Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(5)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(2)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(2)
Wagner Arkadiusz (1976- )
(2)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Introduction
(2)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Wstęp
(2)
Al'mes Ivan. Spisy ksiąg prywatnych księgozbiorów mnichów prawosławnych i bazylianów eparchii lwowskiej od końca XVII do XVIII w
(1)
Aleksandrov Aleksej Alekseevic. Poiskaa kollekcia v fonde Samarskoj oblastnoj universainoj naucnoj biblioteki
(1)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Baszko Agnieszka (1979- ). Sixteenth-century bindings for early printed materials in the Raczyński Library collection
(1)
Baszko Agnieszka (1979- ). Szesnastowieczne oprawy starych druków w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
(1)
Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny
(1)
Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich)
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chlebus Ewa. Late Gothic bindings in the collection of Elbląg Library
(1)
Chlebus Ewa. Oprawy późnogotyckie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej
(1)
Chlebus Ewa. Pursuing Warmian bookbinding
(1)
Chlebus Ewa. Śladami introligatorstwa warmińskiego
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Księgozbiór Mikoszewskich w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Włodzimierza Wiernadskiego
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.)
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Bindings of the 16th century books in the collection of the University of Warsaw Library. An attempt at characterisation
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Bookbindings from the collection of professor Jan Musceniusz from Kraków Academy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego (zm. 1651) w świetle zachowanych egzemplarzy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Próba charakterystyki
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy z księgozbioru profesora Akademii Krakowskiej Jana Musceniusza
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Museum National dHistoire Naturella)
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Bishop Hieronim Rozrażewski's orders for bookbindings from Gdańsk
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Gdańskie zlecenia bpa Hieronima Rozrażewskiego
(1)
Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Znaki własnościowe w kolekcjach starych druków z donacji kobiecych w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich
(1)
Franczak Radosław. Warsztat Introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
(1)
Franczak Radosław. Workshop of Bookbinder ML on the basis of the collections of the Archidiocesan Archives in Gniezno
(1)
Garczewska-Semka Katarzyna
(1)
Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku
(1)
Garwoliński Tomasz. Characteristics of bindings for early printed material kept in the Library of the Metropolitan Seminary of Warmia Hosianum in Olsztyn
(1)
Garwoliński Tomasz. Charakterystyka opraw starych druków Bibłioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie
(1)
Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu
(1)
Graś Wojciech. Struktura proweniencyjna księgozbioru opara trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego (1560-1621)
(1)
Gryzio Beata (1970- ). Scholis decus urbi ornamentum. Bindings from Giovanni Bernardino Bonifacio's books collection
(1)
Gryzio Beata (1970- ). Scholis decus urbi ornamentum. Oprawy z księgozbioru Jana Bernarda Bonifacia
(1)
Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
(1)
Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania
(1)
Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1)
Gąssowska Maja (1955- ). Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku
(1)
Imańska Iwona (1958- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Indroduction
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Wstęp
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Chapter commissions bookbinding - analysis of the accounts and other documents of the Cathedral Chapter in Włocławek in search for the fees for bookbinding services in the years 1492-1863
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Kapituła zleca oprawę ksiąg - analiza rachunków i innych dokumentów kapituły katedralnej we Włocławku w poszukiwaniu opłat za usługi introligatorskie w latach 1492-1863
(1)
Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
(1)
Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Karlak Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów
(1)
Karlak Weronika. Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu - działalność J. G. G. Buschinga a stan obecny
(1)
Karoeva Tetana Robertivna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev Ukraine)
(1)
Kawałko Danuta. Ownership marks and bindings in the Klemensów book collection of the Zamoyskis family
(1)
Kawałko Danuta. Znaki własnościowe i oprawy w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich
(1)
Kireeva Galina Uladzimirauna (1956- ). Księgozbiory prywatne w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi. Identyfikacja i badania
(1)
Knychalska-Jaskulska Agnieszka (1968- ). Rękopisy w kolekcji Leona Jana Pinińskiego (1857-1938) w zbiorach Biblioteki Ossolineum
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Dawni introligatorzy konserwatorami książki
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Old bookbinders as a book conservators
(1)
Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka
(1)
Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej
(1)
Koredczuk Bożena. Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815-1830
(1)
Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich
(1)
Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich
(1)
Koziak-Podsiadło Magdalena (1982- ). 5oo stamps / 90 type cases: on a project presenting the resources of a Model Bookbinding Workshop
(1)
Koziak-Podsiadło Magdalena (1982- ). 5oo tłoków / 90 kaszt. O projekcie prezentacji zasobów Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego
(1)
Kośka Małgorzata. Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r
(1)
Kośka Małgorzata. Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Głównym Akt Dawnych
(1)
Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego
(1)
Kumor-Gomułka Bożena. Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej - dlaczego tak dlaczego nie?
(1)
Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestande und digitale Dienstleistungen
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Lauryk Uryj Mikalaevic (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku
(1)
Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek and bookbinders - traces of links in the early prints from the Library of Łódź University
(1)
Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek i introligatorzy - ślady związków wśród starych druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
(1)
Lichnerova Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary
(1)
Marcisz-Czapla Beata. Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(1)
Marosz Magdalena. Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustianów-eremitów i ich kasat
(1)
Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
(1)
Matyasik Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
(1)
Małecka Monika (językoznawstwo). Tower of Babel. Bindings in Kórnik Library
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Zbiory biblioteczne
(3)
Introligatorstwo
(2)
Introligatorzy
(2)
Oprawy książkowe
(2)
Stare druki
(2)
Biblioteki prywatne
(1)
Inkunabuły
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Polonica
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(1)
Zakony
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Temat: czas
1701-
(1)
1801-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(5)
Źródła historyczne
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Karlak Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Partyka Jacek (1973- ). Stare druki Biblioteki Jagiellońskiej - stan opracowania, proweniencje, perspektywy badawcze Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje Łukaszewski Jakub. Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wójcik Rafał (literaturoznawstwo). Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie Matyasik Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database Spandowski Michał. Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów Biblioteki Narodowej Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich Michalska Agata. Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań Łuniewski Jarosław. Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Ogierman Leonard (1941- ). Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Łukaszewski Jakub. Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Sułecki Szymon (1975- ). Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 29 września - 1 października 2016 r., Wrocław.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31931/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Tegumentologia Polska = Polish Bookbinding Studies Today ; 3)
Autor
Ryszkowska-Mirowska Danetta. Wagner Arkadiusz (1976- ). Wronka Anna (bibliotekarz). Baszko Agnieszka (1979- ). Sixteenth-century bindings for early printed materials in the Raczyński Library collection Baszko Agnieszka (1979- ). Szesnastowieczne oprawy starych druków w zbiorach Biblioteki Raczyńskich Chlebus Ewa. Late Gothic bindings in the collection of Elbląg Library Chlebus Ewa. Oprawy późnogotyckie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej Czapnik Marianna (1953- ). Bindings of the 16th century books in the collection of the University of Warsaw Library. An attempt at characterisation Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Próba charakterystyki Garczewska-Semka Katarzyna. Garwoliński Tomasz. Characteristics of bindings for early printed material kept in the Library of the Metropolitan Seminary of Warmia, "Hosianum", in Olsztyn Garwoliński Tomasz. Charakterystyka opraw starych druków Bibłioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie Gryzio Beata (1970- ). "Scholis decus urbi ornamentum". Bindings from Giovanni Bernardino Bonifacio's books collection Gryzio Beata (1970- ). "Scholis decus urbi ornamentum". Oprawy z księgozbioru Jana Bernarda Bonifacia Koziak-Podsiadło Magdalena (1982- ). 5oo stamps / 90 type cases: on a project presenting the resources of a Model Bookbinding Workshop Koziak-Podsiadło Magdalena (1982- ). 5oo tłoków / 90 kaszt. O projekcie prezentacji zasobów Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego Małecka Monika (językoznawstwo). Tower of Babel. Bindings in Kórnik Library Małecka Monika (językoznawstwo). Wieża Babel. Oprawy w Bibliotece Kórnickiej Muraszko Michał. Book bindings produced in the workshop of Kraków-based Kasper Rajman (the Elder) Muraszko Michał. Oprawy ksiąg z warsztatu introligatora krakowskiego Kaspra Rajmana starszego Myśliński Michał (1967- ). Olszewska Magdalena (1960- ). Partyka Jacek (1973- ). ,,Rara et curiosa". Niezwykłe oprawy starych druków Biblioteki Jagiellońskiej Partyka Jacek (1973- ). "Rara et curiosa". Unusual bindings for early printed material held by the Jagiellonian Library Paś Monika. Tegumentologica "miscellanea" in the collections of the Department of Craft, Material Culture and Militaria of the National Museum in Kraków: an attempt to describe the collection Paś Monika. Tegumentologiczne ,,miscellanea" w zbiorach Działu Rzemiosła, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie. Próba charakterystyki Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Bindings in the private book collection of Melchior of Mościska OP as part of the library collection of the Dominican Order in Krakóvo Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Oprawy prywatnego księgozbioru Melchiora z Mościsk OP w kontekście zbiorów biblioteki dominikanów w Krakowie Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Oprawy wydawnicze w zbiorach polskich. Rekonesans badawczy Popławska Sylwia (1988- ). Bindings for antiquebookskeptin schoollibrary colłections'mWarsaz Popławska Sylwia (1988- ). Oprawy zabytkowych książek w warszawskich bibliotekach szkolnych Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Przewięźlikowska Joanna. Ryszkowska-Mirowska Danetta. Introduction Ryszkowska-Mirowska Danetta. Wstęp Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Incunabula in the Ossolineum collection - characteristics of their bindings Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Inkunabuły kolekcji ossolińskiej - charakterystyka opraw Siemieniako Ewa. Szulc Alicja (1975- ). "Tegumina de chartis ". Oprawy z kart pergaminowych rękopisów średniowiecznych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Szulc Alicja (1975- ). "Tegumina de chartis". Parchment bindings protecting mediaeval manuscripts from the collection of the University Library in Poznań: an overview Wagner Arkadiusz (1976- ). Introduction Wagner Arkadiusz (1976- ). Wstęp Wajnert Aleksandra. Werszler Rafał (1968- ). Wronka Anna (bibliotekarz). Introduction Wronka Anna (bibliotekarz). Wstęp
Indeks R0: BMNK
Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej, Toruń, 13-14 grudnia 2018 r.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34850 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Tegumentologia Polska = Polish Bookbinding Studies Today ; 2)
Autor
Wagner Arkadiusz (1976- ). Imańska Iwona (1958- ). Szymorowska Teresa (1946- ). Chlebus Ewa. Pursuing Warmian bookbinding Chlebus Ewa. Śladami introligatorstwa warmińskiego Czapnik Marianna (1953- ). Bookbindings from the collection of professor Jan Musceniusz from Kraków Academy Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy z księgozbioru profesora Akademii Krakowskiej Jana Musceniusza Dudzik Sebastian (1972- ). Bishop Hieronim Rozrażewski's orders for bookbindings from Gdańsk Dudzik Sebastian (1972- ). Gdańskie zlecenia bpa Hieronima Rozrażewskiego Franczak Radosław. Warsztat Introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie Franczak Radosław. Workshop of Bookbinder ML on the basis of the collections of the Archidiocesan Archives in Gniezno Imańska Iwona (1958- ). Indroduction Imańska Iwona (1958- ). Wstęp Iwańska-Cieślik Bernardeta. Chapter commissions bookbinding - analysis of the accounts and other documents of the Cathedral Chapter in Włocławek in search for the fees for bookbinding services in the years 1492-1863 Iwańska-Cieślik Bernardeta. Kapituła zleca oprawę ksiąg - analiza rachunków i innych dokumentów kapituły katedralnej we Włocławku w poszukiwaniu opłat za usługi introligatorskie w latach 1492-1863 Kawałko Danuta. Ownership marks and bindings in the Klemensów book collection of the Zamoyskis family Kawałko Danuta. Znaki własnościowe i oprawy w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich Komsta-Sławińska Karolina. Dawni introligatorzy konserwatorami książki Komsta-Sławińska Karolina. Old bookbinders as a book conservators Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek and bookbinders - traces of links in the early prints from the Library of Łódź University Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek i introligatorzy - ślady związków wśród starych druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Łopuch Wojciech (1959- ). Bookbindings of early printed books with the great coat of arms of the Pomeranian Duchy and their restoration Łopuch Wojciech (1959- ). Oprawy starodruków z wielkim herbem książąt pomorskich i ich konserwacja Muraszko Michał. Bookbindings of three books of abbot Aleksander Mieliński from Trzemeszno Muraszko Michał. Oprawy trzech ksiąg opata Aleksandra Mielińskiego Paś Monika. Addresses in decorative bindings - a few words about some selected relics in the collections of the National Museum in Kraków Paś Monika. Adresy w konwolutach - kilka słów o wybranych zabytkach w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz from Lvov - his relations with bookbinder Jerzy Moeller and an unusual idea of superexlibris Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz ze Lwowa - jego związki z introligatorem Jerzym Moellerem i nietypowy pomysł na superekslibris Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Leksykon oprawoznawczy Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Lexicon of bookbindings Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). "Proximus" : o szczególnie bliskich kontaktach introligatorów z klientami Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). "Proximus" : On particulary close contacts of bookbinders with clients Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Dawni introligatorzy konserwatorami książki Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Old bookbinders as a book conservators Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Late-gothic bindings of Master of Small Tools for the bernardinian monasteries located on the territories of south-eastern Poland in Ossolineum collections Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Późnogotyckie oprawy Mistrza Drobych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich położonych na terenach południowo-wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum Szymorowska Teresa (1946- ). Indroduction Szymorowska Teresa (1946- ). Wstęp Wagner Arkadiusz (1976- ). Bookbinders of the élites Wagner Arkadiusz (1976- ). Introduction Wagner Arkadiusz (1976- ). Introligatorzy elit Wagner Arkadiusz (1976- ). Wstęp Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruń bookbindings from the Renaissance library of Henryk Stroband Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruńskie oprawy książek z renesansowej biblioteki Henryka Srobanda
Indeks R0: BMNK
Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej, Toruń, 17-18 listopada 2016 r.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 32188 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Al'mes Ìvan. Spisy ksiąg prywatnych księgozbiorów mnichów prawosławnych i bazylianów eparchii lwowskiej od końca XVII do XVIII w. Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Księgozbiór Mikoszewskich w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Włodzimierza Wiernadskiego Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego (zm. 1651) w świetle zachowanych egzemplarzy Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Znaki własnościowe w kolekcjach starych druków z donacji kobiecych w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Graś Wojciech. Struktura proweniencyjna księgozbioru opara trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego (1560-1621) Kačur Ìrina Bogdanìvna. Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Kìrèeva Galìna Uladzìmìraŭna (1956- ). Księgozbiory prywatne w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi. Identyfikacja i badania Knychalska-Jaskulska Agnieszka (1968- ). Rękopisy w kolekcji Leona Jana Pinińskiego (1857-1938) w zbiorach Biblioteki Ossolineum Łukaszewski Jakub. Fragmenty księgozbioru Abrahama Zbąskiego (Sbąskiego) herbu Nałęcz (1531-1578) Mikuła Małgorzata (1957- ). Icones Regum Poloniae Tomasza Tretera. Zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium Pacevičius Arvydas (1961- ). Kolekcje prywatne w zbiorach historycznych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Paszkiewicz Urszula (1940- ). Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku. Źródła do zawartości rozproszonej kolekcji Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Księgozbiór księdza Józefa Kraińskiego (zm. 1838 r.) z Bełza w zbiorach ossolińskich Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Przedmowa Siess-Krzyszkowski Stanisław. Książki w Puławskiej Biblioteki Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów Sjökvist Peter (1974- ). Losy księgozbiorów zagrabionych w czasach wojen szwedzkich w XVII w. Tkačuk Olʹga. Druki tłoczone czcionką łacińską i grecką z księgozbiorów metropolitów i biskupów unickich w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Historyczne biblioteki osobiste w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Wencka Urszula. Icones Regum Poloniae Tomasza Tretera. Zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium Wójcik Rafał (literaturoznawstwo). Sic nos non nobis. O księgozbiorze Kaspra Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego z XVI w. oraz o jego nietypowym znaku własnościowym Zalewska Karolina (muzealnictwo). Krakó-Florencja-Poznań. Losy osiemnastowiecznego atlasu Variae Tabulae Geographicae ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
Indeks R0: BMNK
Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, we Wrocławiu w czerwcu 2019 roku.
Bibliogr., netogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34487/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia / curavit Marcus Derwich ; 8/3)
Autor
Derwich Marek (1956- ). Ploch Gregor. Zespół nr 102, Klöster und Stifte Przybyłowicz Olga Miriam. Archiwalia żeńskich klasztorów diecezji krakowskiej, które w wyniku kasat trafiły do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie Zajchowska Anna (1980- ). Inwentarz archiwaliów dotyczących kasat w zespołach Rząd Gubernialny Radomski I w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz Rząd Gubernialny Radomski w Archiwum Państwowym w Kielcach Kośka Małgorzata. Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Głównym Akt Dawnych Warzecha Aldona. Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie Marosz Magdalena. Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustianów-eremitów i ich kasat Zdanek Maciej (1975- ). Uwagi o losach archiwaliów małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r. Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów Koredczuk Bożena. Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815-1830 Kośka Małgorzata. Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r. Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy Walczak Krzysztof (1950- ). Wpływ kasat klasztorów na losy bibliotek XIX-wiecznego Kalisza Kumor-Gomułka Bożena. Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej - dlaczego tak, dlaczego nie? Karlak Weronika. Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu - działalność J. G. G. Büschinga a stan obecny Gąssowska Maja (1955- ). Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r. Marcisz-Czapla Beata. Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu Ploch Gregor. Wpływ kasat na rozwój społeczny w XIX w. Zabłocka-Kos Agnieszka (1957- ). Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX w. Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i), czyli klasztory po kasacie Kajzer Leszek (1944-2016). Od książęcego pałacu do Łąk(i), czyli klasztory po kasacie Oliński Piotr (1965- ). Miejsce pochówku Fryderyka Pięknego w kontekście pamięci rodowej Habsburgów i zlikwidowania klasztorów w ich monarchii Wójcik Marek L. (1965- ). Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r. Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem Miławicki Marek (1978- ). Działania rewindykacyjne polskich dominikanów w pierwszej połowie XX w. jako konsekwencje antyzakonnej polityki władz zaborczych Mirek Agata (1970- ). Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata. Vol. 3, Fontes : eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi : dissolutiones communistarum tempore actae
Materiały z konf., 18-21 listopada 2010 r., Wrocław.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30354/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Puchalski Jacek (1964- ). Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Pietrzkiewicz Dorota. Mieczkowska Halina (1951- ). Aleksandrov Aleksej Alekseevič. "Poľskaâ kollekciâ" v fonde Samarskoj oblastnoj universaľnoj naučnoj biblioteki Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich) Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.) Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Muséum National ďHistoire Naturella) Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru Karoêva Tetâna Robertìvna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev, Ukraine) Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestände und digitale Dienstleistungen Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Laŭryk Ûryj Mìkalaevìč (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku Lichnerová Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Nìkalaeŭ Mìkalaj Vìktaravìč (1955- ). Izučenie knižnoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionaľnoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke Pacevičius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji "Archivum Helveto-Polonicum" we Fryburgu Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji Razvanovìč Alena Stanìslavaŭna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie Saučuk Alesâ Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego Selickij Aleksandr Igorevič (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia) Sjökvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library Škovierová Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava Smolana Krzysztof (1951- ). Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Soliński Krzysztof. Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016 Špániová Marta. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Supruniuk Anna (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Supruniuk Mirosław Adam (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Sypuła Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Szkuta Magdalena. Katalog starodruków polskich w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej (British Library) Tadeusiewicz Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą Tatʹânìna Ûlìana. Polish old printing dedicated to the Unite bishop and metropolitan Atanazy Szeptycki (1715-1746) in the light of Uniate moral theology Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Wagner Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych Walle Élisabeth. Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale de France) Wojdon Joanna (1973- ). Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich Wrede Maria (1953- ). Doświadczenie i refleksje wynikające z realizacji projektu "Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura" w latach 2009-2015
Indeks R0: BMNK
T. specj.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2017.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Czas. II 2793/2017/specj. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej