Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(5)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Adamiszyn Emilia. Kolor w przestrzeni miejskiej - działania teatrów ulicznych
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima
(1)
Bachura-Wojtasik Joanna. Wtórna wizualność sztuki radiowej
(1)
Bednarek Zbigniew. Kolor w mediach media w kolorze
(1)
Bednarz Ewelina. Muzea Kościoła katolickiego
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. Obicia kołtryny szpalery jedwabie kobierce pasy : charakterystyka nowożytnych tkanin krakowskich kręgu mecenatu mieszczańskiego
(1)
Bielska-Krawczyk Joanna (1968- )
(1)
Biruiov Urij (1952- ). Jan Lewiński oraz architekci Lwowa końca XIX i początku XX wieku
(1)
Bobrowska Ewa (1958- ). Wieki średnie zimna wojna i Polacy we Francji czyli Louisa Grodeckiego pośmiertny powrót do polskich korzeni
(1)
Bolińska Marta. Letters in the attic
(1)
Bolińska Marta. Listy na strychu
(1)
Boniec Magdalena. Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej
(1)
Buchowska Dominika. Znad Wisły do Whitechapel: artyści polsko-żydowskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł (1973- ). Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Z historii rosyjskiej nauki o sztukach pięknych nauczania uniwersyteckiego oraz życia artystycznego w Moskwie w połowie XX wieku (kilka stron wspomnień)
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Dyplomacja „artystyczna” Jana Matejki i obchody tysięcznej rocznicy zgonu świętego hierarchy Metodego w Welehradzie
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Marzenia o wielkiej wystawie w... Paryżu
(1)
Ciechanowska Anna. Kolory wampira
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the Dom Książki House of Book. Projects and proposals from 1951
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r
(1)
Czachowski Hubert (1964- ). Święty obowiązek. Etnologiczne drogi do muzealnictwa przed rokiem 1918
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947
(1)
Czekanowska-Gutman Monika. Recepcja motywu Piety w sztuce wybranych artystów żydowskich i chrześcijańskich z Polski w XX wieku
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Pamięć historyczna polskich zbiorów przyrodniczych
(1)
Drążyk Jolanta
(1)
Duda Artur (1973- ). Polska biało-czerwoni
(1)
Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory
(1)
Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku
(1)
Dziedzic Leszek (1958- ). Grunwald mosaics in Kielce
(1)
Dziedzic Leszek (1958- ). Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach
(1)
Dzierżyc-Horniak Anna (1975- ). Każda forma ekspresji jest zdeterminowana przez swój czas : forma utopijna i forma niemożliwa w ujęciu Zbigniewa Gostomskiego
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court
(1)
Dąbrowski Dariusz (1965- ). Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach Rzeczpospolitej
(1)
Dąbrowski Józef (1940-2019). Kwestia jedwabiu w wynalazku papieru przez Cai Luna
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Meandry neorealizmu w międzywojennej Polsce
(1)
Forysiewicz Barbara. Kompozycje barw i dźwięków
(1)
Frączek Aleksandra. Symbolika czerwieni w filmie
(1)
Galygina Oiga Mihajlovna (1957- ). Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej
(1)
Gavrash Irina (1985-2023). Nagrodzone starania Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy : o wspólnych animacjach eksperymentalnych
(1)
Geron Małgorzata. Listy z Paryża Tytusa Czyżewskiego
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Kielce period in the works of Kazimierz Wiszniewski
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego
(1)
Gorzelak Małgorzata. Wojciech Gerson Władysław Stadnicki: jubilee retabulum for the bishop
(1)
Gorzelak Małgorzata. Wojciech Gerson Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa
(1)
Grabowska Karolina (1959- ). Kolor a tożsamość - o społecznym konstruowaniu siebie
(1)
Grubba-Thiede Dorota (1972- ). (Bio)Różnorodność badań nad sztuką : o pracach naukowych wydawniczych i wspólnotowo-integracyjnych Profesora Jerzego Malinowskiego : kontekst Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- ). Emil Nolde : niemiecka legenda : czy wielki artysta stoi poza dobrem i złem?
(1)
Guzek Łukasz (1962- ). Leszek Przyjemski i jego ulubiony krajobraz
(1)
Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century
(1)
Gzella Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Librarians of university court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging
(1)
Hollender Henryk. Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek
(1)
Hollender Henryk. Digital arousal in special collections: plenty of benefits and just some traps
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Komiksowość polskiej ilustracji książkowej - próba diagnozy zjawiska
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Father Franciszek Tyczkowski - a bibliophile and friend of Wilno's libraries
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Book auction catalogs in the collection of the Gdańsk clergyman Karl Benjamin Lengnich (1743-1795)
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795)
(1)
Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). Muzeum historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Akta Wydziału Propagandy Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Files of the Department of Propaganda Press and Publications of the Central Committee of the Polish United Workers' Party and the Supreme Board of Publications as a source for research into the history of books in Poland in the first half of the 1970s
(1)
Jasińska Magda. Barwy Ziemi w spektaklu Missa Pagana według poematu Edwarda Stachury Teatru Węgajty
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Zdrada i kara : obrazy Anselma Kiefera z cyklu Lilith
(1)
Jeżewska Elżbieta (1949- ). About the artists commemorated with the Kielce honorary plinth dated back to 1854 and founded by Tomasz Zieliński
(1)
Jeżewska Elżbieta (1949- ). O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego
(1)
Juda Maria (1958- ). Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej
(1)
Juda Maria (1958- ). Eulogistic-occasional texts in the repertoir of the Zamość Academy Printing House
(1)
Jurkowska Hanna. Muzeum historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Studies into the press of Polish post-war immigration: Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech (1959-1984?)
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?)
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Twelve benefits of spiritual reading according to Juan Torquemada. Devotional reading and monastic reform in the fifteenth century
(1)
Kamińska-Jones Dorota (1974- ). Nacjonalistyczny kontekst przedstawień bóstw na świątyniach Birlów w Indiach
(1)
Kamler Anna. Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich
(1)
Kamler Anna. jakub K. Haur's suggestions on the content of noblemen's libraries
(1)
Karkocha Małgorzata. Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej
(1)
Karkocha Małgorzata. The parish church in Rembieszyce as an example of a noble fundation
(1)
Klimczak Kinga. O barwach malowanych dźwiękiem
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- )
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Narodowe czy współczesne? Muzealna pamięć nowej sztuki
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Przedmowa
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Wartość symboliczna czy wartość finansowa? : sztuka współczesna i jej uwarunkowania instytucjonalne
(1)
Kocójowa Maria (1939- ). Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia
(1)
Kocójowa Maria (1939- ). The study on book culture based on the example of Bibliophile Knight Order with the Chapter of Rara Avis Medal in Cracow (1930-2020) on its 90th anniversary
(1)
Komorowska Ewa (1957- ). Barwa żółta/złota w zwierciadle języka polskiego
(1)
Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Book for children and teenagers in offer of Łódź publishing houses in 1898-1918
(1)
Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918
(1)
Koredczuk Bożena. Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną?
(1)
Koredczuk Bożena. Bibliology as a developing/integrating or adaptive/integrated discipline?
(1)
Korpała Małgorzata. New sacral interior design from the first half of the 20th century in the former Kielce Voivodeship
(1)
Korpała Małgorzata. Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego
(1)
Kostecki Janusz. Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904
(1)
Kostecki Janusz. Import of Polish-language calendars to the Russian Partition and their censorship in the years 1865-1904
(1)
Kostuch Bożena. Wincenty Potacki (1904-2001) nestor ćmielowskich projektantów
(1)
Kostuch Bożena. Wincenty Potacki (1904-2001) the senior of the Ćmielów designers
(1)
Kołos Sylwia. Biografia w kolorze
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Barwy
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bieńkowska, Barbara (1934-2022)
(1)
Drukarstwo
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Książka
(1)
Malinowski, Jerzy (1950- )
(1)
Muzea polonijne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1801-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(2)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Drążyk Jolanta. Rosiński Piotr (1954- ). Suchojad Henryk (1947- ). Bolińska Marta. Letters in the attic Bolińska Marta. Listy na strychu Dziedzic Leszek (1958- ). Grunwald mosaics in Kielce Dziedzic Leszek (1958- ). Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach Gombin Krzysztof (1974- ). Kielce period in the works of Kazimierz Wiszniewski Gombin Krzysztof (1974- ). Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego Gorzelak Małgorzata. Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubilee retabulum for the bishop Gorzelak Małgorzata. Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa Jeżewska Elżbieta (1949- ). About the artists commemorated with the Kielce honorary plinth dated back to 1854 and founded by Tomasz Zieliński Jeżewska Elżbieta (1949- ). O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego Karkocha Małgorzata. Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej Karkocha Małgorzata. The parish church in Rembieszyce as an example of a noble fundation Korpała Małgorzata. Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego Korpała Małgorzata. New sacral interior design from the first half of the 20th century in the former Kielce Voivodeship Kostuch Bożena. Wincenty Potacki (1904-2001), nestor ćmielowskich projektantów Kostuch Bożena. Wincenty Potacki (1904-2001), the senior of the Ćmielów designers Niechaj Małgorzata. Neo-Gothic furnishings of the Gothic church in Szaniec Niechaj Małgorzata. Neogotyckie wyposażenie gotyckiego kościoła w Szańcu Pszczółkowski Michał (1981- ). Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego Pszczółkowski Michał (1981- ). School architecture of the inter-war period in the Kielce Province Rumin Marian. Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua - kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych jako miejsce wystaw nieustających) Rumin Marian. On the paths of artistic exhibitions in Kielce (Pro domo sua - Kielce Art Exhibitions Bureau as a place of unfailing exhibitions) Sabat Bożena. About Ludwika Groppler, the heroine of a portrait by Rafał Hadziewicz Sabat Bożena. O Ludwice Groppler, bohaterce portretu Rafała Hadziewicza Stępień Urszula (muzealnictwo). Monuments of the 19th and 20th centuries from the collection of father Jan Wiśniewski in the Diocesan Museum in Sandomierz Stępień Urszula (muzealnictwo). Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu Szpunar Kamil. Dembinski Palace in Rusinowo in the light of the inventories of 1777 and 1801 as an example of a noble residence at the turn of the 18th and 19th centuries Szpunar Kamil. Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku Zacharko-Łagowska Stanisława (1958- ). Paweł Pierściński - beyond the landscape Zacharko-Łagowska Stanisława (1958- ). Paweł Pierściński - poza krajobrazem
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: Art in Świętokrzyskie region
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34206 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Tołysz Aldona. Wawrzak Małgorzata (1958- ). Bąbiak Grzegorz Paweł (1973- ). Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu Bednarz Ewelina. Muzea Kościoła katolickiego Czachowski Hubert (1964- ). Święty obowiązek. Etnologiczne drogi do muzealnictwa przed rokiem 1918 Daszkiewicz Piotr (1960- ). Pamięć historyczna polskich zbiorów przyrodniczych Dąbrowski Dariusz (1965- ). Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach Rzeczpospolitej Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). Muzeum, historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej Jurkowska Hanna. Muzeum, historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Narodowe czy współczesne? Muzealna "pamięć" nowej sztuki Kłudkiewicz Kamila. Zbrojownie w XIX wieku na ziemiach polskich. Pamięć rodowa i pamięć narodowa Manikowska Ewa. Muzea, wystawy i początki kolekcjonerstwa etnograficznego w Galicji Wschodniej (1873–1899) Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Muzeum na ziemiach Rzeczpospolitej wobec pamięci Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Kształtowanie pamięci w muzeach prywatnych polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim Tołysz Aldona. Edukacyjna funkcja muzeów polskich za I Rzeczpospolitej i w epoce rozbiorów Tołysz Aldona. Muzeum w kulturze polskiej - próba analizy semantycznej Tołysz Aldona. Piękny pomnik narodowy. Z dziejów kształtowania się muzeum artystycznego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Wawrzak Małgorzata (1958- ). Muzea ziemi swojej: (re)prezentacja prowincji Woźniak Michał (1952- ). Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część I: Uwagi ogólne oraz muzea w Poznaniu Woźniak Michał (1952- ). Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część II: Muzea w Toruniu i Bydgoszczy Woźniak Milena (1986- ). Kolekcja i „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna” w Warszawie. Przyczynek do kolekcjonerstwa judaików na przełomie XIX i XX wieku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34971 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bielska-Krawczyk Joanna (1968- ). Mocarska-Tycowa Zofia (1943- ). Michałowska Katarzyna. Kolor w księgach etymologicznych (V-VII) traktatu M. T. Warrona pt. De lingua Latina Szczęk Joanna (1975- ). O postrzeganiu świata przez pryzmat barw w języku niemieckim i polskim Komorowska Ewa (1957- ). Barwa żółta/złota w zwierciadle języka polskiego Olszaniec Grażyna. Glas Stanulewicz-Skrzypiec Danuta. Kosmetyki i kolory Mikiciuk Elżbieta. Barwy ze Słońca są Rydzkowska-Kozak Joanna. Pstrokacizna czy świętość zamknięta między kartami? Polak Monika. Barwy książki artystycznej Forysiewicz Barbara. Kompozycje barw i dźwięków Zdrenka-Ciałkowska Magdalena. Patent na kolor Mieszek Małgorzata. Złote łańcuchy, wieńce, Godziny i Czasy Jasińska Magda. Barwy Ziemi w spektaklu Missa Pagana według poematu Edwarda Stachury Teatru "Węgajty" Samsel-Chojnacka Monika. Trzy kolory - Bergman Trojanowski Krzysztof (nauki filologiczne). W barwach socrealizmu Skrzypczak Piotr (1965- ). Sienkiewicz w Eastmankolorze Kołos Sylwia. Biografia w kolorze Ciechanowska Anna. Kolory wampira Frączek Aleksandra. Symbolika czerwieni w filmie Skibicki Marcin. Od afisza ilustrowanego do plakatu-przedmiotu Mateja Magdalena. Czarne, żółte, czerwone Bednarek Zbigniew. Kolor w mediach, media w kolorze Klimczak Kinga. O barwach malowanych dźwiękiem Bachura-Wojtasik Joanna. Wtórna wizualność sztuki radiowej Mucha Aleksandra (1984- ). Wtórna wizualność sztuki radiowej Mróz Alina. Kolory krawatów jako elementy scenografii studia telewizyjnego Adamiszyn Emilia. Kolor w przestrzeni miejskiej - działania teatrów ulicznych Smolińska Iza Elżbieta. Kolor jako wyznacznik tożsamości społecznej, religijnej i państwowej Moch Włodzimierz. Dualizm postrzegania koloru w subkulturze hipisów i jego kulturowe powinowactwa Grabowska Karolina (1959- ). Kolor a tożsamość - o społecznym konstruowaniu siebie Piotrowska Magdalena (muzealnictwo). Światłocienie w słowno-wizualnym obrazowaniu historii narodowej (na przełomie XIX i XX wieku) Duda Artur (1973- ). "Polska, biało-czerwoni"
Temat
Indeks R0: BMNK
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30988, II 25701 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Biedrońska-Słotowa Beata. Obicia, kołtryny, szpalery, jedwabie, kobierce, pasy : charakterystyka nowożytnych tkanin krakowskich kręgu mecenatu mieszczańskiego Bìrûľov Ûrìj (1952- ). Jan Lewiński oraz architekci Lwowa końca XIX i początku XX wieku Bobrowska Ewa (1958- ). Wieki średnie, zimna wojna i Polacy we Francji, czyli Louisa Grodeckiego pośmiertny powrót do polskich korzeni Boniec Magdalena. Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej Buchowska Dominika. Znad Wisły do Whitechapel: artyści polsko-żydowskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku Červonnaâ Svetlana Mihajlovna (1936- ). Z historii rosyjskiej nauki o sztukach pięknych, nauczania uniwersyteckiego oraz życia artystycznego w Moskwie w połowie XX wieku (kilka stron wspomnień) Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Dyplomacja „artystyczna” Jana Matejki i obchody tysięcznej rocznicy zgonu świętego hierarchy Metodego w Welehradzie Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Marzenia o wielkiej wystawie w... Paryżu Czekanowska-Gutman Monika. Recepcja motywu Piety w sztuce wybranych artystów żydowskich i chrześcijańskich z Polski w XX wieku Dąbrowski Józef (1940-2019). Kwestia jedwabiu w wynalazku papieru przez Cai Luna Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Meandry neorealizmu w międzywojennej Polsce Dzierżyc-Horniak Anna (1975- ). "Każda forma ekspresji jest zdeterminowana przez swój czas" : forma utopijna i forma niemożliwa w ujęciu Zbigniewa Gostomskiego Galygina Oľga Mihajlovna (1957- ). Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej Gavrash Irina (1985-2023). Nagrodzone starania Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy : o wspólnych animacjach eksperymentalnych Geron Małgorzata. Listy z Paryża Tytusa Czyżewskiego Grubba-Thiede Dorota (1972- ). (Bio)Różnorodność badań nad sztuką : o pracach naukowych, wydawniczych i wspólnotowo-integracyjnych Profesora Jerzego Malinowskiego : kontekst Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata Grzybkowska Teresa (1939- ). Emil Nolde : niemiecka legenda : czy wielki artysta stoi poza dobrem i złem? Guzek Łukasz (1962- ). Leszek Przyjemski i jego "ulubiony krajobraz" Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Komiksowość polskiej ilustracji książkowej - próba diagnozy zjawiska Jedlińska Eleonora (1954- ). Zdrada i kara : obrazy Anselma Kiefera z cyklu Lilith Kamińska-Jones Dorota (1974- ). Nacjonalistyczny kontekst przedstawień bóstw na świątyniach Birlów w Indiach Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Przedmowa Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Wartość symboliczna czy wartość finansowa? : sztuka współczesna i jej uwarunkowania instytucjonalne Krasnowolska-Wesner Zofia. Ciało : temat ciała w twórczości polskich artystów inspirowanych ezoteryką z początku XX wieku (Dunikowski, Biegas) Królikowska-Dziubecka Marzena. Zapomniany "Łukaszowiec" Kubiak Ewa (1975- ). Hiszpanki, Metyski i Indianki : historia dwóch kuskańskich beateriów pod wezwaniem św. Róży z Limy (Santa Rosa de Lima) w świetle odnalezionych dokumentów Kucharzewska Joanna (1973- ). Od kamienicy mieszczańskiej do ekskluzywnego domu towarowego – historia przekształceń budynków przy Rynku Staromiejskim 36–37 w Toruniu Kudelska Dorota (1958- ). Krótkie spotkanie form przed definitywnym rozstaniem : Johannes Itten i Tytus Czyżewski Kulpińska Katarzyna (1973- ). Okruchy talentu : przypomnienie Andrzeja Rubinrota Lameński Lechosław (1949- ). Konkurs na projekt pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie w 1925 roku w świetle badań naukowych Luba Iwona. Azjatyckie peregrynacje Przecława Smolika Łakomska Bogna. Znaczenie Gegu yaolun 格古要論 - XIV-wiecznego poradnika antykwarycznego dla rozwoju wiedzy i kultury materialnej Chin Markowska Anna (1962- ). Tamten : o reprezentacji w sztuce pop-artu Matyaszewska Elżbieta. Toruński przystanek na drodze artystycznej Zygmunta Tomkiewicza Morawski Krzysztof. Stupy ołtarzowe z obszaru buddyzmu tybetańskiego w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku – ewolucja form i symbolika Nitka Maria. Siemiradzki i krąg artystów z via Margutta Olszewska Magdalena (1960- ). Między ogrodem a obrazem : symboliczny kontekst parku opackiego w Oliwie jako przykład dziedzictwa kulturowego zapisanego w ideowej korespondencji między malarstwem a sztuką ogrodów Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Bruno Paprocki : między Francją, Polską, Peru i Paragwajem Pawlik Karolina (filologia). Księżycowe bramy na rozstajach dróg : plakat kalendarzowy i chińskie zmagania z tradycją Pawłowska Aneta (historia sztuki). Toruński przystanek na drodze artystycznej Zygmunta Tomkiewicza Piątkowska Renata (historia sztuki). Między milczeniem a krzykiem : zagłada we wczesnej twórczości Marka Oberländera Pieńkos Andrzej (1962- ). "Poznał dogłębnie sztukę wszystkich ludów i epok" : Jerzy Klemens Święciński, polski rzeźbiarz z Rumunii i Kraju Basków Ptaszyńska Eliza (1957- ). Adolf Edward Hersten Purc-Stępniak Beata. Znaczenie okazałej figury św. Michała Archanioła w tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). Siemiradzki w Galicji w relacjach „Czasu” 1872–1903 Rolska Irena (1958- ). Ostatnia z rodu – Marianna z hrabiów Granowskich Rozwadowski Andrzej. Obrazy z przeszłości w teraźniejszości: współczesne transformacje sztuki naskalnej Rynarzewska Ewa. Społeczna funkcja koreańskiego „tańca lwów” (saja ch’um): między obrzędem rytualnym a sztuką teatralną Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Michała Jackowskiego Carrara Północy Sprutta Justyna (1970- ). Recepcja kultu Słońca w sztuce dawnych Słowian Europy Środkowo-Wschodniej Staszczyk Agnieszka Sylwia. Nacjonalistyczny kontekst przedstawień bóstw na świątyniach Birlów w Indiach Stefański Krzysztof (1955- ). Motywy malarskie we wnętrzach łódzkich rezydencji fabrykanckich na wybranych przykładach Stępnik Małgorzata (1975- ). Unheymlekh – unheimlich – uncanny : niesamowite dzieło Shelomo Selingera Śmiechowska Teresa. Sprzymierzony ze Sztuką Thiede Miłosz. Dotykając światła – sztuka polska w latach 1955–2000 Toniak Ewa (1960- ). Wirtualnie obecna : Alina Ślesińska w Brazylii Torbus Tomasz (1961- ). O przedstawieniach prekolumbijskich bóstw na meksykańskich muralach czasów porewolucyjnych Uścinowicz Jerzy (1963- ). Sacrum w ruinie? Wierzbicka Anna (historia sztuki). Wokół jednego obrazu Ziarkowski Dominik. Cztery drogi, czyli o narodzinach polskiej historii sztuki
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 15 (2020).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Czas. III 1424/15 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Ochmański Mikołaj. Pietrzkiewicz Dorota. Puchalski Jacek (1964- ). Seroka Katarzyna. Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the "Dom Książki" ["House of Book"]. Projects and proposals from 1951 Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r. Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947 Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947 Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court Gębołyś Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania Gębołyś Zdzisław (1961- ). Librarians of university , court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century Gzella Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku Hollender Henryk. Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek Hollender Henryk. Digital arousal in special collections: plenty of benefits and just some traps Ilgiewicz Henryka (1949- ). Father Franciszek Tyczkowski - a bibliophile and friend of Wilno's libraries Ilgiewicz Henryka (1949- ). Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich Imańska Iwona (1958- ). Book auction catalogs in the collection of the Gdańsk clergyman Karl Benjamin Lengnich (1743-1795) Imańska Iwona (1958- ). Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795) Jarosz Dariusz (1959- ). Akta Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku Jarosz Dariusz (1959- ). Files of the Department of Propaganda, Press and Publications of the Central Committee of the Polish United Workers' Party and the Supreme Board of Publications as a source for research into the history of books in Poland in the first half of the 1970s Juda Maria (1958- ). Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej Juda Maria (1958- ). Eulogistic-occasional texts in the repertoir of the Zamość Academy Printing House Kalczyńska Maria (1958- ). Studies into the press of Polish post-war immigration: "Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech" (1959-1984?) Kalczyńska Maria (1958- ). Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?) Kaliszuk Jerzy (1973- ). Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku Kaliszuk Jerzy (1973- ). Twelve "benefits" of spiritual reading according to Juan Torquemada. Devotional reading and monastic reform in the fifteenth century Kamler Anna. jakub K. Haur's suggestions on the content of noblemen's libraries Kamler Anna. Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich Kocójowa Maria (1939- ). Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia Kocójowa Maria (1939- ). The study on book culture based on the example of Bibliophile Knight Order with the Chapter of Rara Avis Medal in Cracow (1930-2020) on its 90th anniversary Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Book for children and teenagers in offer of Łódź publishing houses in 1898-1918 Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918 Koredczuk Bożena. Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną? Koredczuk Bożena. Bibliology as a developing/integrating or adaptive/integrated discipline? Kostecki Janusz. Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904 Kostecki Janusz. Import of Polish-language calendars to the Russian Partition and their censorship in the years 1865-1904 Majus Krzysztof Dawid. Najbardziej przydatnym sposobem ratowania ludzkiego życia jest książka… Niezwykła biografia Wiktora Emanuela Pordesa (1881-1963) Majus Krzysztof Dawid. The most practical way to save human life is a book... An unusual biography of Wiktor Emanuel Pordes (1881-1863) Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Donations and legacies of the abbots of Szczyrzyc for the monastic library in the Old-Polish period Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej Matwijów Maciej (1958- ). Manuscript source "editions" from the time of Stanisław August (1764-1795) Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne „wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795) Mężyński Andrzej (1938- ). Polish Book Studies Society. A historical outline Mężyński Andrzej (1938- ). Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Szkic historyczny Nowicki Ryszard. Eustachy Gaberle's correspondence as a source for the history of libraries and librarianship in Poland Nowicki Ryszard. Korespondencja Eustachego Gaberlego jako źródło do dziejów bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce Nieć Grzegorz. Rozkwit i upadek czeskiej książki – w czterysta lat od bitwy pod Białą Górą (1620) Nieć Grzegorz. The bloom and decline of Czech book - 400 years after the Battle of White Mountain (1620) Paszkiewicz Urszula (1940- ). Dispersed collection of Zygmunt Czarnecki's prints from Rusko: state of provenance research Paszkiewicz Urszula (1940- ). Rozproszona kolekcja druków Zygmunta Czarneckiego w Rusku: stan badań proweniencyjnych Pilarczyk Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA with a Polish episode in the background. Archeology, biography and culture of the manuscript Pilarczyk Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA z polskim epizodem w tle. Archeologia, biografia i kultura rękopisu Repucho Ewa. Classic beauty in a contemporary book. Janusz Górski about book design Repucho Ewa. Klasyczne piękno we współczesnej książce. Janusz Górski o projektowaniu Romanowska-Zadrożna Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - bibliotekarka, historyk sztuki, działaczka społeczna Romanowska-Zadrożna Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - librarian, art historian, social activist Rusińska-Giertych Halina (1965-2022). Drukarnia Franciszkanów w Wilnie (1667, 1671-1781) i jej produkcja wydawnicza Rusińska-Giertych Halina (1965-2022). Franciscans' printing press in Vilnus (1667, 1671-1781) and its publishing output Sadowska Jadwiga (1952- ). Patriotism as a motivation of bibliographic works in Poland 17-20th century Sadowska Jadwiga (1952- ). Patriotyzm jako czynnik sprawczy prac bibliograficznych w Polsce XVII-XX wieku Socha Klaudia (1976- ). Modern and practical goals of the studies on historical typographic materials Socha Klaudia (1976- ). Współczesne i praktyczne cele badań nad dawnymi zasobami typograficznymi Tobera Marek (1955- ). The difficult beginnings of the "socialist bookselling". "Dom Książki" 1950-1953. The retail and wholesale trade's structures Tobera Marek (1955- ). Trudne początki „księgarstwa socjalistycznego”. „Dom Książki” 1950-1953. Struktury detalu i hurtu Tomaszewski Andrzej (1948- ). Revitalization of the Polish achievements in typography - computer fonts Tomaszewski Andrzej (1948- ). Rewitalizacja polskiego dorobku typograficznego – fonty komputerowe Tondel Janusz (1946- ). Wystawa książki – "Schausammlung" na zamku w Królewcu (1932-1943) Tondel Janusz (1946- ). The book exhibition - "Schausammlung" in the Königsberg Castle (1932-1943) Wagner Arkadiusz (1976- ). Some remarks on the bookplates of Radziwiłł in Nesvizh from Płock collection Wagner Arkadiusz (1976- ). Uwagi o trzech nieświeskich ekslibrisach radziwiłłowskich ze zbiorów płockich Zalewski Wojciech (1937- ). Kaznodzieja czasów zniewolenia narodowego: Franciszek (Xavery) Szaniawski Zalewski Wojciech (1937- ). Preacher at times of national enslavement: Franciszek Ksawery (Xawery) Szaniawski Zbudniewek Janusz (1938- ). Ideologiczna polityka czołowych reformatorów w Polsce w okresie trzech ostatnich wieków na przykładzie niszczenia księgozbiorów klasztornych w Częstochowie, Pińczowie i Beszowej Zbudniewek Janusz (1938- ). The ideological policy of leading reformers in Poland at the turn of the last three centuries on the example of the destruction of monastic book collections in Częstochowa, Pinczów and Beszowa
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. publ. Barbary Bieńkowskiej s. 22-33.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34594 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej