krypto-kolonialen Vergangenheit? Die Forschungsperspektive der Kunstgeschichte in der postindustriellen Gesellschaft Kozina Irma (1964- ). Obiekty przemysłowe z Górnego Śląska: dziedzictwo kulturowe czy relikty kryptokolonialnej przeszłości? Perspektywy badawcza historii sztuki w społeczeństwie postindustrialnym Kruner Kathrin (1984- ). Der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Steinkohlenbergbaus in der DDR Kruner Kathrin (1984- ). Strategie postępowania z pozostałościami kopalń węgla kaminnego w czasach NRD Kuningas Henry (1979- ). Remastering borderland heritage. The Soviet industrail legacy in Estonia - The "Dvigatel" case Kuningas Henry (1979- ). Rewaloryzacja dziedzictwa pogranicza: radziecka spuścizna poprzemysłowa w Estonii. Studium przypadku "Dvigatel" Kuroczyński Piotr (1979- ). Inteligentny model 4D miasta Łódzi. Nowe podejście do (architektonicznego) dziedzictwa kulturowego Kuroczyński Piotr (1979- ). Intelligentes 4D-Stadtmodell Lodz. Neue Zugänge zum gebauten kulturellen Erbe Parent Thomas (1949- ). Das Montanrevier als Herausforderung für Denkmalpflege und Industriekultur - Beispiele aus Oberschlesien und aus dem Ruhrgebiet Parent Thomas (1949- ). Region górniczy jako wyzwanie dla ochrony zabytków i spuścizny postindustrialnej - przykłady z Górnego Śląska oraz Zagłębia Ruhry Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Puerto Madero in Buenos Aires als Beispiel einer zeitgenössischen Revitalisierung eines ehemaligen Hafenbezirks Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Puerto Madreo w Bueons Aires jako przykład współczesnej rewitalizacji dawnej dzielnicy portowej Scheinhardt Anne. Konservierung - Fortschreibung - Revision. Römische Industrieensembles im Spiegel der Ziet an 1871. (Abstract zum Dissertationprojekt) Scheinhardt Anne. Konserwacja - kontynuacja - nowe spojrzenie. Rzymskie zespoły przemysłowe w zwierciadle czasu od 1871 r. (Projekt dysertacji doktorskiej) Siwek Andrzej (historia sztuki). Die systematische Ermittlung des Denkmalswerts als Basis für den Schutz ehemaliger städtischer Industrielandschaften Siwek Andrzej (historia sztuki). Systemowa ocena wartości jako podstawa ochrony miejskich zespołów poprzemysłowych Sowińska-Heim Julia. Adaptacja do nowej funkcji dziedzictwa postindustrialnego a współczesny rozwój Łodzi Sowińska-Heim Julia. Die Anpassung des postindustriellen erbes an neue Funktionen und die gegenwärtige Entwicklung der Stadt Lodz Stefański Krzysztof (1955- ). Dawne łódzkie rezydencje fabrykanckie i ich współczesne funkcje Stefański Krzysztof (1955- ). Die ehemaligen Lodzer Fabrikantenresidenzen und ihre zeitgenössische Funktion Szmygin Bogusław (1958- ). Die systematische Ermittlung des Denkmalswerts als Basis für den Schutz ehemaliger städtischer Industrielandschaften Szmygin Bogusław (1958- ). Systemowa ocena wartości jako podstawa ochrony miejskich zespołów poprzemysłowych Wowrzeczka Bogusław. Alte Kraftwerke - neue Energie. Über "energetisierende" Eigenschaften von Gebäuden ehemaliger Stadtkraftwerke Wowrzeczka Bogusław. Stare elektownie - nowa energia. O "energetyzujących" właściwościach dawnych elektowni miejskich Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- ). Ringsherum um ein gewisses Motiv. Bedruckte Stoffe von Geyer aus den 20ern und 30ern des 20. Jahrhunderts. Die Rolle von Fabriktextilien in der Verbreitung neuer stilistischer Trends Wróblewska-Markiewicz Małgorzata (1956- ). Wokół pewnego motywu. Geyerowskie tkaniny drukowane z lat 20. i 30. XX wieku. Rola fabrycznych tekstyliów w rozpowszechnianiu nowych tendencji stylistycznych Zalewski Paul (1967- ). Od pomysłu na seminarium do wielkiego placu budowy. Rewitalizacja kompleksu byłego browaru we Frankfurcie nad Odrą Zalewski Paul (1967- ). Von einer Seminaridee zu einer Großbaustelle. Konversion der brachliegenden Ferdinandshöfe in Frankfurt (Oder)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35092 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kobylińska-Bunsch Weronika. Jurkowlaniec Grażyna. "Albowiem natura dobrze tworzy groty i jaskinie, ale juz nie domy i pałace" Kobylińska-Bunsch Weronika. Architektura w krajobrazie: spojrzenie z lotu ptaka Pieńkos Andrzej (1962- ). "Jakby rozsiany w krajobrazie" Kobyliński Zbigniew (1953- ). Krajobrazy kulturowe o wyjątkowej uniwersalnej wartości Niemira Konrad (1989- ). Polityka krajobrazu, sens architektury Kimic Kinga. Znaczenie architektury w kształtowaniu krajobrazu parków publicznych w XIX wieku Waryś Ewa. Architektura i tereny zieleni w strukturze miasta przemysłowego epoki wiktoriańskiej na przykładzie Londynu Krawczyk Anna (sztuka). "Styl kazimierski?" Szarejko-Worobiej Daria. Identyfikacja języka wzorców przestrzennych jako możliwość ochrony krajobrazu kulturowego Wysocki Jacek (1958- ). Ruralistyka i budownictwo wiejskie jako indykatywny komponent krajobrazów kulturowych regionu warmińsko-mazurskiego Kusińska Elżbieta. Jak natura zmienia architekturę - zrównoważone zespoły mieszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat Sosnowska Agnieszka (sztuka). Tożsamość miejsca a kreacja współczesna Lasiewicz-Sych Angelika. Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast Jopek Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych Martyka Anna. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych Gołębiewski Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie Fiuk Piotr (1964- ). Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja, Hamburg, Rotterdam, Gdańsk, Szczecin) Kołodziejczak Jakub. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim Pacholczyk Michał. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska, 1945-2015 Jarecka-Bidzińska Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane Ludwig Bogna. Ochrona linii zabudowy pierzei jako podstawowy element zachowania wartości krajobrazu kulturowego miast europejskich Podhalański Bogusław. Dylemat: eksponować za wszelką cenę, czy zasypać znalezione? Orłowska Aleksandra (1962- ). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Szostek Konrad. Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Zdeb Katarzyna (archeologia). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Wróblewski Paweł (archeologia). Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim Wróblewski Sebastian. Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim Piekarski Maciej (budownictwo). Potencjał zastosowań rzeczywistości rozszerzonej w restytucji oraz konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa architektonicznego Kodym-Kozaczko Grażyna. Poznań - źle urodzone miasto krajobrazowe Sulimowska-Ociepka Anna. Historyczne osiedla robotnicze - niedoceniany element krajobrazu kulturowego Górnego Śląska Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy? Rupiewicz Romana. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego Janowski Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego Królikowski Jeremi T. (1943- ). Współczesna architektura jako zagrożenie dla piękna polskiego krajobrazu Oleński Wojciech. Jak analizować współczesny krajobraz "poza miarą"? - problem postrzegania rosnącej skali krajobrazu miast w kontekście konserwacji zapobiegawczej środowiska Stano Bernadeta (1971- ). Artyści w postindustrialnej ruinie - działania "site specific" w krajobrazie skażonym cywilizacją przemysłową
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23757 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Lameński Lechosław (1949- ). Pastwa Marcin (1970- ). Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders, Wallonia and Silesia. Cities and people Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria, Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie Fiuk Piotr (1964- ). Architektura wielokulturowego miasta Fiuk Piotr (1964- ). The architecture of the multicultural city Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza Gyalókay Zoltán. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives Gyalókay Zoltán. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall Jankowski Aleksander (historia sztuki). Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w wielkopolskich kościołach drewnianych - między tradycją a nowoczesnością Jankowski Aleksander (historia sztuki). Wall painting decorations of wooden churches in Greater Poland (Wielkopolska) in the interwar period - between tradition and modernity Kobylińska-Bunsch Weronika. Symboliczny potencjał pogranicza - polska powojenna "fotografia miejsca" a włoski neorealizm Kobylińska-Bunsch Weronika. The symbolic potential of the borderland - Polish post-war "photography of the place" and Italian neorealism Korneluk Paulina (1992- ). Concepts of the repolonisation of Zamość in the interwar period Korneluk Paulina (1992- ). Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym Kozieł Andrzej (1966- ). Can state borders stop artists? Kozieł Andrzej (1966- ). Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Krypczyk-De Barra Aleksandra. "Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci". Sztuka górnośląskiego pogranicza w latach 1929-1940 Krypczyk-De Barra Aleksandra. "Ther is your homrland, son, where the smoke goes out from the chimney". The art of the Upper Silesian borderland 1929-1940 Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socialist Realism vs Surrealism. The offensive of Socialist Realism against André Breton and French Surrealism Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socrealizm vs surrealizm. Ofensywa realizmu socjalistycznego wobec André Bretona i francuskiego surrealizmu Łupienko Aleksander (1980- ). The identity of Polish Lviv in the 19th century Łupienko Aleksander (1980- ). Tożsamość polskiego Lwowa w XIX wieku Mazur Adam (1977- ). Pogranicza fotografii. Stan badań i perspektywy rozwoju historii fotografii środkowoeuropejskiej Mazur Adam (1977- ). The borderlands of photography. The state of research and development perspectives of the history of Central European photography Mącik Hubert (1980- ). Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej - zarys problemu Mącik Hubert (1980- ). Urban layouts of town in the 16th century on the border of Lesser Poland and Ruthenia - outline of the subject Mulczyński Jarosław (1962- ). Polish and German artistic life in Poznań in the 19th and the 1st half of the 20th century (until 1945) Mulczyński Jarosław (1962- ). Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i I połowie XX wieku (do 1945 roku) - dwie drogi rozwoju Pastwa Marcin (1970- ). Borderlands in Lublin Pastwa Marcin (1970- ). Pogranicza w Lublinie (zamiast wstępu) Piórecka Agnieszka. Selected issues in medieval building techniques in Serbia, Vladimir-Suzdal, Byzantinum and Armenia - contribution to the consideration of architectural borrowings Piórecka Agnieszka. Wybrane zagadnienia na temat średniowiecznych technik budowlanych na terenach Serbii, Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej, Bizancjum i Armenii - przyczynek do rozważań na temat zapożyczeń Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). "Alexandria ad Aegyptum". Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). "Alexandria ad Aegyptum". European architecture of the Egyptian metropolis from the middle of the 19th century to 1952 Smorąg-Różycka Małgorzata. Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy malarskie Smorąg-Różycka Małgorzata. Byzantine wall paintings in Poland during the Jagiellonian period: new research perspectives Soćko Adam (1975- ). Lublin - ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w I połowie XVI wieku Soćko Adam (1975- ). Lublin - the architecture centre at the Polish-Lithuanian borderland in the 1st half of the 16th century Staniszewska Maria. The Sings in the borderland. Marian columns in Early Modern Scepusium - form, iconography, function Staniszewska Maria. Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytny Spiszu - formy, ikonografia, funkcja Stano Bernadeta (1971- ). Inwazja malarzy i rzeżbiarzy na Białostocczyznę Stano Bernadeta (1971- ). Invasion of painters and sculptors to the Białystok region Stojak Grażyna. The battle of Olgierd Łotoczko to preserve the cultural heritage of the borderlands of the Łopiennik valley Stojak Grażyna. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika Sygowski Paweł. Drewniana, dwuwieżowa cerkiew unicka w Kodeńcu na Lubelszczyźnie - ostatnia taka świątynia w Polsce Sygowski Paweł. Wooden, two-tower Uniate church in Kodeniec in the Lublin region - the last such temple in Poland Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - architekt (inżynier i kartograf) cyrkułu zamojskiego końca XVIII wieku Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - the architect (engineer and cartographer) of Zamość district from the end of 18th century Świętosławska Agnieszka (1984- ). Under the influence of Vienna. Views of Galicia by Antoni Lange and Jan Nepomucen Głowacki Świętosławska Agnieszka (1984- ). W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji Tracz Szymon (1973- ). Newly discovered Gothic wall painting in the Church of St. George in Cieszyn Tracz Szymon (1973- ). Nowo odkryte gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
Indeks R0: BMNK
Materiały z 66. sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 16-17 listopada 2017 r., Lublin.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 32923 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej