Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop
(1)
Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat
(1)
Barciak Antoni (1947- )
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Einleitung
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Wprowadzenie
(1)
Biela Małgorzata. Witraże ratusza w Słupsku
(1)
Blahova Marie (1944- ). Karel IV. a dominikani
(1)
Borowska Dorota. We see what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait
(1)
Borowska Dorota. Widzimy to co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowie pracowni witażowych w Zawodowej Dokształcajacej Szkole rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Cetwiński Marek (1945- ). Demoniczni Etiopowie mąż w bieli i wrota śmierci. Świat wyobraźni w Żywocie św. Jacka
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie. Przyczynek do dziejów warszawskiej pracowni Franciszka Białkowskiego
(1)
Czechowicz Bogusław (1967- ). Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librum tibi christe. Kilka uwag o późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu
(1)
Dekański Dariusz Aleksander (1961-2018). Próba uporządkowania kaierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a uczoną historiografią
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Dominikanie w Nysie
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- )
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689-1775)
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings
(1)
Domarzewski Andrzej. Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych
(1)
Drabina Jan (1939- ). Kult św. Jacka w dawnym Bytomiu
(1)
Dzik Janina. Witraże Jerzego Skąpskiego w kościele franciszkanów-reformatów na Azorach w Krakowie a współczesne wizualizacje tematów franciszkańskich
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(1)
Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family Odrowąż coat of arms from Krużlowa and Skrzydlna
(1)
Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Kościół pod wezwaniem św. Trójcy ojców dominikanów w Płocku w świetle wizytacji z 1755 roku
(1)
Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalithic creativuty of Zygmunt Wujek (1938-2018)
(1)
Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938-2018)
(1)
Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Przedmowa
(1)
Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Vorwort
(1)
Hlavacek Ivan (1931- ). Cesti dominikani jejich intelektualni cinnost zejmena pri prazske univerzite a knihy a knihovny ve 14. stoleti
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- ). Jerzego Kłoczowskiego studia nad dziejami dominikanów
(1)
Jasiński Mateusz. Analiza technologiczna obrazu Sąd Midasa ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie - porównanie z warsztatem Gerrita van Honthorsta i innych caravaggionistów utrechckich
(1)
Jasiński Mateusz. Technological analysis of The Midas Court from the collection of the Lublin Museum in Lublin - comparision with the workshop of Gerrit van Honthorst and other Utrecht Caravaggionists
(1)
Kaczmarek Krzysztof (1964- ). Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku
(1)
Karasiński Jakub. Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689-1775)
(1)
Karasiński Jakub. Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings
(1)
Kaźmierczak Adam. Witraż z przedstawieniami herbowymi z przełomu XIX i XX wieku w zamku w Osiecznej – problem konserwacji i rekonstrukcji
(1)
Klisińska-Kopacz Anna. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego
(1)
Klisińska-Kopacz Anna. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski
(1)
Kontny Irena (1966- ). Nieznane dzieła śląskich projektantów. Przyczynek do poznania witraży na obszarze województwa śląskiego powstałych w okresie międzywojennym
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Pierwsze pokanonizacyjne kazanie ku czci św. Jacka w Rzymie (24 kwietnia 1594 roku)
(1)
Kowalski Piotr C. (1951- ). My artistic workshop of the past and today
(1)
Kowalski Piotr C. (1951- ). Mój warsztat pracy dawniej i dziś
(1)
Kramiszewska Aneta. Rzeźba Matki Boskiej w legendzie ikonograficznej św. Jacka
(1)
Kucharski Wojciech (1978- ). Kazanie na dzień św. Dominika Peregryna z Opola jako źródło do kultu bł. Czesława
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Around the workshop of the provincial city planner. The example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów Galicia
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Odkrywanie „ukrytego”. O witrażach gorlickiej fary
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty. Casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa
(1)
Mak-Gołowacz Marek. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Klasztor Panien Dominikanek w Płocku w świetle zachowanej wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego w 1755 roku
(1)
Mateja Erwin (1958- ). Kult św. Jacka w jego rodzinnej miejscowości
(1)
Mańka-Szulik Małgorzata (1955- ). Przedmowa
(1)
Mańka-Szulik Małgorzata (1955- ). Vorwort
(1)
Miławicki Marek (1978- ). Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795-1914
(1)
Mączyński Ryszard (1954- )
(1)
Niedziela Maurycy Lucjan (1934- ). Postać bł. Czesława w historiografii
(1)
Novljaković Katarzyna. A double-sided painting by Lippo d'Andrea di Lippo from the Czartoryski Princes Collection as an example of the traditional quattrocento workshop
(1)
Novljaković Katarzyna. Dwustronnie malowany obraz Lippa d'Andrei di Lippo z kolekcji książąt Czartoryskich jako przykład tradycyjnego warsztatu quattrocenta
(1)
Nowalińska Małgorzata (1982- ). The workshop of a medieval master. Mechanical techniques of the copying and transferring of drawings
(1)
Nowalińska Małgorzata (1982- ). Warsztat średniowiecznego mistrza. Sposoby mechanicznego kopiowania rysunku
(1)
Owsiański Szymon Piotr. Straight out of the workshop of the designer and artist Yves Saint Laurent: creative space and font of inspiration
(1)
Owsiański Szymon Piotr. Z pracowni projektanta i artysty Yves'a Saint Laurenta. Przestrzeń twórcza i źródła inspiracji
(1)
Pacanowska Anna. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora
(1)
Pawłowska Krystyna (1945- ). Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA - dorobek 20-lecia
(1)
Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Książęta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu
(1)
Pręgowski Filip (1973- ). Pracownia jako przestrzeń ideologiczna. O dyskursie wokół przemian artystycznych w amerykańskiej sztuce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w kontekście medium i warsztatu
(1)
Pręgowski Filip (1973- ). The studio as an ideological space. On the discourse concerning the changes in the American art of the 1970s. and 1980s within the context of the medium and the technique
(1)
Radłowska-Tabor Anna. Leśni Święci
(1)
Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). Witrażowy dar Galicji i Lodomerii dla Votivkirche
(1)
Rosiejka Karolina. Artist's studio as a metaphor of art. The case of Georgia O'Keeffe
(1)
Rosiejka Karolina. Studio artystki jako metafora dla sztuki. Przypadek Georgii O'Keeffe
(1)
Rudenko Oleg. Book thinking. Philosophy of Fedir Lukavyi's artistic legacy
(1)
Rudenko Oleg. Myśleć książką. Filozofia twórczości Fedora Łukawego
(1)
Rypniewska Krystyna. Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych
(1)
Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Remarks on workshop of baroque sculptor in stone between cut-out unfinished and deepened polichromy
(1)
Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Uwagi na temat warsztatu barokowego rzeźbiarza w kamieniu. Między formą wyciętą nieukończoną a pogłębioną polichromią
(1)
Sienkiewicz-Sutherland Marta. Tajemnice strychu wieży kościelnej w Przełazach
(1)
Smirnov Urij. Zespół witraży w kościele oo. Redemptorystów w Mościskach
(1)
Spież Jan Andrzej (1941- ). Przyczynek do dziejów współpracy dominikanów polskich i czeskich. Ojciec Piotr Żaczek - odnowiciel prowincji czeskiej i polskiej zakonu
(1)
Stanko Przemysław. Dzieje klasztoru dominikańskiego św. Krzyża w Oświęcimiu do połowy XIV wieku
(1)
Stawski Marek. Ze Śląska na Mazowsze. Wokół początków dominikanów w Płocku. Kilka uwag krytycznych
(1)
Stenka Szymon Jan (1991- ). Jerzy Hoppen's copperplate engravings and etchings in the context of his unpublished manuscript from 1941
(1)
Stenka Szymon Jan (1991- ). Miedzioryty i akwaforty Jerzego Hoppena w kontekście jego nieopublikowanego rękopisu z 1941 roku
(1)
Svorova Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations
(1)
Svorova Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych
(1)
Utzig Joanna. Kilka uwag o zespole czterech austriackich kwater witrażowych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Viegas Wesolowska Catia Lamerton. Enamel on steel paintings in architecture from an historical persepective. Contextualising the early work of Stefan Knapp
(1)
Viegas Wesolowska Catia Lamerton. Malarstwo emalią na stali w architekturze z perspektywy historycznej w kontekście wczesnych prac Stefana Knappa
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). Art historical reconstructions and literary vision of a Biedemeier style workshop of a painter Carl Spitzweg
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). Kreślony słowami w wyobraźni świat sztuki w prozie Stanisława Lema
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstrukcje z zakresu historii sztuki a wizja literacka warsztatu biedermeierowskiego malarza Carla Spitzwega
(1)
Waszak Przemysław (historia sztuki). The world of art in the prose of Stanisław Lem. Pictured with words in one's imagination
(1)
Wenta Jarosław (1955- ). Niemieckojęzyczna rymowana redakcja Złotej Legendy. Przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysła Ottokara II
(1)
Wieczorek Jan (ksiądz). Einleitung
(1)
Wieczorek Jan (ksiądz). Wprowadzenie
(1)
Witkowicz-Pałka Ewa (1956- ). Nieznane witraże i kartony Franza Lauterbacha w Landesmuseum w Hanowerze. Przyczynek do badań nad malborskim okresem twórczości witrażysty
(1)
Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations
(1)
Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych
(1)
Wojciechowska-Kucięba Joanna. Mało znane przedstawienia witrażowe z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Architektura
(1)
Dominikanie
(1)
Jacek (święty ; ok. 1183-1257)
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Rzeźba
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Witraże
(1)
Temat: czas
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- ). Ławicka Magda (1962- ). Biela Małgorzata. Witraże ratusza w Słupsku Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowie pracowni witażowych w Zawodowej Dokształcajacej Szkole rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie. Przyczynek do dziejów warszawskiej pracowni Franciszka Białkowskiego Domarzewski Andrzej. Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych Dzik Janina. Witraże Jerzego Skąpskiego w kościele franciszkanów-reformatów na Azorach w Krakowie a współczesne wizualizacje tematów franciszkańskich Kaźmierczak Adam. Witraż z przedstawieniami herbowymi z przełomu XIX i XX wieku w zamku w Osiecznej – problem konserwacji i rekonstrukcji Kontny Irena (1966- ). Nieznane dzieła śląskich projektantów. Przyczynek do poznania witraży na obszarze województwa śląskiego powstałych w okresie międzywojennym Laskowski Andrzej (1973- ). Odkrywanie „ukrytego”. O witrażach gorlickiej fary Ławicka Magda (1962- ). Adalbert Redner - malarz, fotograf, witrażysta Mak-Gołowacz Marek. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora Pacanowska Anna. Warmia - neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora Pawłowska Krystyna (1945- ). Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA - dorobek 20-lecia Radłowska-Tabor Anna. Leśni Święci Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). Witrażowy dar Galicji i Lodomerii dla Votivkirche Rypniewska Krystyna. Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych Sienkiewicz-Sutherland Marta. Tajemnice strychu wieży kościelnej w Przełazach Smìrnov Ûrìj. Zespół witraży w kościele oo. Redemptorystów w Mościskach Utzig Joanna. Kilka uwag o zespole czterech austriackich kwater witrażowych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Witkowicz-Pałka Ewa (1956- ). Nieznane witraże i kartony Franza Lauterbacha w Landesmuseum w Hanowerze. Przyczynek do badań nad malborskim okresem twórczości witrażysty Wojciechowska-Kucięba Joanna. Mało znane przedstawienia witrażowe z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli Wojnowska Weronika. Witraże - niedoceniane dziedzictwo Warmii i Mazur. Próba inwentaryzacji Wolańska Joanna (1975- ). Witraże w prezbiterium katedry w Częstochowie 1927-1930 (?) i ich twórcy - Jerzy Winiarz i Jan Henryk Rosen Wójcik Dagmara (historia sztuki). Nieznane realizacje Instytutu Witrażowego Adolpha Seilera w Gliwicach Łabędach Zeńczak Anna (1950- ). Sprawa witraży dla Mauzoleum w Muzeum Wojska w Warszawie, 1933-1939 Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Szkło architektoniczne
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji, 25-27 maja 2018 r., Legionowo.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34696 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Barciak Antoni (1947- ). Barciak Antoni (1947- ). Einleitung Barciak Antoni (1947- ). Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu Barciak Antoni (1947- ). Wprowadzenie Bláhová Marie (1944- ). Karel IV. a dominikáni Cetwiński Marek (1945- ). Demoniczni Etiopowie, mąż w bieli i wrota śmierci. Świat wyobraźni w "Żywocie św. Jacka" Czechowicz Bogusław (1967- ). "Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librum tibi christe". Kilka uwag o późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu Dekański Dariusz Aleksander (1961-2018). Próba uporządkowania kaierunków i chronologii misji św. Jacka. Między hagiografią a "uczoną" historiografią Dola Kazimierz (1934- ). Dominikanie w Nysie Drabina Jan (1939- ). Kult św. Jacka w dawnym Bytomiu Graczyk Waldemar (1964- ). Kościół pod wezwaniem św. Trójcy ojców dominikanów w Płocku w świetle wizytacji z 1755 roku Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Przedmowa Herman Zbigniew Stanisław (1935-2010). Vorwort Hlaváček Ivan (1931- ). Čeští dominikáni, jejich intelektuální činnost zejména při pražské univerzitě a knihy a knihovny ve 14. století Iwańczak Wojciech (1948- ). Jerzego Kłoczowskiego studia nad dziejami dominikanów Kaczmarek Krzysztof (1964- ). Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku Kopiec Jan (1947- ). Pierwsze pokanonizacyjne kazanie ku czci św. Jacka w Rzymie (24 kwietnia 1594 roku) Kramiszewska Aneta. Rzeźba Matki Boskiej w legendzie ikonograficznej św. Jacka Kucharski Wojciech (1978- ). Kazanie na dzień św. Dominika Peregryna z Opola jako źródło do kultu bł. Czesława Mańka-Szulik Małgorzata (1955- ). Przedmowa Mańka-Szulik Małgorzata (1955- ). Vorwort Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Klasztor Panien Dominikanek w Płocku w świetle zachowanej wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego w 1755 roku Mateja Erwin (1958- ). Kult św. Jacka w jego rodzinnej miejscowości Miławicki Marek (1978- ). Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795-1914 Niedziela Maurycy Lucjan (1934- ). Postać bł. Czesława w historiografii Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Książęta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu Spież Jan Andrzej (1941- ). Przyczynek do dziejów współpracy dominikanów polskich i czeskich. Ojciec Piotr Żaczek - odnowiciel prowincji czeskiej i polskiej zakonu Stanko Przemysław. Dzieje klasztoru dominikańskiego św. Krzyża w Oświęcimiu do połowy XIV wieku Stawski Marek. Ze Śląska na Mazowsze. Wokół początków dominikanów w Płocku. Kilka uwag krytycznych Wenta Jarosław (1955- ). Niemieckojęzyczna, rymowana redakcja "Złotej Legendy". Przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysła Ottokara II Wieczorek Jan (ksiądz). Einleitung Wieczorek Jan (ksiądz). Wprowadzenie Zajchowska Anna (1980- ). Inkwizytor wrocławski Jan z Ząbkowic i obraz herezji w jego kazaniach "ad clerum" Zawitkowska Wioletta. Święty Jacek Odrowąż i jego związki z Przemyślem
Indeks R0: BMNK
Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej, Zabrze, 15-16 listopada 2007 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34197 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat Borowska Dorota. We see, what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait Borowska Dorota. Widzimy to, co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family, Odrowąż coat of arms, from Krużlowa and Skrzydlna Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalithic creativuty of Zygmunt Wujek (1938-2018) Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938–2018) Jasiński Mateusz. Analiza technologiczna obrazu Sąd Midasa ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie – porównanie z warsztatem Gerrita van Honthorsta i innych caravaggionistów utrechckich Jasiński Mateusz. Technological analysis of The Midas Court from the collection of the Lublin Museum in Lublin - comparision with the workshop of Gerrit van Honthorst and other Utrecht Caravaggionists Karasiński Jakub. Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Karasiński Jakub. Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Klisińska-Kopacz Anna. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Klisińska-Kopacz Anna. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski Kowalski Piotr C. (1951- ). Mój warsztat pracy dawniej i dziś Kowalski Piotr C. (1951- ). My artistic workshop of the past and today Laskowski Andrzej (1973- ). Around the workshop of the provincial city planner. The example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów, Galicia Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty. Casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa Novljaković Katarzyna. A double-sided painting by Lippo d'Andrea di Lippo from the Czartoryski Princes Collection as an example of the traditional quattrocento workshop Novljaković Katarzyna. Dwustronnie malowany obraz Lippa d’Andrei di Lippo z kolekcji książąt Czartoryskich jako przykład tradycyjnego warsztatu quattrocenta Nowalińska Małgorzata (1982- ). The workshop of a medieval master. Mechanical techniques of the copying and transferring of drawings Nowalińska Małgorzata (1982- ). Warsztat średniowiecznego mistrza. Sposoby mechanicznego kopiowania rysunku Owsiański Szymon Piotr. Straight out of the workshop of the designer and artist Yves Saint Laurent: creative space and font of inspiration Owsiański Szymon Piotr. Z pracowni projektanta i artysty, Yves’a Saint Laurenta. Przestrzeń twórcza i źródła inspiracji Pręgowski Filip (1973- ). Pracownia jako przestrzeń ideologiczna. O dyskursie wokół przemian artystycznych w amerykańskiej sztuce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w kontekście medium i warsztatu Pręgowski Filip (1973- ). The studio as an ideological space. On the discourse concerning the changes in the American art of the 1970s. and 1980s within the context of the medium and the technique Rosiejka Karolina. Artist's studio as a metaphor of art. The case of Georgia O'Keeffe Rosiejka Karolina. Studio artystki jako metafora dla sztuki. Przypadek Georgii O’Keeffe Rudenko Oleg. Book thinking. Philosophy of Fedir Lukavyi's artistic legacy Rudenko Oleg. Myśleć książką. Filozofia twórczości Fedora Łukawego Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Remarks on workshop of baroque sculptor in stone between cut-out, unfinished and deepened polichromy Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Uwagi na temat warsztatu barokowego rzeźbiarza w kamieniu. Między formą wyciętą, nieukończoną a pogłębioną polichromią Stenka Szymon Jan (1991- ). Jerzy Hoppen's copperplate engravings and etchings in the context of his unpublished manuscript from 1941 Stenka Szymon Jan (1991- ). Miedzioryty i akwaforty Jerzego Hoppena w kontekście jego nieopublikowanego rękopisu z 1941 roku Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Enamel on steel paintings in architecture from an historical persepective. Contextualising the early work of Stefan Knapp Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Malarstwo emalią na stali w architekturze z perspektywy historycznej w kontekście wczesnych prac Stefana Knappa Waszak Przemysław (historia sztuki). Art historical reconstructions and literary vision of a Biedemeier style workshop of a painter Carl Spitzweg Waszak Przemysław (historia sztuki). Kreślony słowami w wyobraźni świat sztuki w prozie Stanisława Lema Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstrukcje z zakresu historii sztuki a wizja literacka warsztatu biedermeierowskiego malarza Carla Spitzwega Waszak Przemysław (historia sztuki). The world of art in the prose of Stanisław Lem. Pictured with words in one's imagination Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Ziółkowska-Ganc Emilia. Realia pracy architektów-urzędników Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ziółkowska-Ganc Emilia. Work realities of architects-officials in inter-uprising Kindgom of Poland Zygier Elżbieta. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Zygier Elżbieta. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Toruń, 21-22 listopada 2019 r.
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34697/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej