Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Cichoń Krzysztof (1966- ). Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof (1966- ). Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders Wallonia and Silesia. Cities and people
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). Architektura wielokulturowego miasta
(1)
Fiuk Piotr (1964- ). The architecture of the multicultural city
(1)
Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands
(1)
Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
(1)
Gyalókay Zoltan. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives
(1)
Gyalókay Zoltan. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w wielkopolskich kościołach drewnianych - między tradycją a nowoczesnością
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Wall painting decorations of wooden churches in Greater Poland (Wielkopolska) in the interwar period - between tradition and modernity
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. Symboliczny potencjał pogranicza - polska powojenna fotografia miejsca a włoski neorealizm
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. The symbolic potential of the borderland - Polish post-war photography of the place and Italian neorealism
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). Concepts of the repolonisation of Zamość in the interwar period
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Can state borders stop artists?
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów?
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Tam twa ojczyzna synu gdzie się z komina kopci. Sztuka górnośląskiego pogranicza w latach 1929-1940
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Ther is your homrland son where the smoke goes out from the chimney. The art of the Upper Silesian borderland 1929-1940
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socialist Realism vs Surrealism. The offensive of Socialist Realism against Andre Breton and French Surrealism
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socrealizm vs surrealizm. Ofensywa realizmu socjalistycznego wobec Andre Bretona i francuskiego surrealizmu
(1)
Lameński Lechosław (1949- )
(1)
Mazur Adam (1977- ). Pogranicza fotografii. Stan badań i perspektywy rozwoju historii fotografii środkowoeuropejskiej
(1)
Mazur Adam (1977- ). The borderlands of photography. The state of research and development perspectives of the history of Central European photography
(1)
Mulczyński Jarosław (1962- ). Polish and German artistic life in Poznań in the 19th and the 1st half of the 20th century (until 1945)
(1)
Mulczyński Jarosław (1962- ). Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i I połowie XX wieku (do 1945 roku) - dwie drogi rozwoju
(1)
Mącik Hubert (1980- ). Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej - zarys problemu
(1)
Mącik Hubert (1980- ). Urban layouts of town in the 16th century on the border of Lesser Poland and Ruthenia - outline of the subject
(1)
Pastwa Marcin (1970- )
(1)
Pastwa Marcin (1970- ). Borderlands in Lublin
(1)
Pastwa Marcin (1970- ). Pogranicza w Lublinie (zamiast wstępu)
(1)
Piórecka Agnieszka. Selected issues in medieval building techniques in Serbia Vladimir-Suzdal Byzantinum and Armenia - contribution to the consideration of architectural borrowings
(1)
Piórecka Agnieszka. Wybrane zagadnienia na temat średniowiecznych technik budowlanych na terenach Serbii Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej Bizancjum i Armenii - przyczynek do rozważań na temat zapożyczeń
(1)
Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Alexandria ad Aegyptum. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku
(1)
Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). Alexandria ad Aegyptum. European architecture of the Egyptian metropolis from the middle of the 19th century to 1952
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy malarskie
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Byzantine wall paintings in Poland during the Jagiellonian period: new research perspectives
(1)
Soćko Adam (1975- ). Lublin - ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w I połowie XVI wieku
(1)
Soćko Adam (1975- ). Lublin - the architecture centre at the Polish-Lithuanian borderland in the 1st half of the 16th century
(1)
Staniszewska Maria. The Sings in the borderland. Marian columns in Early Modern Scepusium - form iconography function
(1)
Staniszewska Maria. Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytny Spiszu - formy ikonografia funkcja
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). Invasion of painters and sculptors to the Białystok region
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). Inwazja malarzy i rzeżbiarzy na Białostocczyznę
(1)
Stojak Grażyna. The battle of Olgierd Łotoczko to preserve the cultural heritage of the borderlands of the Łopiennik valley
(1)
Stojak Grażyna. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika
(1)
Sygowski Paweł. Drewniana dwuwieżowa cerkiew unicka w Kodeńcu na Lubelszczyźnie - ostatnia taka świątynia w Polsce
(1)
Sygowski Paweł. Wooden two-tower Uniate church in Kodeniec in the Lublin region - the last such temple in Poland
(1)
Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - architekt (inżynier i kartograf) cyrkułu zamojskiego końca XVIII wieku
(1)
Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - the architect (engineer and cartographer) of Zamość district from the end of 18th century
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Newly discovered Gothic wall painting in the Church of St. George in Cieszyn
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Nowo odkryte gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
(1)
Łupienko Aleksander (1980- ). The identity of Polish Lviv in the 19th century
(1)
Łupienko Aleksander (1980- ). Tożsamość polskiego Lwowa w XIX wieku
(1)
Świętosławska Agnieszka (1984- ). Under the influence of Vienna. Views of Galicia by Antoni Lange and Jan Nepomucen Głowacki
(1)
Świętosławska Agnieszka (1984- ). W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Regiony przygraniczne
(1)
Sztuka
(1)
Temat: czas
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Lameński Lechosław (1949- ). Pastwa Marcin (1970- ). Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego Cichoń Krzysztof (1966- ). Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking Cichoń Krzysztof (1966- ). Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders, Wallonia and Silesia. Cities and people Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria, Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie Fiuk Piotr (1964- ). Architektura wielokulturowego miasta Fiuk Piotr (1964- ). The architecture of the multicultural city Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza Gyalókay Zoltán. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives Gyalókay Zoltán. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Jan Berdyszak - transgression of space and the limits of the wall Jankowski Aleksander (historia sztuki). Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w wielkopolskich kościołach drewnianych - między tradycją a nowoczesnością Jankowski Aleksander (historia sztuki). Wall painting decorations of wooden churches in Greater Poland (Wielkopolska) in the interwar period - between tradition and modernity Kobylińska-Bunsch Weronika. Symboliczny potencjał pogranicza - polska powojenna "fotografia miejsca" a włoski neorealizm Kobylińska-Bunsch Weronika. The symbolic potential of the borderland - Polish post-war "photography of the place" and Italian neorealism Korneluk Paulina (1992- ). Concepts of the repolonisation of Zamość in the interwar period Korneluk Paulina (1992- ). Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym Kozieł Andrzej (1966- ). Can state borders stop artists? Kozieł Andrzej (1966- ). Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Krypczyk-De Barra Aleksandra. "Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci". Sztuka górnośląskiego pogranicza w latach 1929-1940 Krypczyk-De Barra Aleksandra. "Ther is your homrland, son, where the smoke goes out from the chimney". The art of the Upper Silesian borderland 1929-1940 Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socialist Realism vs Surrealism. The offensive of Socialist Realism against André Breton and French Surrealism Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Socrealizm vs surrealizm. Ofensywa realizmu socjalistycznego wobec André Bretona i francuskiego surrealizmu Łupienko Aleksander (1980- ). The identity of Polish Lviv in the 19th century Łupienko Aleksander (1980- ). Tożsamość polskiego Lwowa w XIX wieku Mazur Adam (1977- ). Pogranicza fotografii. Stan badań i perspektywy rozwoju historii fotografii środkowoeuropejskiej Mazur Adam (1977- ). The borderlands of photography. The state of research and development perspectives of the history of Central European photography Mącik Hubert (1980- ). Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej - zarys problemu Mącik Hubert (1980- ). Urban layouts of town in the 16th century on the border of Lesser Poland and Ruthenia - outline of the subject Mulczyński Jarosław (1962- ). Polish and German artistic life in Poznań in the 19th and the 1st half of the 20th century (until 1945) Mulczyński Jarosław (1962- ). Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i I połowie XX wieku (do 1945 roku) - dwie drogi rozwoju Pastwa Marcin (1970- ). Borderlands in Lublin Pastwa Marcin (1970- ). Pogranicza w Lublinie (zamiast wstępu) Piórecka Agnieszka. Selected issues in medieval building techniques in Serbia, Vladimir-Suzdal, Byzantinum and Armenia - contribution to the consideration of architectural borrowings Piórecka Agnieszka. Wybrane zagadnienia na temat średniowiecznych technik budowlanych na terenach Serbii, Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej, Bizancjum i Armenii - przyczynek do rozważań na temat zapożyczeń Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). "Alexandria ad Aegyptum". Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku Sadowski Łukasz Mikołaj (1973- ). "Alexandria ad Aegyptum". European architecture of the Egyptian metropolis from the middle of the 19th century to 1952 Smorąg-Różycka Małgorzata. Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy malarskie Smorąg-Różycka Małgorzata. Byzantine wall paintings in Poland during the Jagiellonian period: new research perspectives Soćko Adam (1975- ). Lublin - ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w I połowie XVI wieku Soćko Adam (1975- ). Lublin - the architecture centre at the Polish-Lithuanian borderland in the 1st half of the 16th century Staniszewska Maria. The Sings in the borderland. Marian columns in Early Modern Scepusium - form, iconography, function Staniszewska Maria. Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytny Spiszu - formy, ikonografia, funkcja Stano Bernadeta (1971- ). Inwazja malarzy i rzeżbiarzy na Białostocczyznę Stano Bernadeta (1971- ). Invasion of painters and sculptors to the Białystok region Stojak Grażyna. The battle of Olgierd Łotoczko to preserve the cultural heritage of the borderlands of the Łopiennik valley Stojak Grażyna. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika Sygowski Paweł. Drewniana, dwuwieżowa cerkiew unicka w Kodeńcu na Lubelszczyźnie - ostatnia taka świątynia w Polsce Sygowski Paweł. Wooden, two-tower Uniate church in Kodeniec in the Lublin region - the last such temple in Poland Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - architekt (inżynier i kartograf) cyrkułu zamojskiego końca XVIII wieku Szykuła-Żygawska Agnieszka (1980- ). Benevenuto Losy de Losennau - the architect (engineer and cartographer) of Zamość district from the end of 18th century Świętosławska Agnieszka (1984- ). Under the influence of Vienna. Views of Galicia by Antoni Lange and Jan Nepomucen Głowacki Świętosławska Agnieszka (1984- ). W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji Tracz Szymon (1973- ). Newly discovered Gothic wall painting in the Church of St. George in Cieszyn Tracz Szymon (1973- ). Nowo odkryte gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
Indeks R0: BMNK
Materiały z 66. sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 16-17 listopada 2017 r., Lublin.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 32923 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej