Nowości
Piękno zdeptane kult brzydoty
Malva
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Historia Gruzji
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
Monetnye klady Gruzii klad sasanidskih i vizantijskih monet iz Citeli Ckaro C 1
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece