Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(5)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Łatak Kazimierz (1955- )
(3)
Zbudniewek Janusz (1938- )
(2)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Architektura kościołów kanoników regularnych laterańskich ze szczególnym uwzględnieniem kongregacji Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie
(1)
Bielak Włodzimierz. Ruch devotionis modernae w Polsce w XV wieku
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dzieła rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego w świątyniach kanoników regularnych
(1)
Chat Izabela. Kopiarz klasztoru mstowskiego przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Chlewicka-Mączyńska Aldona. Dary dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach polskich
(1)
Cipolloni Giuseppe. I Canonici Regolari Lateranensi italiani visitano e reccontano i confratelli polacchi
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the Dom Książki House of Book. Projects and proposals from 1951
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947
(1)
Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Wątki kanonickie w dekoracji kościoła pw. śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczne wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Architektura kościoła Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała w Krakowie
(1)
Dubaj Ewa (1979- ). Księgi metrykalne z terenu Mstowa w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie
(1)
Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory
(1)
Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim
(1)
Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court
(1)
Dźwigała Bartłomiej (1987- ). Dokumenty do dziejów miasta klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
(1)
Gapski Henryk (1948- ). Zakony kanoniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Synod czy zjazd biskupów polskich w Mstowie w 1212 roku
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Zakon kanoników regularnych laterańskich w Polsce w XV wieku
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Kraków i Uniwersytet Krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
(1)
Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century
(1)
Gzella Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Librarians of university court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging
(1)
Herod Patrycja Ewa. Klasztor mstowski w świetle relacji kanonika Jana Długosza
(1)
Hollender Henryk. Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek
(1)
Hollender Henryk. Digital arousal in special collections: plenty of benefits and just some traps
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Father Franciszek Tyczkowski - a bibliophile and friend of Wilno's libraries
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Book auction catalogs in the collection of the Gdańsk clergyman Karl Benjamin Lengnich (1743-1795)
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795)
(1)
Jakubczak Adam. Mstów w czasach najnowszych
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Geneza reguły zakonnej w nowożytnej katechezie obrazowej kanoników regularnych z Trzemeszna
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Akta Wydziału Propagandy Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Files of the Department of Propaganda Press and Publications of the Central Committee of the Polish United Workers' Party and the Supreme Board of Publications as a source for research into the history of books in Poland in the first half of the 1970s
(1)
Juda Maria (1958- ). Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej
(1)
Juda Maria (1958- ). Eulogistic-occasional texts in the repertoir of the Zamość Academy Printing House
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Studies into the press of Polish post-war immigration: Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech (1959-1984?)
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?)
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Twelve benefits of spiritual reading according to Juan Torquemada. Devotional reading and monastic reform in the fifteenth century
(1)
Kamler Anna. Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich
(1)
Kamler Anna. jakub K. Haur's suggestions on the content of noblemen's libraries
(1)
Klimczyk Jarosław (1974- ). Aktualność ideału świętości błogosławionego Stanisława Kazimierczyka czyli po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja średniowiecznego kapłana i zakonnika
(1)
Kocójowa Maria (1939- ). Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia
(1)
Kocójowa Maria (1939- ). The study on book culture based on the example of Bibliophile Knight Order with the Chapter of Rara Avis Medal in Cracow (1930-2020) on its 90th anniversary
(1)
Kogut Mieczysław Michał (1955- ). Dzieje kanoników regularnych w Sobótce - Górce do połowy XV wieku
(1)
Komarynska Helena (1977- ). Kontakty kanoników regularnych z bonifratrami w Krakowie na przestrzeni dziejów
(1)
Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Book for children and teenagers in offer of Łódź publishing houses in 1898-1918
(1)
Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918
(1)
Kopera Łukasz (1985- ). Nauczanie parafialne w Mstowie w czasach staropolskich i podczas zaborów
(1)
Kopiczko Andrzej (1958- ). Zbiory archiwalne dotyczące kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
(1)
Kordowski Łukasz. Klasztor w Mstowie w świetle akt wizytacji biskupich z 1636 roku
(1)
Koredczuk Bożena. Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną?
(1)
Koredczuk Bożena. Bibliology as a developing/integrating or adaptive/integrated discipline?
(1)
Kostecki Janusz. Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904
(1)
Kostecki Janusz. Import of Polish-language calendars to the Russian Partition and their censorship in the years 1865-1904
(1)
Krafl Pavel (1971- ). Pocatky konfraternit reholnich kanovniku sv. Augustina v Kazimirzi s konventy Cech a Moravy
(1)
Majus Krzysztof Dawid. Najbardziej przydatnym sposobem ratowania ludzkiego życia jest książka… Niezwykła biografia Wiktora Emanuela Pordesa (1881-1963)
(1)
Majus Krzysztof Dawid. The most practical way to save human life is a book... An unusual biography of Wiktor Emanuel Pordes (1881-1863)
(1)
Makarczyk Irena
(1)
Makarczyk Irena. Prepozyci mstowscy w roli biskupów
(1)
Makarczyk Irena. Procesy informacyjne biskupów polskich z zakonu kanoników regularnych laterańskich
(1)
Makarczyk Irena. Refleksje wokół międzynarodowej konferencji naukowej na temat polskiego kanonikatu regularnego kongregacji laterańskiej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie
(1)
Mandziuk Józef (1941- ). Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz biskup poznański Paweł - uczestnicy i główni bohaterowie synodu w Mstowie w 1212 roku
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Miracula błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w czasach staropolskich
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Donations and legacies of the abbots of Szczyrzyc for the monastic library in the Old-Polish period
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach Archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu
(1)
Martuszewski Wiesław. Archiwalia dotyczące polskich kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Generalnym Zakonu w Rzymie
(1)
Masłowski Tadeusz. Uroczystości beatyfikacyjne Stanisława Kazimierczyka w Rzymie i w Polsce
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Manuscript source editions from the time of Stanisław August (1764-1795)
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne „wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795)
(1)
Maurille Michel. Chanoines reguliers polonais en mission au Zaĩre
(1)
Mejor Mieczysław (1955- ). Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej
(1)
Mejor Mieczysław (1955- ). Łaciński tekst Psałterza Floriańskiego
(1)
Miccinilli Alfredo. Don Arcangelo Sysk CRL un Polacco del sec. XX nel Nuovo Mondo
(1)
Mrozowicz Wojciech (1958- ). Konwent kłodzki i jego kultura w XV wieku w świetle własnej kroniki
(1)
Mrozowicz Wojciech (1958- ). Kronika Stefana Ranatowicza o fundacji klasztoru Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu
(1)
Mężyński Andrzej (1938- ). Polish Book Studies Society. A historical outline
(1)
Mężyński Andrzej (1938- ). Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Szkic historyczny
(1)
Młodkowska-Przepiórowska Iwona. Komunikat z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wancerzowie gm. Mstów woj. śląskie związanego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
(1)
Nalbach Stanisław. Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich
(1)
Niebelski Eugeniusz (1950- ). Kanonicy regularni laterańscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy
(1)
Nieć Grzegorz. Rozkwit i upadek czeskiej książki – w czterysta lat od bitwy pod Białą Górą (1620)
(1)
Nieć Grzegorz. The bloom and decline of Czech book - 400 years after the Battle of White Mountain (1620)
(1)
Nowicki Ryszard. Eustachy Gaberle's correspondence as a source for the history of libraries and librarianship in Poland
(1)
Nowicki Ryszard. Korespondencja Eustachego Gaberlego jako źródło do dziejów bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce
(1)
Ochmański Mikołaj
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- ). Kościół krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
łaciński
(1)
Temat
Kanonicy regularni
(2)
Bibliolodzy
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bieńkowska, Barbara (1934-2022)
(1)
Drukarstwo
(1)
Jasna Góra (Częstochowa) klasztor Paulinów (Częstochowa)
(1)
Kanonicy Regularni
(1)
Książka
(1)
Religia
(1)
Stanisław Kazimierczyk (święty ; 1433-1489)
(1)
Sztuka
(1)
Święci i błogosławieni
(1)
Temat: miejsce
Mstów (k. Częstochowy)
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Niereg.
Od 17 miejsce wydania: Kraków.
Od 18 miejsce wydania: Warszawa.
Od 28 (2010) wyd.: Wydawnictwo Zakonu Paulinów.
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 745
29 (2011)
30 (2012)
31 (2013/2014)
32 (2015/2016)
33 (2017/2018)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Klejnoty Jasnej Góry / Jan Samek, Janusz Zbudniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 162, [6] s. : il. (w tym kolor.) ; 23x26 cm.
Bibliogr. s. [164-165].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 7359 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Ochmański Mikołaj. Pietrzkiewicz Dorota. Puchalski Jacek (1964- ). Seroka Katarzyna. Andrysiak Ewa (1955- ). Miniature editions of Julian Tuwims works Andrysiak Ewa (1955- ). Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima Ciszewska Wanda (1972- ). Regarding the intended reorganization the "Dom Książki" ["House of Book"]. Projects and proposals from 1951 Ciszewska Wanda (1972- ). W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r. Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Scientific publications of Polish emigrants in Switzerland in 1940-1947 Czarnik Oskar Stanisław (1937- ). Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947 Dymmel Anna. In the Czartoryski circle. Stanisław Ciesielski Library in Samoklęska in the light of 1824 inventory Dymmel Anna. W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim Dzięcioł Alina. Jan Chrzciciel Albertrandi - the curator of Stanisław August's Royal Library and his activity at the Warsaw court Gębołyś Zdzisław (1961- ). Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania Gębołyś Zdzisław (1961- ). Librarians of university , court and municipal libraries in German in the years 1789-1871 towards catalogs and cataloging Gzella Grażyna. Polish journalists imprisoned in Wisłoujście fortress in late 19th and early 20th century Gzella Grażyna. Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku Hollender Henryk. Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek Hollender Henryk. Digital arousal in special collections: plenty of benefits and just some traps Ilgiewicz Henryka (1949- ). Father Franciszek Tyczkowski - a bibliophile and friend of Wilno's libraries Ilgiewicz Henryka (1949- ). Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich Imańska Iwona (1958- ). Book auction catalogs in the collection of the Gdańsk clergyman Karl Benjamin Lengnich (1743-1795) Imańska Iwona (1958- ). Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795) Jarosz Dariusz (1959- ). Akta Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku Jarosz Dariusz (1959- ). Files of the Department of Propaganda, Press and Publications of the Central Committee of the Polish United Workers' Party and the Supreme Board of Publications as a source for research into the history of books in Poland in the first half of the 1970s Juda Maria (1958- ). Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej Juda Maria (1958- ). Eulogistic-occasional texts in the repertoir of the Zamość Academy Printing House Kalczyńska Maria (1958- ). Studies into the press of Polish post-war immigration: "Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech" (1959-1984?) Kalczyńska Maria (1958- ). Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?) Kaliszuk Jerzy (1973- ). Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku Kaliszuk Jerzy (1973- ). Twelve "benefits" of spiritual reading according to Juan Torquemada. Devotional reading and monastic reform in the fifteenth century Kamler Anna. jakub K. Haur's suggestions on the content of noblemen's libraries Kamler Anna. Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich Kocójowa Maria (1939- ). Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia Kocójowa Maria (1939- ). The study on book culture based on the example of Bibliophile Knight Order with the Chapter of Rara Avis Medal in Cracow (1930-2020) on its 90th anniversary Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Book for children and teenagers in offer of Łódź publishing houses in 1898-1918 Konieczna Jadwiga (bibliotekarstwo). Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918 Koredczuk Bożena. Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną? Koredczuk Bożena. Bibliology as a developing/integrating or adaptive/integrated discipline? Kostecki Janusz. Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904 Kostecki Janusz. Import of Polish-language calendars to the Russian Partition and their censorship in the years 1865-1904 Majus Krzysztof Dawid. Najbardziej przydatnym sposobem ratowania ludzkiego życia jest książka… Niezwykła biografia Wiktora Emanuela Pordesa (1881-1963) Majus Krzysztof Dawid. The most practical way to save human life is a book... An unusual biography of Wiktor Emanuel Pordes (1881-1863) Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Donations and legacies of the abbots of Szczyrzyc for the monastic library in the Old-Polish period Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej Matwijów Maciej (1958- ). Manuscript source "editions" from the time of Stanisław August (1764-1795) Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne „wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795) Mężyński Andrzej (1938- ). Polish Book Studies Society. A historical outline Mężyński Andrzej (1938- ). Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Szkic historyczny Nowicki Ryszard. Eustachy Gaberle's correspondence as a source for the history of libraries and librarianship in Poland Nowicki Ryszard. Korespondencja Eustachego Gaberlego jako źródło do dziejów bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce Nieć Grzegorz. Rozkwit i upadek czeskiej książki – w czterysta lat od bitwy pod Białą Górą (1620) Nieć Grzegorz. The bloom and decline of Czech book - 400 years after the Battle of White Mountain (1620) Paszkiewicz Urszula (1940- ). Dispersed collection of Zygmunt Czarnecki's prints from Rusko: state of provenance research Paszkiewicz Urszula (1940- ). Rozproszona kolekcja druków Zygmunta Czarneckiego w Rusku: stan badań proweniencyjnych Pilarczyk Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA with a Polish episode in the background. Archeology, biography and culture of the manuscript Pilarczyk Krzysztof (1953- ). HAGADA WOLFFA z polskim epizodem w tle. Archeologia, biografia i kultura rękopisu Repucho Ewa. Classic beauty in a contemporary book. Janusz Górski about book design Repucho Ewa. Klasyczne piękno we współczesnej książce. Janusz Górski o projektowaniu Romanowska-Zadrożna Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - bibliotekarka, historyk sztuki, działaczka społeczna Romanowska-Zadrożna Maria. Helena d’Abancourt de Franqueville - librarian, art historian, social activist Rusińska-Giertych Halina (1965-2022). Drukarnia Franciszkanów w Wilnie (1667, 1671-1781) i jej produkcja wydawnicza Rusińska-Giertych Halina (1965-2022). Franciscans' printing press in Vilnus (1667, 1671-1781) and its publishing output Sadowska Jadwiga (1952- ). Patriotism as a motivation of bibliographic works in Poland 17-20th century Sadowska Jadwiga (1952- ). Patriotyzm jako czynnik sprawczy prac bibliograficznych w Polsce XVII-XX wieku Socha Klaudia (1976- ). Modern and practical goals of the studies on historical typographic materials Socha Klaudia (1976- ). Współczesne i praktyczne cele badań nad dawnymi zasobami typograficznymi Tobera Marek (1955- ). The difficult beginnings of the "socialist bookselling". "Dom Książki" 1950-1953. The retail and wholesale trade's structures Tobera Marek (1955- ). Trudne początki „księgarstwa socjalistycznego”. „Dom Książki” 1950-1953. Struktury detalu i hurtu Tomaszewski Andrzej (1948- ). Revitalization of the Polish achievements in typography - computer fonts Tomaszewski Andrzej (1948- ). Rewitalizacja polskiego dorobku typograficznego – fonty komputerowe Tondel Janusz (1946- ). Wystawa książki – "Schausammlung" na zamku w Królewcu (1932-1943) Tondel Janusz (1946- ). The book exhibition - "Schausammlung" in the Königsberg Castle (1932-1943) Wagner Arkadiusz (1976- ). Some remarks on the bookplates of Radziwiłł in Nesvizh from Płock collection Wagner Arkadiusz (1976- ). Uwagi o trzech nieświeskich ekslibrisach radziwiłłowskich ze zbiorów płockich Zalewski Wojciech (1937- ). Kaznodzieja czasów zniewolenia narodowego: Franciszek (Xavery) Szaniawski Zalewski Wojciech (1937- ). Preacher at times of national enslavement: Franciszek Ksawery (Xawery) Szaniawski Zbudniewek Janusz (1938- ). Ideologiczna polityka czołowych reformatorów w Polsce w okresie trzech ostatnich wieków na przykładzie niszczenia księgozbiorów klasztornych w Częstochowie, Pińczowie i Beszowej Zbudniewek Janusz (1938- ). The ideological policy of leading reformers in Poland at the turn of the last three centuries on the example of the destruction of monastic book collections in Częstochowa, Pinczów and Beszowa
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. publ. Barbary Bieńkowskiej s. 22-33.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34594 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Łatak Kazimierz (1955- ). Łatak Kazimierz (1955- ). Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk - życie i dzieła Walczak Piotr. Relikwiarz i relikwie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w świetle ostatniej rekognicji kanonicznej Szetelnicki Wacław (1967- ). Ikonografia błogosławionego Stanisława Kazimierczyka dawna i współczesna Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Miracula błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w czasach staropolskich Mejor Mieczysław (1955- ). Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej Scąber Andrzej. Kult oraz procesy beatyfikacyjny i kanonizacyjny Stanisława Kazimierczyka Masłowski Tadeusz. Uroczystości beatyfikacyjne Stanisława Kazimierczyka w Rzymie i w Polsce Zbudniewek Janusz (1938- ). Miasto Kazimierz w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Graff Tomasz (1977- ). Kraków i Uniwersytet Krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Ożóg Krzysztof (1956- ). Kościół krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Graczyk Waldemar (1964- ). Zakon kanoników regularnych laterańskich w Polsce w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Konwent krakowski kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Ruch "devotionis modernae" w Czechach Bielak Włodzimierz. Ruch "devotionis modernae" w Polsce w XV wieku Rozynkowski Waldemar (1968- ). Wezwania kościołów kanoników regularnych laterańskich w Polsce ufundowanych do końca XV wieku : zarys problematyki Mrozowicz Wojciech (1958- ). Konwent kłodzki i jego kultura w XV wieku w świetle własnej kroniki Pietrzkiewicz Iwona (1969- ). Obraz kultury intelektualnej kazimierskich kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku w świetle biblioteki klasztornej Łatak Kazimierz (1955- ). Ars scribendi czyli kultura piśmiennicza w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Kaznodziejstwo i spowiednictwo w kościele Bożego Ciała w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Formacja nowicjuszy w krakowskim klasztorze kanoników regularnych w dobie foelici saeculi Ćwiękała Wojciech. Kultura duchowa i umysłowa błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Łatak Kazimierz (1955- ). Stanisław Kazimierczyk - święty cudotwórca i jego najstarsze pochówki w kościele Bożego Ciała w Krakowie Dettloff Paweł (1970- ). Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała w Krakowie Siepietowski Maciej. Materiały drukowane do życia i kultu bł. Stanisława Kazimierczyka przechowywane w Archiwum Historycznym Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie Klimczyk Jarosław (1974- ). Aktualność ideału świętości błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, czyli po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja średniowiecznego kapłana i zakonnika Zamiatała Dominik (1967- ). Kanonicy regularni laterańscy w PRL i ich aktywność w czasach najnowszych w sietle materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33140 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Łatak Kazimierz (1955- ). Jakubczak Adam. Mstów w czasach najnowszych Sochacki Andrzej. Mstów w czasach staropolskich Kopera Łukasz (1985- ). Nauczanie parafialne w Mstowie w czasach staropolskich i podczas zaborów Piekarska Danuta. Z najnowszych dziejów oświaty w Mstowie Surma-Jończyk Elżbieta. Archiwalia do dziejów miasta, klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie Dubaj Ewa (1979- ). Księgi metrykalne z terenu Mstowa w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie Nalbach Stanisław. Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Fundacja mstowskiej prepozytury kanoników regularnych i jej dzieje w okresie zależności od opactwa macierzystego we Wrocławiu Herod Patrycja Ewa. Klasztor mstowski w świetle relacji kanonika Jana Długosza Łatak Kazimierz (1955- ). Prepozytura mstowska do uzyskania autonomii od kasaty (1441-1819) Sukiennik Edgar. Kasata klasztoru mstowskiego Łatak Kazimierz (1955- ). Placówki filialne prepozytury mstowskiej Ćwiękała Wojciech. Refundacja klasztoru mstowskiego i jego późniejsze dzieje Młodkowska-Przepiórowska Iwona. Komunikat z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wancerzowie, gm. Mstów, woj. śląskie, związanego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Przepiórowski Zbigniew. Komunikat z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wancerzowie, gm. Mstów, woj. śląskie, związanego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Dettloff Paweł (1970- ). Architektura kościoła Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczne wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie Raźny Jarosław. Nieistniejący kościół św. Stanisława w Mstowie w świetle staropolskich wizytacji biskupich Kordowski Łukasz. Klasztor w Mstowie w świetle akt wizytacji biskupich z 1636 roku Łobaza Michał. Książka i książnica w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie w czasach staropolskich Zawisła Marek. Kanonicy regularni laterańscy klasztoru mstowskiego w księgach egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614 Makarczyk Irena. Prepozyci mstowscy w roli biskupów Dźwigała Bartłomiej (1987- ). Dokumenty do dziejów miasta, klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Wlaźlak Władysław (1962- ). Archiwalia do dziejów klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie Zbudniewek Janusz (1938- ). Archiwalia do dziejów klasztoru mstowskiego przechowywane w Archiwum Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze Chat Izabela. Kopiarz klasztoru mstowskiego przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie Pietrzykowski Jan (1954- ). Kościół katolicki w Polsce w okresie wprowadzania reformy gregoriańskiej Zamiatała Dominik (1967- ). Życie zakonne w Polsce u schyłku XII i na początku XIII wieku Graczyk Waldemar (1964- ). Synod czy zjazd biskupów polskich w Mstowie w 1212 roku Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz biskup poznański Paweł - uczestnicy i główni bohaterowie synodu w Mstowie w 1212 roku Łatak Kazimierz (1955- ). Konwenty mstowski i kłobucki w nekrologu konwentu krakowskiego Łatak Kazimierz (1955- ). Katalog rządców prepozytury mstowskiej
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33141 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Łatak Kazimierz (1955- ). Makarczyk Irena. Bania Zbigniew (1946- ). Architektura kościołów kanoników regularnych laterańskich ze szczególnym uwzględnieniem kongregacji Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dzieła rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego w świątyniach kanoników regularnych Chlewicka-Mączyńska Aldona. Dary dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach polskich Cipolloni Giuseppe. I Canonici Regolari Lateranensi italiani visitano e reccontano i confratelli polacchi Czyż Anna Sylwia (1974- ). Wątki kanonickie w dekoracji kościoła pw. śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie Gapski Henryk (1948- ). Zakony kanoniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) Graczyk Waldemar (1964- ). Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku Jankowski Aleksander (historia sztuki). Geneza reguły zakonnej w nowożytnej katechezie obrazowej kanoników regularnych z Trzemeszna Kogut Mieczysław Michał (1955- ). Dzieje kanoników regularnych w Sobótce - Górce do połowy XV wieku Komarynska Helena (1977- ). Kontakty kanoników regularnych z bonifratrami w Krakowie na przestrzeni dziejów Kopiczko Andrzej (1958- ). Zbiory archiwalne dotyczące kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie Krafl Pavel (1971- ). Počátky konfraternit řeholních kanovníků sv. Augustina v Kazimirzi s konventy Čech a Moravy Łatak Kazimierz (1955- ). Augustianie czy kanonicy regularni Łatak Kazimierz (1955- ). Kanonicy regularni w dawnej i współczesnej Polsce Łatak Kazimierz (1955- ). Kult eucharystyczny w parafii i klasztorze Bożego Ciała w Krakowie na przestrzeni wieków Makarczyk Irena. Procesy informacyjne biskupów polskich z zakonu kanoników regularnych laterańskich Makarczyk Irena. Refleksje wokół międzynarodowej konferencji naukowej na temat polskiego kanonikatu regularnego kongregacji laterańskiej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie Mandziuk Józef (1941- ). Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach Archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu Martuszewski Wiesław. Archiwalia dotyczące polskich kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Generalnym Zakonu w Rzymie Maurille Michel. Chanoines reguliers polonais en mission au Zaĩre Mejor Mieczysław (1955- ). Łaciński tekst "Psałterza Floriańskiego" Miccinilli Alfredo. Don Arcangelo Sysk CRL, un Polacco del sec. XX nel Nuovo Mondo Mrozowicz Wojciech (1958- ). "Kronika" Stefana Ranatowicza o fundacji klasztoru Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu Niebelski Eugeniusz (1950- ). Kanonicy regularni laterańscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy Pacevičius Arvydas (1961- ). Kanonickie marginalia i proweniencje w zbiorach bibliotecznych Litwy Paknys Mindaugas (1973- ). Artyści w budowie kościoła Św. Piotra i Pawła i klasztoru kanoników laterańskich w Wilnie Pietrzkiewicz Iwona (1969- ). Biblioteki kanoników regularnych laterańskich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego - zarys problematyki badawczej Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Próby reform w klasztorach kanoników regularnych w Polsce i na Śląsku w XV wieku Podedworny Ireneusz. Nauczanie w klasztorze kanoników regularnych w Mstowie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych Prašmantaitė Aldona (1956- ). Dzieje kanoników reglarnych laterańskich w "Kronice Antokolskiej" Raczek Jarosław. Organy w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu u Kanoników Regularnych Laterańskich AD 2008 Stelmach Roman (1950- ). Dokumenty do dziejów kanoników (i kanoniczk) regularnych na Śląsku zachowane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Swastek Józef (1936- ). Kanonicy regularni we Wrocławiu na Piasku do 1810 roku Szetelnicki Wacław (1967- ). Apokaliptyczny symbol węża - smoka w średniowiecznej twórczości śląskich kanoników regularnych Witkowski Rafał (1967- ). Kanonicy regularni i kartuzi: dwa zakony późnego średniowiecza i ruch "devotio moderna" Więzik Stanisław (1932- ). Konstytucje kanoników regularnych laterańskich kongregacji krakowskiej dawniej i dziś Wolnik Franciszek (1953- ). Liturgia w konwentach śląskich kanoników regularnych w średniowieczu Zbudniewek Janusz (1938- ). Życie religijne między wzgórzem na Skałce a doliną kościoła Bożego Ciała do połowy XVII w.
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33139 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej