Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Zaitz Emil (1948- )
(3)
Niewalda Waldemar (1939- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia
(1)
Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues
(1)
Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku
(1)
Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Starostwo w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
(1)
Bojęś-Białasik Anna. The Starostwo in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków’s Poor Clares and in foreign sources
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych
(1)
Chorąży Bogusław. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bogusław. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Chorąży Bożena. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bożena. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 – geneza i zastosowanie w liturgii
(1)
Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 – the origin and the liturgical application
(1)
Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches
(1)
Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich
(1)
Fedyk Robert. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Fedyk Robert. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon
(1)
Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków based on the analysis of selected antiphons
(1)
Firlet Janusz. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016
(1)
Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016
(1)
Firlet Janusz. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Florek Marek (1956- ). Medieval Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opatów
(1)
Florek Marek (1956- ). Średniowieczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie
(1)
Francić Mirosław (1926-2004)
(1)
Frolik Jan (1956- ). Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Frolik Jan (1956- ). The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Gaweł Adam. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Gaweł Adam. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Facts myths interpretations. Early masonry architecture in Poland
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Fakty mity interpretacje. Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich
(1)
Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków
(1)
Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek
(1)
Gliński Waldemar. New cognitive elements of the royal castle in Chęciny in the light of new archaeological and historical studies
(1)
Gliński Waldemar. Nowe elementy poznawcze królewskiego zamku w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych i studiów historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Gołubiew Zofia (1942-2022)
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Gyalókay Zoltan. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków
(1)
Gyalókay Zoltan. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Kajfasz Paweł. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Kajfasz Paweł. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016
(1)
Kajfasz Paweł. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016
(1)
Kajfasz Paweł. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Kocańda Paweł
(1)
Kocańda Paweł. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Kocańda Paweł. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Kotowicz Piotr N. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Kotowicz Piotr N. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Icon of the Dormition of the Mother of God in the sacristy of the Franciscan church in Kraków and the cult of Eastern images in the monasteries of the Friars Minor
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych
(1)
Krzemińska Magdalena. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Krzemińska Magdalena. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Krzemińska Magdalena. Gothic church of St. Piotr in Przemyśl after archaeological research from the years 2015–2017
(1)
Krzemińska Magdalena. Gotycki kościół św. Piotra w Przemyślu w świetle badań archeologicznych z lat 2015–2017
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Newly discovered relics of the early Gothic bulwark on Wawel Hill
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Nowo odkryte relikty wczesnogotyckiego wału obronnego na Wawelu
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Ideological program of the pilgrimage site in Grodzisko near Skała
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Kusztelski Andrzej (1953- ). Works by Baldassare Fontana in the Italian chapel at the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii
(1)
Kęder Iwona (1955- ). Transformations of the Kraków Franciscan church in the 19th century based on historic iconography
(1)
Kłosowski Stanisław. Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej
(1)
Kłosowski Stanisław. The epitaph of Giovanni Battista Vertemate in the Franciscan monastery in Kraków. Several remarks on the reception of Italian patterns in Polish sepulchral art
(1)
Kłosowski Stanisław. The results of monument conservation research conducted in the church of Saint Andrew in Kraków in 1994. Discovery of Romanesque paintings in the southern apsidiole
(1)
Kłosowski Stanisław. Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Cegła płytowa we Wrocławiu – najnowsze znaleziska w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Tile bricks in Wroclaw – the most recent discoveries in cathedral church of st John the Babtist
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Starostwo w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). The Starostwo in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
(1)
Nowak Damian. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Nowak Damian. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Okrągła Dorota. Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków
(1)
Okrągła Dorota. Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Between towers – from the new archeological excavations of Szydłów castle
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Między wieżami – z nowych badań zamku szydłowskiego
(1)
Orwińska-Ruziczka Elżbieta (1951- )
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Origins of the foundation of the Saint Clare monastery in Grodzisko near Skała
(1)
Pelc Andrzej (geologia). Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(5)
Temat
Architektura obronna polska
(2)
Fortyfikacje
(2)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(2)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Franciszkanie
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Klaryski
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzyka religijna
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Pianowski, Zbigniew (1950- )
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka słowacka
(1)
Temat: czas
1201-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(3)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 19224 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 17670 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Kat. 7124, Kat. 7125 (2 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. Kat. 7126 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gorazd-Dziuban Paulina. Kocańda Paweł. Rozwałka Andrzej. Bojęś-Białasik Anna. "Starostwo" w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011 Bojęś-Białasik Anna. The "Starostwo" in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011 Chorąży Bogusław. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r. Chorąży Bogusław. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017 Chorąży Bożena. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r. Chorąży Bożena. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017 Fedyk Robert. "Deposit" of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra Fedyk Robert. "Skarb" kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry Firlet Janusz. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill Firlet Janusz. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu Florek Marek (1956- ). Medieval Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opatów Florek Marek (1956- ). Średniowieczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie Frolík Jan (1956- ). Kościół św. Wacława w Žabonosech (okr. Kolín, Středočeský kraj) w okresie romańskim i przedromańskim Frolík Jan (1956- ). The Church of St Wenceslas in Žabonosy (Kolín District, Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times Gaweł Adam. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Gaweł Adam. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Gawlikowska-Świechowska Ewa. Facts, myths, interpretations. Early masonry architecture in Poland Gawlikowska-Świechowska Ewa. Fakty, mity, interpretacje. Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich Gliński Waldemar. New cognitive elements of the royal castle in Chęciny in the light of new archaeological and historical studies Gliński Waldemar. Nowe elementy poznawcze królewskiego zamku w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych i studiów historycznych Gorazd-Dziuban Paulina. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych Gorazd-Dziuban Paulina. "Starościński" stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources Hendrychová Soňa‏ ‎ (1988- )‏. Kościół św. Wacława w Žabonosech (okr. Kolín, Středočeský kraj) w okresie romańskim i przedromańskim Hendrychová Soňa‏ ‎ (1988- )‏. The Church of St Wenceslas in Žabonosy (Kolín District, Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times Kajfasz Paweł. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill Kajfasz Paweł. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu Kocańda Paweł. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych Kocańda Paweł. "Starościński" stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources Kotowicz Piotr N. "Deposit" of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra Kotowicz Piotr N. "Skarb" kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry Krzemińska Magdalena. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Krzemińska Magdalena. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Krzemińska Magdalena. Gothic church of St. Piotr in Przemyśl after archaeological research from the years 2015–2017 Krzemińska Magdalena. Gotycki kościół św. Piotra w Przemyślu w świetle badań archeologicznych z lat 2015–2017 Kukliński Andrzej (historia). Newly discovered relics of the early Gothic bulwark on Wawel Hill Kukliński Andrzej (historia). Nowo odkryte relikty wczesnogotyckiego wału obronnego na Wawelu Małachowicz Maciej (1953- ). Cegła płytowa we Wrocławiu – najnowsze znaleziska w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela Małachowicz Maciej (1953- ). Tile bricks in Wroclaw – the most recent discoveries in cathedral church of st John the Babtist Niemiec Dariusz (1974- ). "Starostwo" w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011 Niemiec Dariusz (1974- ). The "Starostwo" in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011 Nowak Damian. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych Nowak Damian. "Starościński" stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources Olszacki Tomasz (1981- ). Between towers – from the new archeological excavations of Szydłów castle Olszacki Tomasz (1981- ). Między wieżami – z nowych badań zamku szydłowskiego Pelc Andrzej (geologia). Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Pelc Andrzej (geologia). Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Poleski Jacek. "Starostwo" w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011 Poleski Jacek. The "Starostwo" in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011 Proksa Michał. Fazy budowy murowanego założenia zamkowego na Wzgórzu Zamkowym w Sandomierzu Proksa Michał. The stages of the construction of the masonry castle on the Castle Hill in Sandomierz Rogóż Joanna. Human bone remains discovered in the years 2015–2016 at the Gothic church of St. Piotr in Przemyśl – the results of anthropological studies Rogóż Joanna. Ludzkie szczątki kostne odkryte w latach 2015–2016 przy gotyckim kościele św. Piotra w Przemyślu – wyniki badań antropologicznych Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Dwa zwięzłe opisy pogaństwa Słowian i Skandynawów u Prokopiusza z Cezarei Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Two concise descriptions of Slavic and Scandinavian paganism in Procopius of Caesarea Starzyński Marcin (1981- ). About the costs of building a house in Krakow at the end of the middle ages. A register of the expenses of Jakub Biały from 1485 Starzyński Marcin (1981- ). O kosztach budowy domu w Krakowie u schyłku średniowiecza. Rejestr wydatków Jakuba Białego z 1485 r. Stempniak-Kusy Sabina. Wyniki prac archeologicznych prowadzonych przy fundamentach i w podziemiach rzymskokatolickiej bazyliki archikatedralnej w Przemyślu (lata 2012–2014, 2016) Stempniak-Kusy Sabina. The results of the study of the foundations and catacombs of the Roman Catholic cathedral in Przemyśl (excavations 2012–2014, 2016) Stojak Grażyna. Piękno archeologicznego dociekania. Badania i nadzory archeologiczne prowadzone przez prof. Zbigniewa Pianowskiego na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w latach 1998–2008 Stojak Grażyna. The beauty of archaeological inquiry. Research and archaeological supervision conducted by Professor Zbigniew Pianowski on behalf of the Podkarpackie Voivodship Conservator of Monuments in Przemyśl – in the period from 1998 to 2008 Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Consider the lilies… On the unknown floor of the St James’ church in Toruń Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Przypatrzcie się liliom… O niepoznanej posadzce kościoła św. Jakuba w Toruniu Szajna Wojciech. Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Szajna Wojciech. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Świechowski Zygmunt (1920-2015). Early architecture on the polish land and artistic regions of the Holy Roman Empire of the German Nation Świechowski Zygmunt (1920-2015). Wczesna architektura na ziemiach polskich a regiony artystyczne cesarstwa Niemiec Trąbska Joanna (mineralogia). Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Trąbska Joanna (mineralogia). Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Trąbska Joanna (mineralogia). Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Trąbska Joanna (mineralogia). Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Trybalska Barbara. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Trybalska Barbara. Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl, Katedralna Street Trybalska Barbara. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Trybalska Barbara. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu, ul. Katedralna Wasik Bogusz. Świat na pograniczu. Początki państwa krzyżackiego w świetle najnowszych badań Wasik Bogusz. World on the Edge. The beginnings of the Teutonic state in the light of the latest research Węcławowicz Tomasz (1952- ). Ostrów Lednicki: Kto, kiedy i dlaczego kazał potynkować mury na czerwono? Węcławowicz Tomasz (1952- ). Ostrów Lednicki: Who, when and why ordered to plaster the walls red? Wiewióra Marcin. Świat na pograniczu. Początki państwa krzyżackiego w świetle najnowszych badań Wiewióra Marcin. World on the Edge. The beginnings of the Teutonic state in the light of the latest research Zaitz Emil (1948- ). Axe-like grzywnas treasure from building no. 13 at Kanonicza Street in Kraków Zaitz Emil (1948- ). Skarb małopolskich grzywien żelaznych z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie Zaitz Michał. Axe-like grzywnas treasure from building no. 13 at Kanonicza Street in Kraków Zaitz Michał. Skarb małopolskich grzywien żelaznych z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie Zielińska Maria (1955- ). Budowle gotyckie na wzgórzu zamkowym w Sanoku Zielińska Maria (1955- ). The Gothic architecture on the castle hill in Sanok
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Zbigniewa Pianowskiego s. 17-30. Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35494 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Sztuki Dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie / red. serii Marek Walczak ; t. 8)
Autor
Szyma Marcin (1968- ). Walczak Marek (1965- ). Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków’s Poor Clares and in foreign sources Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć Drąg Marcin (1982- ). Antyfonarz franciszkański z roku 1743 – geneza i zastosowanie w liturgii Drąg Marcin (1982- ). Franciscan Antiphonary of 1743 – the origin and the liturgical application Dzik Janina. In word and in image. The ideological content of baroque decorations in the sacristies of Franciscan churches Dzik Janina. W słowie i obrazie. O treściach ideowych barokowych zakrystii kościołów franciszkańskich Ferfoglia Susi. Interpretacja wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg Mandatum z Graduału ms. 205 sióstr klarysek w Krakowie na podstawie analizy wybranych antyfon Ferfoglia Susi. Interpretation of the Maundy Thursday rite of the washing of the feet /Mandatum/ from the MS 205 Gradual of the Poor Clares in Kraków, based on the analysis of selected antiphons Firlet Janusz. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016 Firlet Janusz. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016 Gernat Jacek. Rococo pulpit in the church of Poor Clares in Kraków Gernat Jacek. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek Grzęda Mateusz (1984- ). Notes on the oldest Renaissance portraits of Cracoviam bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o najstarszych renesansowych portretach biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie Gyalókay Zoltán. Medieval figures of the Madonna with Jesus Child, and of Christ in the convent of Poor Clares in Kraków Gyalókay Zoltán. Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek Kajfasz Paweł. Archeological research at the church of the Poor Clares in Kraków in 2011 and 2014–2016 Kajfasz Paweł. Badania archeologiczne przy kościele Sióstr Klarysek w Krakowie w latach 2011 i 2014–2016 Kęder Iwona (1955- ). Przemiany krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIX wieku na podstawie dawnej ikonografii Kęder Iwona (1955- ). Transformations of the Kraków Franciscan church in the 19th century, based on historic iconography Kłosowski Stanisław. Epitafium Giovanniego Battisty Vertematego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Kilka uwag o recepcji wzorów włoskich w polskiej sztuce sepulkralnej Kłosowski Stanisław. The epitaph of Giovanni Battista Vertemate in the Franciscan monastery in Kraków. Several remarks on the reception of Italian patterns in Polish sepulchral art Kłosowski Stanisław. The results of monument conservation research conducted in the church of Saint Andrew in Kraków in 1994. Discovery of Romanesque paintings in the southern apsidiole Kłosowski Stanisław. Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydioli południowej Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Icon of the Dormition of the Mother of God in the sacristy of the Franciscan church in Kraków and the cult of Eastern images in the monasteries of the Friars Minor Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych Kurzej Michał (1981- ). Ideological program of the pilgrimage site in Grodzisko near Skała Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały Kusztelski Andrzej (1953- ). Prace Baltazara Fontany w kaplicy Włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie Kusztelski Andrzej (1953- ). Works by Baldassare Fontana in the Italian chapel at the Franciscan monastery in Kraków Łanuszka Magdalena. Franciscan painting of Our Lady of Sorrows – the work that remains mysterious. Contribution to the research on the origin of the famous image in the context of its later cult Łanuszka Magdalena. Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej – dzieło wciąż tajemnicze. Przyczynek do badań nad powstaniem słynnego wizerunku w kontekście jego późniejszego kultu Łyczak Monika. Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Łyczak Monika. The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat Okrągła Dorota. Announcement regarding preventive conservation and maintenance works of the historic book collection in the Library of the Franciscan Order in Kraków Okrągła Dorota. Konserwacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie – komunikat Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru Klarysek na Grodzisku koło Skały Pajor Piotr (1988- ). Lapis Sanctae Mariae. Origins of the foundation of the Saint Clare monastery in Grodzisko near Skała Pencakowski Paweł. The Sign of Parousia in the chancel openings of churches in the former Kraków diocese during the late 17th century and the 18th century Pencakowski Paweł. Znak Paruzji w tęczach kościołów na terenie dawnej diecezji krakowskiej w końcu XVII i w XVIII wieku Porucznik Maria. A stylistic and technological, comparative analysis of two white chasubles from the second half of the 17th century in the collections of Kraków’s basilica churches – the Franciscans’ and Virgin Mary’s Porucznik Maria. Stylistyczna i technologiczna analiza porównawcza dwóch białych ornatów z drugiej połowy XVII wieku w zbiorach krakowskich bazylik – Ojców Franciszkanów i Mariackiej Prix Dalibor (1961- ). Franciscan monastery in Opava in the 13th century Prix Dalibor (1961- ). Klášter minoritů v Opavě ve 13. století Rojkowska Halina. The decor and equipment of the chapel of the Lord’s Passion in the light of recent discoveries Rojkowska Halina. Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć Sander Elżbieta (1973- ). Siostra Teofila Salomea Krasińska, klaryska krakowska (1692–1758) Sander Elżbieta (1973- ). Sister Teofila Salomea Krasińska, the Clarisse of Kraków (1692–1758) Smorąg-Różycka Małgorzata. Icon of Virgin Mary Eleusa in the convent of Poor Clares in Kraków: a preliminary enquiry Smorąg-Różycka Małgorzata. Ikona Matki Boskiej Eleusy w klasztorze Sióstr Klarysek w Krakowie: wstępne rozpoznanie Solarz Franciszek (1951- ). Drewniane wyposażenie bazyliki Solarz Franciszek (1951- ). Friar Alojzy Karwacki – the historian of the Franciscan Order and the restorer of the cloisters Solarz Franciszek (1951- ). Gwardiani i ekonomowie klasztoru krakowskiego Solarz Franciszek (1951- ). Ojciec Alojzy Karwacki – historyk zakonu i restaurator krużganków Solarz Franciszek (1951- ). Wooden furnishings of the Franciscan Basilica in Kraków Soukupová Helena (1946- ). Program Anežčina kláštera v Prazea jeho vliv na architekturu mendikantů Soukupová Helena (1946- ). The programme of the convent of Saint Agnes of Bohemia in Prague and its influence on the architecture of the mendicant orders Stankiewicz Aleksander (historia sztuki). Kaplica bł. Salomei przy kościele Franciszkanów w Krakowie Stankiewicz Aleksander (historia sztuki). The chapel of Blessed Salomea at the church of the Franciscan Friars in Kraków Szyma Marcin (1968- ). Sztuka w kręgu krakowskich minorytów i klarysek Szyma Marcin (1968- ). Transept, sacristy and nave in the communication system of the Kraków Franciscan church in the Middle Ages Szyma Marcin (1968- ). Transept, zakrystia i korpus nawowy w systemie komunikacyjnym krakowskiego kościoła Franciszkanów w średniowieczu Tracz Szymon (1973- ). Cykl legendy św. Franciszka z Asyżu w czternastowiecznym Węgierskim legendarium andegaweńskim Tracz Szymon (1973- ). The Legend of Saint Francis of Assisi cycle in the 14th-century Hungarian Anjou Legendarium Walczak Marek (1965- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku Walczak Marek (1965- ). Sztuka w kręgu krakowskich minorytów i klarysek Walczak Marek (1965- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century Wierzbicka Patrycja. Early 16th-century image of St. Stanislaus in the cloisters of Franciscan monastery in Kraków Wierzbicka Patrycja. Obraz św. Stanisława z początku XVI wieku w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie Witek-Wakely Krystyna. Obraz Matki Boskiej Bolesnej w krakowskim kościele Ojców Franciszkanów. Uwagi o ikonografii i stylu Witek-Wakely Krystyna. The painting of Our Lady of Sorrows in the Franciscan church in Kraków. Notes on iconography and style Wołyniec Bartłomiej M. Bishop Marcin Szyszkowski as the founder of the chapel for the Archconfraternity of the Lord’s Passion at the Franciscan church in Kraków Wołyniec Bartłomiej M. Biskup Marcin Szyszkowski jako fundator kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie Zaitz Emil (1948- ). Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Zaitz Emil (1948- ). The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Zaitz Michał. Lokalizacja klasztoru Ojców Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa Zaitz Michał. The location of the monastery of the Franciscan Friars against the background of the urban layout of medieval Kraków Zalewski Władysław (1931-2020). Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999–2014. Wybrane zagadnienia Zalewski Władysław (1931-2020). The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999–2014. Selected Issues Żmudziński Jerzy (1958- ). Portret biskupa warmińskiego Jana Stanisława Zbąskiego w klasztorze Franciszkanów w Krakowie – nieznane dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Portrait of the Bishop of Warmia, Jan Stanisław Zbąski in the Franciscan monastery in Kraków – an unknown work by Jerzy Eleuter Siemiginowski
Indeks R0: BMNK
Zawiera częściowo materiały z konferencji: Kraków, 21-23 maja 2015 r.
Bibliogr. s. 625-684.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25390, III 25484 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej