Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
(1)
Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999-2014. Wybrane zagadnienia
(1)
Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999-2014. Selected Issues
(1)
Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku
(1)
Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków's Poor Clares and in foreign sources
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord's Passion in the light of recent discoveries
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 - geneza i zastosowanie w liturgii
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 - the origin and the liturgical application
(1)
Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches
(1)
Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków based on the analysis of selected antiphons
(1)
Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014-2016
(1)
Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014-2016
(1)
Galewski Dariusz (1970- )
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków
(1)
Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek
(1)
Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Gyalókay Zoltan. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków
(1)
Gyalókay Zoltan. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku
(1)
Kaczmarek-Low Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r
(1)
Kajfasz Paweł. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014-2016
(1)
Kajfasz Paweł. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014-2016
(1)
Kastek Tomasz A. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kowalski Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich
(1)
Kozaczewska-Golasz Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Krantz-Domasłowska Liliana (1954- )
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Icon of the Dormition of the Mother of God in the sacristy of the Franciscan church in Kraków and the cult of Eastern images in the monasteries of the Friars Minor
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Ideological program of the pilgrimage site in Grodzisko near Skała
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Works by Baldassare Fontana in the Italian chapel at the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Transformations of the Kraków Franciscan church in the 19th century based on historic iconography
(1)
Kłosowski Stanisław. Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej
(1)
Kłosowski Stanisław. The epitaph of Giovanni Battista Vertemate in the Franciscan monastery in Kraków. Several remarks on the reception of Italian patterns in Polish sepulchral art
(1)
Kłosowski Stanisław. The results of monument conservation research conducted in the church of Saint Andrew in Kraków in 1994. Discovery of Romanesque paintings in the southern apsidiole
(1)
Kłosowski Stanisław. Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie - komunikat
(1)
Mruczek Roland. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Mądry Alina (1970- ). Muzyka farska w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu
(1)
Nowak Romuald (1957- ). Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako światyni ewangelickiej od XVI do XVIII w
(1)
Okrągła Dorota. Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Okrągła Dorota. Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie - komunikat
(1)
Organisty Adam (1973- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Origins of the foundation of the Saint Clare monastery in Grodzisko near Skała
(1)
Patała Agnieszka (1986-). Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych
(1)
Pencakowski Paweł. The Sign of Parousia in the chancel openings of churches in the former Kraków diocese during the late 17th century and the 18th century
(1)
Pencakowski Paweł. Znak Paruzji w tęczach kościołów na terenie dawnej diecezji krakowskiej w końcu XVII i w XVIII wieku
(1)
Piotrowska Joanna (1975- ). Prima forma gothica reddita est. Kościoły parafialne miast warmińskich w 2. poł. XIX i na początku XX w
(1)
Porucznik Maria. A stylistic and technological comparative analysis of two white chasubles from the second half of the 17th century in the collections of Kraków's basilica churches - the Franciscans' and Virgin Mary's
(1)
Porucznik Maria. Stylistyczna i technologiczna analiza porównawcza dwóch białych ornatów z drugiej połowy XVII wieku w zbiorach krakowskich bazylik - Ojców Franciszkanów i Mariackiej
(1)
Prasał Andrzej (1976- ). Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów
(1)
Prix Dalibor (1961- ). Franciscan monastery in Opava in the 13th century
(1)
Prix Dalibor (1961- ). Klaster minoritu v Opave ve 13. stoleti
(1)
Rojkowska Halina. The decor and equipment of the chapel of the Lord's Passion in the light of recent discoveries
(1)
Rojkowska Halina. Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Sander Elżbieta (1973- ). Siostra Teofila Salomea Krasińska klaryska krakowska (1692-1758)
(1)
Sander Elżbieta (1973- ). Sister Teofila Salomea Krasińska the Clarisse of Kraków (1692-1758)
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Icon of Virgin Mary Eleusa in the convent of Poor Clares in Kraków: a preliminary enquiry
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Ikona Matki Boskiej Eleusy w klasztorze Sióstr Klarysek w Krakowie: wstępne rozpoznanie
(1)
Solarz Franciszek (1951- ). Drewniane wyposażenie bazyliki
(1)
Solarz Franciszek (1951- ). Friar Alojzy Karwacki - the historian of the Franciscan Order and the restorer of the cloisters
(1)
Solarz Franciszek (1951- ). Gwardiani i ekonomowie klasztoru krakowskiego
(1)
Solarz Franciszek (1951- ). Ojciec Alojzy Karwacki - historyk zakonu i restaurator krużganków
(1)
Solarz Franciszek (1951- ). Wooden furnishings of the Franciscan Basilica in Kraków
(1)
Soukupova Helena (1946- ). Program Anezcina klastera v Prazea jeho vliv na architekturu mendikantu
(1)
Soukupova Helena (1946- ). The programme of the convent of Saint Agnes of Bohemia in Prague and its influence on the architecture of the mendicant orders
(1)
Stankiewicz Aleksander (1989- ). Kaplica bł. Salomei przy kościele Franciszkanów w Krakowie
(1)
Stankiewicz Aleksander (1989- ). The chapel of Blessed Salomea at the church of the Franciscan Friars in Kraków
(1)
Stasińska Agata (muzealnictwo). Mensch mein Kreuz trug ich fur dich.... Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła św. Elzbiety we Wrocławiu
(1)
Szyma Marcin (1968- )
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Byłe kościoły parafiane jako ośrodki najstarszych klasztorów dominikańskiej prowincji Polonia
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Sztuka w kręgu krakowskich minorytów i klarysek
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Transept sacristy and nave in the communication system of the Kraków Franciscan church in the Middle Ages
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Transept zakrystia i korpus nawowy w systemie komunikacyjnym krakowskiego kościoła Franciszkanów w średniowieczu
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Bogu na chwałę ludziom ku pamięci. Żywiecka fara w latach 1457-1711 jako miejsce upamiętniania rodu Komorowskich herbu Korczak
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Cykl legendy św. Franciszka z Asyżu w czternastowiecznym Węgierskim legendarium andegaweńskim
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
czeski
(1)
Temat
Kościoły i kaplice
(3)
Architektura sakralna polska
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Franciszkanie
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Klaryski
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Muzyka religijna
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna niemiecka
(1)
Temat: czas
1201-
(2)
1301-
(2)
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(1)
Toruń
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Eysymontt Rafał (1959- ). Galewski Dariusz (1970- ). Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował, finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku? Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.) Jarzewicz Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie? Kaczmarek Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku Kaczmarek-Löw Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r. Kastek Tomasz A. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej Kowalski Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta, czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich Kozaczewska-Golasz Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.) Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego, lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu Łobodzińska Patrycja (1990- ). Przestrzeń liturgiczna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w późnym średniowieczu Mądry Alina (1970- ). "Muzyka farska" w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Mruczek Roland. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej Nowak Romuald (1957- ). Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako światyni ewangelickiej od XVI do XVIII w. Organisty Adam (1973- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych Patała Agnieszka (1986-). Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych Piotrowska Joanna (1975- ). Prima forma gothica reddita est. Kościoły parafialne miast warmińskich w 2. poł. XIX i na początku XX w. Prasał Andrzej (1976- ). Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów Stasińska Agata (muzealnictwo). "Mensch, mein Kreuz trug ich für dich...". Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła św. Elzbiety we Wrocławiu Szyma Marcin (1968- ). Byłe kościoły parafiane jako ośrodki najstarszych klasztorów dominikańskiej prowincji Polonia Tracz Szymon (1973- ). Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara w latach 1457-1711 jako miejsce upamiętniania rodu Komorowskich herbu Korczak Wojtyła Arkadiusz (1978-2021). Fary w kręgu jezuitów - Świdnica, Kłodzko i Otmuchów
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-16 listopada 2018 r.
Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24946 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Sztuki Dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie / red. serii Marek Walczak ; t. 8)
Autor
Szyma Marcin (1968- ). Walczak Marek (1965- ). Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków’s Poor Clares and in foreign sources Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 – geneza i zastosowanie w liturgii Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 – the origin and the liturgical application Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków, based on the analysis of selected antiphons Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016 Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016 Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie Gyalókay Zoltán. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child, and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków Gyalókay Zoltán. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek Kajfasz Paweł. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016 Kajfasz Paweł. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016 Kęder Iwona (1955- ). Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii Kęder Iwona (1955- ). Transformations of the Kraków Franciscan church in the 19th century, based on historic iconography Kłosowski Stanisław. Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej Kłosowski Stanisław. The epitaph of Giovanni Battista Vertemate in the Franciscan monastery in Kraków. Several remarks on the reception of Italian patterns in Polish sepulchral art Kłosowski Stanisław. The results of monument conservation research conducted in the church of Saint Andrew in Kraków in 1994. Discovery of Romanesque paintings in the southern apsidiole Kłosowski Stanisław. Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Icon of the Dormition of the Mother of God in the sacristy of the Franciscan church in Kraków and the cult of Eastern images in the monasteries of the Friars Minor Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych Kurzej Michał (1981- ). Ideological program of the pilgrimage site in Grodzisko near Skała Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały Kusztelski Andrzej (1953- ). Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie Kusztelski Andrzej (1953- ). Works by Baldassare Fontana in the Italian chapel at the Franciscan monastery in Kraków Łanuszka Magdalena. Franciscan painting of Our Lady of Sorrows – the work that remains mysterious. Contribution to the research on the origin of the famous image in the context of its later cult Łanuszka Magdalena. Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – dzieło wciąż tajemnicze. Przyczynek do badań nad powstaniem słynnego wizerunku w kontekście jego późniejszego kultu Łyczak Monika. Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Łyczak Monika. The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat Okrągła Dorota. Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków Okrągła Dorota. Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Origins of the foundation of the Saint Clare monastery in Grodzisko near Skała Pencakowski Paweł. The Sign of Parousia in the chancel openings of churches in the former Kraków diocese during the late 17th century and the 18th century Pencakowski Paweł. Znak Paruzji w tęczach kościołów na terenie dawnej diecezji krakowskiej w końcu XVII i w XVIII wieku Porucznik Maria. A stylistic and technological, comparative analysis of two white chasubles from the second half of the 17th century in the collections of Kraków’s basilica churches – the Franciscans’ and Virgin Mary’s Porucznik Maria. Stylistyczna i technologiczna analiza porównawcza dwóch białych ornatów z drugiej połowy XVII wieku w zbiorach krakowskich bazylik – Ojców Franciszkanów i Mariackiej Prix Dalibor (1961- ). Franciscan monastery in Opava in the 13th century Prix Dalibor (1961- ). Klášter minoritů v Opavě ve 13. století Rojkowska Halina. The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries Rojkowska Halina. Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć Sander Elżbieta (1973- ). Siostra Teofila Salomea Krasińska, klaryska krakowska (1692–1758) Sander Elżbieta (1973- ). Sister Teofila Salomea Krasińska, the Clarisse of Kraków (1692–1758) Smorąg-Różycka Małgorzata. Icon of Virgin Mary Eleusa in the convent of Poor Clares in Kraków: a preliminary enquiry Smorąg-Różycka Małgorzata. Ikona Matki Boskiej Eleusy w klasztorze Sióstr Klarysek w Krakowie: wstępne rozpoznanie Solarz Franciszek (1951- ). Drewniane wyposażenie bazyliki Solarz Franciszek (1951- ). Friar Alojzy Karwacki – the historian of the Franciscan Order and the restorer of the cloisters Solarz Franciszek (1951- ). Gwardiani i ekonomowie klasztoru krakowskiego Solarz Franciszek (1951- ). Ojciec Alojzy Karwacki – historyk zakonu i restaurator krużganków Solarz Franciszek (1951- ). Wooden furnishings of the Franciscan Basilica in Kraków Soukupová Helena (1946- ). Program Anežčina kláštera v Prazea jeho vliv na architekturu mendikantů Soukupová Helena (1946- ). The programme of the convent of Saint Agnes of Bohemia in Prague and its influence on the architecture of the mendicant orders Stankiewicz Aleksander (1989- ). Kaplica bł. Salomei przy kościele Franciszkanów w Krakowie Stankiewicz Aleksander (1989- ). The chapel of Blessed Salomea at the church of the Franciscan Friars in Kraków Szyma Marcin (1968- ). Sztuka w kręgu krakowskich minorytów i klarysek Szyma Marcin (1968- ). Transept, sacristy and nave in the communication system of the Kraków Franciscan church in the Middle Ages Szyma Marcin (1968- ). Transept, zakrystia i korpus nawowy w systemie komunikacyjnym krakowskiego kościoła Franciszkanów w średniowieczu Tracz Szymon (1973- ). Cykl legendy św. Franciszka z Asyżu w czternastowiecznym Węgierskim legendarium andegaweńskim Tracz Szymon (1973- ). The Legend of Saint Francis of Assisi cycle in the 14th-century Hungarian Anjou Legendarium Walczak Marek (1965- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku Walczak Marek (1965- ). Sztuka w kręgu krakowskich minorytów i klarysek Walczak Marek (1965- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century Wierzbicka Patrycja. Early 16th-century image of St. Stanislaus in the cloisters of Franciscan monastery in Kraków Wierzbicka Patrycja. Obraz św. Stanisława z początku XVI wieku w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie Witek-Wakely Krystyna. Obraz Matki Boskiej Bolesnej w krakowskim kościele Ojców Franciszkanów. Uwagi o ikonografii i stylu Witek-Wakely Krystyna. The painting of Our Lady of Sorrows in the Franciscan church in Kraków. Notes on iconography and style Wołyniec Bartłomiej M. Bishop Marcin Szyszkowski as the founder of the chapel for the Archconfraternity of the Lord’s Passion at the Franciscan church in Kraków Wołyniec Bartłomiej M. Biskup Marcin Szyszkowski jako fundator kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie Zaitz Emil (1948- ). Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Zaitz Emil (1948- ). The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Zaitz Michał. Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Zaitz Michał. The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Zalewski Władysław (1931-2020). Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia Zalewski Władysław (1931-2020). The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues Żmudziński Jerzy (1958- ). Portret biskupa warmińskiego Jana Stanisława Zbąskiego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie – nieznane dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Portrait of the Bishop of Warmia, Jan Stanisław Zbąski in the Franciscan monastery in Kraków – an unknown work by Jerzy Eleuter Siemiginowski
Indeks R0: BMNK
Zawiera częściowo materiały z konferencji: Kraków, 21-23 maja 2015 r.
Bibliogr. s. 625-684.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25390 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29989 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej