Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(12)
Placówka
Magazyn
(12)
Autor
Gancarski Jan (1956- )
(3)
Czopek Sylwester (1958- )
(2)
Beljak Jan. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pusty hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja)
(1)
Beljak Jan. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pusty hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramicne virobnictvo na pam'atci Lipic'koi kul'turi u Ganacivci
(1)
Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Werkstofftechnische und metallographische Untersuchungen an Bewaffnungsteilen aus dem reich ausgestatteten Kriegergrab der Przeworsk-Kultur von Sandomierz-Krakówka
(1)
Biborski Mateusz. Werkstofftechnische und metallographische Untersuchungen an Bewaffnungsteilen aus dem reich ausgestatteten Kriegergrab der Przeworsk-Kultur von Sandomierz-Krakówka
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice Przemyśl district site 9
(1)
Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach pow. przemyski stan. 9
(1)
Bodzek Jarosław. Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum
(1)
Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum volume
(1)
Bukowski Zbigniew (1931- )
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice site 8 Koszyce commune
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach stan. 8 gm. Koszyce
(1)
Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia Małpolskie voivodeship site 13
(1)
Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi stan. 13 woj. małopolskie
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Latens'kij i rims'kij cas v doslidzenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoi Reci Pospolitoi (1918-1939)
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego
(1)
Chorąży Bogusław. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chorąży Bogusław. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Chorąży Bogusław. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
(1)
Chorąży Bogusław. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Chorąży Bożena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chorąży Bożena. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Chorąży Bożena. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań
(1)
Chorąży Bożena. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Cieślak-Kopyt Małgorzata (1957- )
(1)
Ciołek Renata (1972- )
(1)
Dzięgielewski Karol
(1)
Dzięgielewski Karol. Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego
(1)
Dzięgielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland with a particular focus on the salt-making centre near Kraków
(1)
Fraś Jarosław M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Fraś Jarosław M. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Gacek Jerzy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy Jasło district site 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzezówce powiat Jasło stanowisko 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzezówka Jasło district site 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Introduction
(1)
Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bachórz-Chodorówka and Hłomcza
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach powiat Jasło stanowisko 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubatówki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from Dębowiec Jasło district site 30
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubatówka Krosno district site 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi Bachórza-Chodorówki i Hłomczy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Wstęp
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy
(1)
Ginalski Jerzy (1957- )
(1)
Górski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Górski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu
(1)
Hensel Witold (1917-2008)
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań
(1)
Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Jarosz Paweł. Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu
(1)
Jaskanis Danuta
(1)
Jędrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż Nowy Sącz district
(1)
Jędrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży powiat nowosądecki
(1)
Kokowski Andrzej (1953- )
(1)
Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Korczyńska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice site 44 (AZP 106-65/103)
(1)
Korczyńska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grobów zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach stanowisko 44 (AZP 106-65/103)
(1)
Kostek Adam
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Nizny Hrusov and Vlaca Vranov nad Topiou district)
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Nizinne sidliska zaveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potisi (na priklade sidlisk v Niznom Hrusove a vo Vlaci okr. Vranov nad Topiou)
(1)
Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Kowalczyk-Mizerakowska Iwona
(1)
Kłosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowości Żółków stan. 4 pow. jasielski
(1)
Kłosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of Żółków site 4 Jasło district
(1)
Kłosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna site 8 Jasło district
(1)
Kłosowicz Mateusz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej stan. 8 powiat Jasło
(1)
Lasota-Kuś Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues
(1)
Lasota-Kuś Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki
(1)
Lazarovici Gheorghe
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Leszczyński Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Leszczyński Tomasz. Piec garncarski z miejscowości Żółków stan. 4 pow. jasielski
(1)
Leszczyński Tomasz. Pottery kiln from the village of Żółków site 4 Jasło district
(1)
Leszczyński Tomasz. Skarb z Lubatówki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Leszczyński Tomasz. The hoard from Lubatówka Krosno district site 16
(1)
Leszczyński Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna site 8 Jasło district
(1)
Leszczyński Tomasz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej stan. 8 powiat Jasło
(1)
Leszczyński Tomasz. Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy
(1)
Madej Paweł (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy Jasło district site 1
(1)
Madej Paweł (archeologia). Grodzisko w Brzezówce powiat Jasło stanowisko 10
(1)
Madej Paweł (archeologia). Hillfort in Brzezówka Jasło district site 10
(1)
Madej Paweł (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Madej Paweł (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bachórz-Chodorówka and Hłomcza
(1)
Madej Paweł (archeologia). Osada obronna w Kowalowach powiat Jasło stanowisko 1
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(10)
angielski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
Epoka żelaza
(12)
Archeologia
(5)
Epoka brązu
(5)
Kultura grobów jamowych
(2)
Ceramika
(1)
Epoka kamienia
(1)
Groby
(1)
Historia
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzeum Historyczne (Sanok)
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Przemyśl)
(1)
Neolit
(1)
Osadnictwo
(1)
Szkło
(1)
Temat: czas
1201-
(1)
301-
(1)
Temat: miejsce
Karpaty
(4)
Polska
(2)
Góry Świętokrzyskie
(1)
Knapy (k. Baranowa Sandomierskiego)
(1)
Osowa
(1)
Pruszków (okręg)
(1)
Przemyśl
(1)
Przemyśl (okręg)
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Żelazna Nowa
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25367 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24700 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4502/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 15262 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Żelazna Nowa, stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zapilcza na Południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska. - Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, 2020. - 219 s., [2] s. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm .
(Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne = Saved Archeological Heritage / red. serii: Karol Dzięgielewski, ISSN 2084-0071 ; t. 10)
Dodatkowa s. tyt. w jęz. ang.
Bibliogr. s. 153-162.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25375 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 10535 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Berest Roman Âroslavovič. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka Berest Roman Âroslavovič. Ceramične virobnictvo na pam'atci Lipic'koï kul'turi u Ganačìvcì Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Bodzek Jarosław. Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum volume Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia, Małpolskie voivodeship, site 13 Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi, stan. 13, woj. małopolskie Bulik Natalìâ Mihajlìvna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939) Bulik Natalìâ Mihajlìvna (1979- ). Latens'kij i rims'kij čas v doslìdženn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoï Reči Pospolitoï (1918-1939) Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Chorąży Bogusław. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Chorąży Bogusław. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Chorąży Bożena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Chorąży Bożena. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i Żywiec Beskids) - state and perspectives of research Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres lateński i wpływów rzymskich w zachodniej części Beskidów (Beskid Śląski, Mały i Żywiecki) - stan i perspektywy badań Kłosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowości Żółków, stan. 4, pow. jasielski Kłosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of Żółków, site 4, Jasło district Kłosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jasło district Kłosowicz Mateusz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jasło Lasota-Kuś Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Lasota-Kuś Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki Leszczyński Tomasz. Piec garncarski z miejscowości Żółków, stan. 4, pow. jasielski Leszczyński Tomasz. Pottery kiln from the village of Żółków, site 4, Jasło district Leszczyński Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jasło district Leszczyński Tomasz. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytwórczości garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jasło Madyda-Legutko Renata. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Madyda-Legutko Renata. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Madyda-Legutko Renata. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach Madyda-Legutko Renata. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu województwa podkarpackiego - zarys problematyki Materna Marek. Grave with weaponry from the burial of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Materna Marek. Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Mikołajska Anna. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Mikołajska Anna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Okońska-Bulas Magdalena. Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia, Małpolskie voivodeship, site 13 Okońska-Bulas Magdalena. Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi, stan. 13, woj. małopolskie Przybyła Marcin M. Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice, site 8, Koszyce commune Przybyła Marcin M. Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach, stan. 8, gm. Koszyce Půlpánová-Reszczyńska Agnieszka. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Půlpánová-Reszczyńska Agnieszka. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Rodak Justyna. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Rodak Justyna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego Sidorovič Volodimir. New Przework cultre burial ground in Velika Dibrova village, Vishnya river basin (Lviv district) Sidorovič Volodimir. Novij mogil'nik pševors'koï kul'turi v selì Velika Dibrova v basejnì Višnì (l'vivs'koï oblastì) Tokarczyk Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemyśl district, site 9 Tokarczyk Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Tunia Krzysztof. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Tunia Krzysztof. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach Zając Barbara (historia). Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie województwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum Zając Barbara (historia). Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum volume
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 4-5 listopada 2021.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35878 (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24914 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21208 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29762 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gancarski Jan (1956- ). Beljak Ján. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Beljak Ján. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Beljak-Pažinová Noémi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Beljak-Pažinová Noémi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Chorąży Bogusław. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań Chorąży Bogusław. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Chorąży Bożena. Rola Kotliny Żywieckiej we wczesnej epoce żelaza w świetle nowych badań Chorąży Bożena. The role of the Żywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Dzięgielewski Karol. Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego Dzięgielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Kraków Fraś Jarosław M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Fraś Jarosław M. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy, Jasło district, site 1 Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10 Gancarski Jan (1956- ). Introduction Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bachórz-Chodorówka and Hłomcza Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jasło, stanowisko 1 Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubatówki, powiat Krosno, stanowisko 16 Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from Dębowiec, Jasło district, site 30 Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubatówka, Krosno district, site 16 Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi, Bachórza-Chodorówki i Hłomczy Gancarski Jan (1956- ). Wstęp Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Górski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Górski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Jarosz Paweł. Pogranicza kulturowe w zachodniej części Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki brązu Jędrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Jędrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza - zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Korczyńska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories, destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice, site 44 (AZP 106-65/103) Korczyńska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grobów zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, stanowisko 44 (AZP 106-65/103) Kotorová-Jenčová Mária. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Nižny Hrušov and Vlača, Vranov nad Topľou district) Kotorová-Jenčová Mária. Nížinne sídliská záveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potisí (na príklade sídlisk v Nižnom Hrušove a vo Vlači, okr. Vranov nad Topľou) Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Leszczyński Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Leszczyński Tomasz. Skarb z Lubatówki, powiat Krosno, stanowisko 16 Leszczyński Tomasz. The hoard from Lubatówka, Krosno district, site 16 Leszczyński Tomasz. Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Madej Paweł (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy, Jasło district, site 1 Madej Paweł (archeologia). Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Madej Paweł (archeologia). Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10 Madej Paweł (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Madej Paweł (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bachórz-Chodorówka and Hłomcza Madej Paweł (archeologia). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jasło, stanowisko 1 Madej Paweł (archeologia). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej części polskich Karpat w świetle materiałów z Jaszczwi, Bachórza-Chodorówki i Hłomczy Madej Paweł (archeologia). Znaleziska przedmiotów brązowych z Beskidu Niskiego i przylegających od północy Pogórzy Markiewicz Joanna A. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Markiewicz Joanna A. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Materna Marek. Brązowa siekiera z Woli Nieszkowskiej ze zbiorów archeologicznych Muzeum w Bochni Materna Marek. Bronze axe from Wola Nieszkowska from the archaeological collection of the Museum in Bochnia Mazur Michał (1931- ). Stan badań nad warzelnictwem soli w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podkrakowskiego ośrodka solowarskiego Mazur Michał (1931- ). The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Kraków Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogia i chemia brązow. Stanowisko archeologiczne Bieżanów koło Krakowa. Przedpole Karpat Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogy and chemistry of bronze artefacts. Bieżanów near Cracow archaeological site. The outskirts of the Carpathians Putško Mária. Niecodzienne znalezisko pozostałości szkieletu noworodka z osady z późnej epoki brązu w obrębie Pustego Zamku (słow. Pustý hrad) w Zwoleniu (środkowa Słowacja) Putško Mária. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Rydzewska Ewa (archeologia). Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Rydzewska Ewa (archeologia). Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Rzońca Justyna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrzeż, Nowy Sącz district Rzońca Justyna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, powiat nowosądecki Soják Marián (1970- ). Archeological research of the Koštiany/Mierzanowice Culture site in Spišska Nová Ves in the years 2016-2017 (preliminary results) Soják Marián (1970- ). Výskum lokality koštianskiej/mierzanowiciej kultúry v Spišskej Novej Vsi v rokach 2016-2017 (predbežne výsledky) Valde-Nowak Paweł. Grodzisko w Brzezówce, powiat Jasło, stanowisko 10 Valde-Nowak Paweł. Hillfort in Brzezówka, Jasło district, site 10
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 16-17 listopada 2017 r.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35110 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Katalog wystawy stałej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Bibliogr. s. 191-193.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22698 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej