57323
Manuscript
In basket
Tytuł: Teka Naruszewicza nr 16 [Rękopis].
Wariant tytułu: Odpisy 131 dokumentów z l. 1435-1439.
Adres wydawniczy: [około 1781-1792].
Opis fizyczny: 592 strony ; strony 8, 64, 82, 100, 130 i inne nie zapisane ; 39 x 24 cm.
Uwaga: s. 1-7 spis Bentkowskiego.
Cytata bibliogr.: J. Korzeniowski, Catalogus I, Cracoviae 1887-1893, s. 5
Cytata bibliogr.: Nowakowski, Dzieje ustroju ks. Oświęcimskiego, s. 318 (wzmianka, coś więcej?)
Adnotacja: 1. s. 9-12: Wojciech Jastrzębiec abp gnieźnieński i prymas /przywilej dla Mikołaja Modleńskiego wójta/sołtysa/ w. Grzegorzewo# pod Uniejowem /#odbiera sołtysostwo/wójtostwo i nadaje innemu?/ . J. łac. Wieluń 6 I 1435. In die Epiphaniae Domini. "Ex Invent. Capit. Gnesnen.". Zob. #spr /raczej brak w KDWP ale spr całość/ Privilegium advocati oppidi Grzegorzewo. do index: Wojciech Jastrzębiec abp gnieźnieński i prymas (zm.1436).
Adnotacja: 2. s. 13-58: 17 I 1435. /#na s. 57 data wcześniejsza ale chyba na cytowanym dok./ "Ex Arch. Capit. Vladislavien.". Opis piecz. Zob. spr Ulanowski ; spr KDP ; spr Librowski Copia processus executorialis in formam publicam redacta, occasione destructionis bonorum episcopalium contra Dantiscanos.
Adnotacja: 3. s. 59-63: Bolesław ks. mazowiecki, ruski, warszawski, wyszogrodzki, zakroczymski, ciechanowski i pan Czerska za zasługi braci z Meziechewa# Piotra, Jana i Klemensa nadaje im 40 włók/mansos chełmskiej #miary w lesie Lantow#k/Nura/#u. /i jeszcze warunek służby wojennej/ i przenosi posiadłość z prawa polskiego na prawo niemieckie zwane chełmskim /#i jeszcze jakieś przywileje/ . J. łac. Nur 19# I 1435. 4 feria proxima post octavas Epiphaniae. "Ex libro de limitibus Pol. et Litt.". Zob. /#spr NKDMaz. ; spr Gieysztor, Samsonowicz, Dzieje Mazowsza Boleslaus dux Masoviae dat privilegium nobilibus Kutylowscy super quadraginta mansos. do index: Bolesław IV ks. warszawski, czerski, zakroczymski, ciechanowski, łomżyński 1421-1454.
Adnotacja: 4. s. 65-67: Władysław bp włocławski zezwala na budowę#czy nadaje młyn w Cuczkowo#dziś? Janowi Czuczkowi# . Włocławek 14# I 1435. Feria 6 post festum Epiphaniae. "Ex Arch. Capituli Wlad.". Zob. spr Ulanowski ; spr KDP ; spr Librowski Molendinum in haereditate Cuczkowo Ioanni Czuczek iure haereditario datur sub conditionibus infrascriptis. do index: Władysław Oporowski bp włocławski (zm. 1453); s.68 nie zapisana 5. s.69-71: Littera iudicialis terrestris Lomzensis super limitatione et granitiebus inter bona Coprzywnicza praepositi Plocensis et Mirzeiewo nobilium per medium sylvae quae dicitur Crzankawa. s.72 nie zapisana 6. s.73-74: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi zapisuje Wołochowi zw. Beryło 200 grzywien na monarszej wsi Gilów w powiecie lwowskim, którą posiada z nadania ojca króla pod warunkiem osobistej rezydencji w tej wsi. J. łac. Lwów 19 I 1435. Feria quinta in crastino s. Priscae virginis. “Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Ad relationem... Johannis de Conieczpole Regni Poloniae cancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 9 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Do 1944 r. Warszawa, Biblioteka Krasińskich. Wzm.: Warszawa, AGAD, BOZ 32, s.161-162 i 615. Reg.: Straty bibliotek, t.III s.195 nr 108. Ed.: ZDM VIII 2178. Wladislaus rex 200 marcas Polonicales in villa Gylow nobili Beriloni Walacho inscribit. 7. s.75-76: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc. postanawia, na życzenie i za zgodą magnatów, aby darowizny jego ojca Jagiełły dane w kwitach były zapisywane na dobrach monarszych i na mocy tego postanowienia zapisuje Janowi z Kobylan 110 grzywien, które ma w kwitach na wsi Wilkołaz w powiecie lubelskim. J. łac. Kraków 16 III .1435. Feria quarta proxima post festum sancti Gregorii. „Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z #r.1785. Ad relacionem... Johannis de Coneczpole Regni Polonie cancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 10 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Kraków, Bibl. Czart., perg. nr 402 (vol. VI/15). Reg.: Szelińska, Tomaszewicz 442. Ed.: 1/ CE II 235. 2/ KDM /#chyba KMP/ IV 1315. do index: Władysław Warneńczyk król; Wladislai regis super summa centum decem marcarum Jacobo de Kobylany in villa Wilkolasz inscriptio. 8 s.77-78: Fedko Nieświeski . J. ruski. „Ex MS. Arch. Stan. Aug. Regni. Collect. Dogelii”. Kopia z podpisem Naruszewicza z r.1781. Kniaź Fedko Neswydski starosta kriamianicki i bracławski zapewnia wierność królowi i koronie Polskiej przyrzekając hołdować z Krzemieńca, Bracławia i innych ziem 9. s.79-81: Fedko ks. #nieświeski, starosta krzemieniecki i bracławski poddaje się ze swoimi grodami Władysławowi Warneńczykowi królowi Polski. J. łac. Czerniakow#/Czerniachów? a może to Czernihów?/ 20 III 1435. /#tak w Kórnik katalog ale bardziej by 24 III pasował/ Feria quarta tertiae septimanae Sanctae Magnae Quadragesimae. "Ex MS. Arch. Stan. Aug. Regni". Zob. Kórnik katalog /#pełny tytuł albo skrót/ I s.486 nr 33; L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, Warszawa 1930 s.204 /non vidi za Kórnik katalog/. /#raczej brak w KDP/ wg M. Korybut-Marciniak, Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007 s.9-10: Fedko (Fedor, Fiodor) Nieświski (Nieświeski) starosta podolski ks. Świdrigiełły, później starosta krzemieniecki i bracławski i to pewnie ten akt submisji na rzecz Polski z 23 III 1435 w Czerniachowie; i też Fedor Korybutowicz w: PSB VI s.386-387 Dux Fedko submittit se cum Krzemieniec et Bracław, aliisque castris regi et regno Poloniae in perpetuum. s.82 niezapisana 10. s.83-84: Sobór bazylejski prosi Władysława Warneńczyka króla Polski aby wziął w swoją opiekę kościół ryski. Bazylea 29 III 1435. 4 Kal. Aprilis. "Ex Cod. Dipl. Dogielii". Zob. spr Dogiel ; spr Mansi Literae concilii Basiliensis quibus ecclesiam Rigensem protectioni regis Poloniae commendat. 11. s.85- Sobór bazylejski do arcybpa ryskiego . Bazylea 24 IV 1435. "Ex Cod. Dipl. Dogielii". "Ex Archivo Magni Ducatus Lituaniae". Zob. spr Dogiel ; Concilium Basiliense hortatur archieppum Rigensem ut vigore commissionis a se eppo Tarbatensi et Osiliensi factae lites et contentiones cum magistro et ordine Theutonicorum in Livonia per concordiam finiri patiatur. do index : # abp Rygi; 12. s.89-90. Władysław # ks. mazowiecki, pan płocki i wiski daruje Stanisławowi bpowi płockiemu i jego następcom ogród w Płocku wraz z ogrodnikiem, strumieniami i innymi przynależnościami. J. łac. Płock 22 IV 1435. "Ex MS. Arch. Cap Plocen.". Zob. Szacherska, Zb. Dok. ...Płocka s.182-183 nr 121 (ed.); spr Lubomirski, KDM nr 176 ; spr NKDMaz. Privilegium Vladislai ducis Masoviae super hortum quem quondam hortulanus Rutha possidebat cum locis pro vivariis faciendis ecclesiae Plocensi donatis. do index: Władysław # ks. mazowiecki, pan płocki i wiski; Stanisław bp płocki; Płock, ogród 13. s.91- Przepisał Lisowski. Consules civitatis Pyzdrensis arbitrali copositione imponunt limitationem agrorum in controversia inter bona Nicolai praepositi S. Spiritus extra muros civitatis Pyzdrensis et Ioannis Mączka una cum Bartossio, Nicolao et Iacobo fratribus germanis. 14. s. Vladislaus dux Masoviae Nicolao dicto Miech advocatiam cum octo mansis agrorum liberis in civitate Visznensi pro 60 sexagenis vendit et donat cum conditione et onere servitii bellici. 15. s.#-99: Boleslaus dux Masoviae Samborio Kolak et Thomae confert privilegium super viginti mansos. s.100 niezapisana 16 s.101-102: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi zapisuje Jerzemu Kuncowiczowi 40 grzywien na wsi monarszej Rów w powiecie kamienieckim. Kraków 28 VII 1435. Feria quinta proxima post diem s. Jacobi apostoli. „Ex Originali Archivi Regni”. Kopia z r.1781 z podpisem Nruszewicza. Relacio... Nicolai de Michalow castellani et capitanei Cracoviensis. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 14 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: przed 1944 r., Warszawa, Biblioteka Krasińskich. Reg.: Straty bibliotek, t. III s.195 nr 110. Ed.: ZDM VIII 2180. Wladislaus rex Poloniae nobili Georgio Kuncowicz 40 marcas super villa Row in districtu Camenecensi sita, inscribit. 17. s.103-104: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi zapisuje Mikołajowi z Lubrańca 40 grzywien na wsi Kuźniszcze w powiecie lubomelskim. J. łac. Kraków 3 VIII 1435. Feria quarta proxima post diem s. Petri ad vincula. “Ex Origi. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Relatio... Nicolai de Michalow castellani et capitanei Cracoviensis. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 16 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Ed: ZDM VIII 2181. Wladislai regis super summa quadraginta marcarum Nicolao de Lubrancz in villa Kosthnyska# inscriptio. 18. s.105-106: J. ruski. 1435 “Ex Original. Archiv. Regni”. Eliae palatini Moldaviae omagium serenissimo Vladislao regi et fratri eius Casimiro et regno Poloniae fideliter praestitum 19. s. Coram iudicio Sandomiriense Vieslaus de Wirzmanczowicze haereditatem suam ibidem conventui de Calvo Monte vendidit ratione commutationis pro tota haereditate in Ragiecz et pro additione decem marcarum. 20. s. Vladislai ducis Masoviae super venditione 21 mansorum Srzebrowo dictorum Stanislao de Baby Doranga pro quadraginta duabus sexagenis. 21. s. Privilegium super advocatia in Ostrowek in personam Ioannis advocati a capitulo Posnaniensi emanatum. 22. s. ugoda między Janem prepozytem bożogrobców w Miechowie a Mikołajem opatem klasztoru w Sieciechowie w sprawie sadzawki# na rzece Kobylanka . Compositio amicabilis inter Ioannem praepositum monasterii Miechoviensis et Nicolaum abbatem monasterii Sieciechoviensis super piscina in fluvio Kobylanka. 23. s. Boleslai ducis Masoviae privilegium super viginti mansos quos confert nobilibus in Sienica. 24. s. Sophia regina plenam incisionem in silvis kmethonibus villarum Lubusz et Bryg consentit. 25. s.125-129: Zygmunt Luksemburski potwierdza przywileje zakonu krzyżackiego . Bratysława 26 XII 1434 (w rkpsie r.1435) /#dać odsyłacz pod r.1435/ kopia z r.1783. /1434 Dez. 26 Pressburg Regesta nr10994 Siegmund bestätigt dem Deutschorden infolge der durch Ludwig v. Landsee, obersten Trapier u. Komthur v. Kristburg, vorgetragenen Bitte des Hochmeisters Paul v. Russdorf u. seiner Gebietiger alle Privilegien u. Besitzungen unter Festsetzung einer Strafe von 1000 Mark Goldes für Zuwiderhandelnde. - [Ad m. d. i. Casp. Sligk mil. canc. - Rta M. Bris. - Or. Königsberg St.-A.; RR. K 216]; Vid. d. B. Kaspar v. Pomesanien v. 1442 Nov. 23. - Reg.: Liv.-, Esth- u. Curl. Urkb. 8, 636. (1435 die 26. dec.) Zob. Regesta imperii w internet nr 10994 i nr 11234a / http://mdz4.bib-bvb.de/digbib/urkunden2 Sigismundi Romanorum imperatoris confirmatio et innovatio iurium et praerogativarum omnium ordinis Theutonici ad instantiam Ludovici de Landseae ordinis eiusdem trupiarii. s.130 niezapisana 26. s.131- Zygmunt cesarz potwierdza Krzyżakom pobieranie cła (zw. Pfundzoll) w Gdańsku /po łac.: Sigismundus Romanorum imperator confirmat {pobieranie cła (zw. Pfundzoll} ordinis Theutonici / 27. s. Stefan wda mołdawski . J. ruski. Stephanus palatinus Moldaviae ignoscit fratri suo maiori Heliae literas quas regi redditurum se promiserat , amissas cassat et fidem promittit (po rusku). 28. s. Eliasz wojewoda mołdawski czyni wiadomo, iż z bratem swoim zgodzil się , toż wierność Władysławowi królowi z bratem swoim i posłuszeństwo wszelkie oświadcza (po rusku). 29. s. Elias palatinus Moldaviae donat duas villas fidelissimo servo suo Stanislao Babicz (po rusku). 30. s. . 1436. Wladislaus rex dat Sniathin et Coloniam territoria Michaeli Muziloni de Buczacz, tenutario Sniathinensi ad tempora vitae ipsius, propter reformationem castri Sniathin. 31. s. Wójtostwo tykocińskie Jan Gasztolth Piotrowi zapisuje. 32. s. Albertus archieppus Gnesnensis scultetiam villae Jacochow in districtu Loviciensi Petro, Mathiae et Laurentio scultetibus, qui privilegium adhuc non habebant, adiudicat. 33. s. Albertus archieppus Gnesnensis Stanislaum scultetum in villa Stara Wola alias Klowkow in districtu Loviciensi conservat et literas maioris firmitatis concedit. 34. s. Villa capitularis Rudawa et medietas villae Nadzew Stanislai de Latowicze praepositi et canonici Cracoviensis, de iure Polonico in ius Theutonicum, Maideburgense transfertur cum exemptionibus consuetis. 35. s. Literae nobilium terrae Russiae, quibus fidelitatem regi et regno promittunt, conservationem iurium et libertatum sibi concessarum cavent, etc. 36. Literae invadiationis Dobszchycensis per Albertum Malsky palatium Lanciciensem. 37. Obligatio inter duces Masoviae. 38. Consiliarii Moldaviae approbant omagium Heliae palatine sui Serenissimo Vladislao regi et regno Poloniae factum et promittunt aeternam fidelitatem. 39. Dominorum iudicis et subiudicis Chelmensis pro parte nobilis Elisabeth Jaszczewska decretum. 40. Quietatio Wnuczkonis respectu satisfactionis pro palatino Moldaviae Wladislao regi data. 41. s. Eliasz wda ziemi mołdawskiej wespół z bratem Stefanem protopopowi Jucha w nagrodę zasług jego nadaje wioski Mazany i Studiemy, którą daninę na wieczne czasy listem tym stwierdza. 42. s. Quietatio secunda Wladislai regis Poloniae data Paulo de Rusdorf magistro ordinis Theuton. 43. s. Concordia inter Wladislaum regem Poloniae, Sigismundum ducem Lithuaniae, duces Masoviae et Stolpenses et palatinum Moldaviae, et ab altera parte Paulum de Rusdorf magistrum et ordinem Prussiae, Livoniae, cum suis conditionibus et limitibus, et finium regundorum ratione. 44. s. Limites ac termini certi inter terras Prussiae, Livoniae etc. et magnum ducatum Lithuaniae ac regnum Poloniae, illisque adiacentes terras utrinque constituuntur, certaeque pacis conditiones ac pacta iurato eriguntur. 45. Literae reversales Pauli de Rusdorf ordinis Theutonici magistri generalis. 46. Literae reversales Wladislai Regis Poloniae. 47. Insertio privilegii super scultetiam in villa Wierzka abbatiae Lubinensis. 48. Eliasz wda ziemi mołdawskiej za wierne usługi czyni nadanie Janowi Łokofietowi# i one potwierdza. 49. Epistola Eugenii papae IV ad Wladislaum Iagellonis filiom regem Poloniae. 50. Cronina# quomodo domini Cruciferi exorti sunt et quomodo per Polonos contra Pruthenos fuerunt suscepti. Et qualiter postmodum spretis Polonis maxima praelia cum ipsis commiserunt, et a Polonis prostrate sunt. Tandem pacem inter se firmaverunt. Et qualiter se regi Poloniae et omnibus successoribus obligaverunt. 51. r.1437. Receptio Swantopelki in familiam et obligatio eius. 52. r.1437. Coram iudicio Sandomiriense Ioannes de Bostow vendidit mericam ibidem in Bostow cum arvo per granitiem monasterii S. Crucis et per piscinam, Bartholomeo de Bielow pro quadraginta marcis. 53. Ioannis Davgerd palatini Vilnensis recognitio quod Vilnam castrum cum districtu suo de manibus Sigismundi magni ducis Lithuaniae recepit ad tenendum, cui promittit fidelitatem. 54. Elias palatinus Moldaviae reddit regno Poloniae terram Szepinensem in qua sunt arces, oppida Chocim, Cieciun# et Chmielow, et promittit reddere omnia scripta et documenta quae antecessores illius a regno Poloniae habuerunt (po rusku). 55. Proceres Russiae Kijoviensis significant quod cum dominiis regni se uniunt et ad regem Poloniae pertinere volunt. 56. Swidrigal M.D. Lithuaniae cum omnibus castris, civitatibus, oppidis, villis et omnibus possessionibus regi Poloniae se subdidit et in terris Russiae ad unionem devenit. 57. Literae Gedanenses definitarum limitum inter ipsos et villam episcopalem Stolczemberg. 58. Sigismundi ducis Lithuaniae bonorum Rogowo in palatinatu Podlachiae donatio. 59. Litera Sigismundi ducis qua promittit, quod ducatus Lithuaniae post mortem eius ad regem et regnum Poloniae devolvi debeat. 60. List Panów koronnych którym upominają Zygmunta aby pomocy żadnej Swidrygałowi do Łucka nie dawał, a przytem zapisują się za królewicza Władysława, że dorosłszy lat wszystkie pacta które się postanowiły z ojcem jego Jagiełłem, potwierdzić i przysiądz ma. 61. s. Literae confoederationis ducatus Lithuaniae cum regno Poloniae factae. 62. s. Venditio scultetiae in Brodnia Paulo sculteto de Zelignewo. 63. s. Elisabeth consors Petri de Ilza vendidit totam suam portionem haereditatis in Bielow, Bartholomeo de Bielow haeredi pro viginti marcis pecuniarum. 64. s. Foedus Eliae palatini Moldaviae cum Sigismundo magno duce Lithuaniae. 65. s. Excerptum ex privilegio pacis et concordiae per Wladislaum Jagiellonis tunc Poloniae et postea Hungariae regem in Brzescie Cuiaviae factae cum Paulo de Rusdorf magistro Prussiae. 66. s. J. ruski. Eliasz wojewoda mołdawski umawia się z Zygmuntem W. X. Lit., że każdy jego przyjaciel będzie mu przyjacielem, a każdego nieprzyjaciela Zygmunta będzie uważał za swego nieprzyjaciela. Wyjmuje tylko od tej ugody króla i koronę Polską (po rusku). 67. s. r.1438. J. ruski. Petro Myszczyc per Swidrigal ducem Lithuaniae dantur bona in districtu Krzemenecensi Borszczowka, Borek, Sieliszcze, Kandytow, Lias, Didow. 68. s.347-358: Compromissum inter Wladislaum et Boleslaum duces Masoviae ex una et Stanislaum episcopum Plocensem, nec non capitulum ecclesiae Plocensis et subditos eorundem super iurium ecclesiae et differenciis. 69. s.359-360: J. łac. Zob. Eugenius papa archidiacono ecclesiae Cracoviensis mandat ut detentores bonorum monasterii Miechoviensis publice in ecclesiis moneat ut ea fratribus restituant et si non adimpleverint generalem excomunicationis in eos sententiam proferat. do index: 70. s.361-377: Andrzej z Ciechomic kasztelan płocki, Mokołaj Wąż kasztelan ciechanowski i liczni inni dostojnicy jako sędziowie polubowni w sprawie miedzy Władysławem i Bolesławem ks. mazowieckimi a Stanisławem bpem płockim, po zbadaniu dok. przedkładanych przez bpa, unieważniaja niektóre jako falsyfikaty oraz wyznaczają termin do zbadania innych. Ustalając kwotę płatna przez bpa na rzecz ks. Władysława orzekają, że bp nie ma odtąd prawa upominania się o spłatę uwzglednionych w rozliczeniu zobowiązań księcia ani o 60 grzywien od m. Płocka. J. łac. Płock w klasztorze Św. Wojciecha na zamku 14 II 1438. # Ex MS. Arch. Cap. Plocensis Zob. Szacherska, Zb. Dok. ...Płocka s.191-194 nr 125 (regest, ed. fragm. na s.372-374); spr Lubomirski, KDM nr 179 ; spr NKDMaz. Sententia arbitralis inter illustres olim principes Wladislaum et Boleslaum duces Masoviae et reverendissimum olim dominum Stanislaum eppum et capitulum ecclesiae Plocensis super differentiis variis. do index: Andrzej z Ciechomic kasztelan płocki ; Mokołaj Wąż kasztelan ciechanowski; s.378 nie zapisana 71. s.379- Instrumentum sententiae arbitralis sub sigillis Stanislai eppi et capituli Plocensis per quam quinque privilegia ecclesiae Plocensis fatentur fuisse cassata. 72. s. Swidrigał daje wójtostwo w Krzemieńcu Jurkowi Niemcowi (po rusku). 73. s. Granities episcopi Wladislaviensis cum Gedanensibus montis# episcopalis. 74. s. Coram iudicio Cracoviense Hanco de Chelm haeres recognovit quomodo loco Nicolai subdapiferis Cracoviensis et Ioannis fratris eius de Brzessye haeredum ab omnibus impedimentis atque dampnis ratione totius haereditatis Caczcovicze, Petrum Czcziconicze haeredem vicecapitaneum Cracoviensem intercedere et relevare est obligatus quam haereditatem Caczkovicze ipse Petrus apud praedictos fratres emit. 75. s. Nicolai de Michalow castellani et capitanei Ioannis de Czyszow palatini cracoviensibus, et aliorum consiliariorum super debito mille marcarum per Wladislaum regem Petro Odrowąż palatino Leopoliensi, in bonis Sambor inscripto. 76. s. Compositio et permutatio in bonis Mileiowice inter Stanislaum Zurnicki et Ioannem de Mileiowice. 77. s. Coram iudicio Sandomiriense Catharina relicta Thomkonis Skalski de Prawanczyn castellani Vislicensis, recognovit quia quingentas marcas quas habet inscriptas super villa Prawanczyn conventui de Calvo Monte donavit post tempora vitae suae. 78. s. Wladislai regis super summa centum et viginti marcarum Abrahae de Zbanszyn in villa Rogozinin inscripta. 79. s. Wladislai regis super summa quinquaginta marcarum Mathiae Smok in villa Syedliszcze inscripta. 80. s. Recognitio abbatis et conventus Peplinensis, se obtinuisse certum contractum cum Ioanne Pella eppo Wladislaviensi, emphiteutice super uno manso in villa Gora episcopali et quinque iugera in palude prope Gedanum proxime Oppenburk iam pridem sub censu octo marcarum cuidam Burchardo de Maczkowo civi Gedanensi cum piscatura in Orana fluvio concessit, quem censum eppo annis singulis solvendum se obligat abbas, et si biennium tamen non solveret, dominus eppus ad eorum possessionem iterum reversurus. 81. s. Venditio molendini advocato Gostinensi. 82. s. Wladislai regis super summa ducentarum marcarum Dobrogostio Kolenski castellano Camenensi in castro et oppido Babimosth ac villis introscriptis inscripta. 83. s. Wladislai ducis Masoviae venditio trium mansorum Paulo Kownaczski in terra Visnensi. 84. s. Venditio certarum possessionum in palude Hoppenbrugh eppi Wladislaviensis, abbati Peplinensi, censu sibi annuo pro festo S. Martini reservato. 85. s. Indutiae annuae Wenceslai, Przemislai et Ioannis ducum Oswiecimensium cum Wladislao rege Poloniae. 86. s. Bernhardi, Ioannis et Nicolai ducum Opoliensium, nec non Boleslai Glogoviensium et Opoliensium, item Wenceslai Opaviae et Ratiboriae ducum conventio cum Wladislao rege Poloniae, eiusque in regem Bohemiae electo fratre Casimiro, qua praefati duces Casimirum pro rege Bohemiae agnoscunt. 87. s. Responsum Wladislai regis Poloniae ad legationem Alberti imperatoris qua rogabatur ut in regem Bohemiae electum fratrem Casimirum a susceptione regni illius dehortaretur. 88. s. Bolko Oppoliae dux consentit in electionem Casimiri regis Bohemiae et foedus cum eo ac Wladislao rege Poloniae icit. 89. s. Diploma Wenceslai ducis Oppaviensis et Ratiboriensis quo Casimiro electo regi Bohemiae se homagium non praestare posse confitetur, donec sacro regni eiusdem diademate fuerit insignitus. #chyba tu z BCzart. perg.431: perg.431. Toszek 2 X 1438 r. 1. Wacław I ks. oświęcimski i zatorski. P. herbowa, okrągła, w czerwonym wosku w podniszczonej misce z naturalnego wosku, zawieszona na pasku perg. 30 mm, miska 47 mm. Legenda: + S I[=przerywnik] ducis I wenceslai I oswanciensis I. W polu pieczęci orzeł. Zob. Szelińska, Tomaszewicz s.204 nr 472; P. Pokora [w:] Zbiory Pieczęci s.447 nr 410 (rys. Kielisińskiego sygn Ao II 175, ma to być piecz. okrągła w czerw. wosku z 1449 r. z Arch. klasztoru w Mogile, reprodukowana [w:] M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, Katowice 1992 fot. na wklejce); Pokora, Album Kielisińskiego s.99 Ao II 175; Kaczmarczyk, Kowalski, Katalog w Mogile s.62 nr 192 (z 23 VI 1449, ale brak piecz.); P. Stanko [w:] Pieczęcie w Rzeczypospolitej s.96-98 il. brak -wg niego s ducis wencislai oswancimsi; Cod. Epist. I s. 93-94 nr XCVII; http://pl.wikipedia.org/wiki/Wacław_I_zatorski [dostęp 7 IX 2011]; http://www.poczet.com/zatorski.htm [dostęp 7 IX 2011] il. Inna piecz.: piecz.luźne B.Czart.13069 nr 152. /#raczej nic Gumowski i Mikucki śląskie / 90. s. Sententia et compositio ex compromisso inter Stanislaum eppum et Wladislaum ac Boleslaum duces Masoviae, nec non subditos eorundem. 91. s.#-474: Kopia z r.1784#. Nobilitas Bregensis reconciliata Wladislao regi Poloniae approbat electionem Casimiri ad regnum Bohemiae et promittit ei iusiurandum ubi coronatus fuerit 92. s.475-476: Władysław Trzeci król Polski i ziem Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, najwyższy książę Litwy, Pomorza i Rusi pan i dziedzic etc. przyrzeka, że będzie przestrzegał umów zawartych między jego ojcem, królem Władysławem a Zygmuntem wielkim księciem litewskim. J. łac. Piotrków na sejmie 16 XII 1438. Feria tercia proxima post festum sanctae Lucie virginis. „Ex MS. Arch. Stan. Aug. Regni. Collectionis Dogelii”. Kopia z r.1767# z podpisem Naruszewicza z r.1781. Świadkowie: Jan z Czyżowa kasztelan krakowski, Dobiesław z Sienna sandomierski, Marcin ze Sławkowa kaliski, Wojciech z Małego łeczycki, Jan z Lichna brzeski, Jarand z Grabi inowłocławski i Piotr Odrowąż ze Sprowy lwowski wojewodowie, Dobrogost z Szamotuł poznański, Klemens Wątróbka ze Strzelc sandomierski, Wawrzyniec Zaremba z Kalinowej sieradzki kasztelanowie, Jan z Oleśnicy marszałek i Andrzej z Lubina podskarbi Królestwa Polskiego. Datum per manus... Iohannis de Coneczpole cancellarii et Petri Woda de Sczekoczini vicecancellarii Regni Poloniae. Ad relationem... Ioahnnis de Coneczpole regni Polonie cancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 85 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or: Kraków, Bibl. Czart., perg. nr 433. Reg.: 1/ Daniłowicz 1751. 2/ Rykaczewski, s.383. 3/ Szelińska, Tomaszewicz 474. Ed.: 1/ Łaski, Commune incliti Poloniae Regni privilegium, k.129-129 v. 2/ Przyłuski, Leges se statuta, s.692-693, 3/ Pistorius, Polonicae historiae corpus s.175-176, 4/ Januszowski, Statuta, s.753-754, 5/ VL I, s.139-140, 6/ Działyński, Zbiór praw litewskich s.25-27. Ed. w tłumaczeniu: 1/ Herburt, Statuta s.664-666, 2/ Sarnicki, Statuta s.995-996, 3/ Januszowski, Statuta s.753-754, 4/ Działyński, Zbiór praw litewskich s.25-27, 5/ AU, s.110-113 nr 65. Wladislaus III confirmat iura Sigismundi ducis Litvaniae. 93. s.477-480: „Ex Archiv. Visniovien.”. Wladislaus III rex Poloniae magno ducatui Lithuaniae privilegia confirmat. 94. s. Wladislaus rex Iwankoni bona Krosniczyn, Bereziny, Krasne piaski, Hoszcze, Zabitow, Dziewinki in terra Chelmensi in trecentis marcis inscribit. 95. s. Confirmantur et innovantur privilegia et libertates regnicolarum ecclesiasticorum et saecularium in forma amplissima; in Piotrkow in parlamento generali. 96. s. Privilegium ut supra. 97. s. Nicolaus Giedlar scultetus fundat ecclesiam in Giedlarowa in dioecesi Praemislensi quam fundationem Wladislaus rex approbat sub conditionibus. 98. s. Litera Stanislai eppi Plocensis permutationis decimae in Brunowo pro praebenda S. Petri pertinentis pro tribus mansis in Borzischewo. 99. s.495-496: Władysław ks. mazowiecki, płocki zewala kapitule płockiej na budowę młyna i stawu na rz. Brzeźnicy w pobliżu ról zw. Niegłos należących do kościoła parafialnego Św. Bartłomieja w Płocku, za co kapituła zezwala ks. na budowę stawu koło jej wsi Trzepowa na tejże rzece. J. łac. Płock 3 II 1439. „Ex MS. Capituli Plocen. Przepisał Jabłoński. Zob. Szacherska, Zb. Dok. ...Płocka s.194-195 nr 126 (ed.); spr NKDMaz. Privilegium ducis Wladislai super piscina in fluvio Brzesnicza capitulo Plocensi facienda ac super receptione arenae pro aggere. do index: Niegłosy k/Płocka; Trzepów w. k/#Płocka; Jabłoński kopista 100. s. Wladislaus rex in villa Plonky in districtu Chelmensi sita 200 marcas Polonicales nobili Stanislao Ebermuth inscribit. 101. s.499-502: Władysław trzeci król Polski, najwyższy książę litewski i dziedzic Rusi etc. zaświadcza, że rycerz Krzesław z Kurozwęk kasztelan wiślicki otrzymał zgodę na wykupienie cła Piotrkowskiego z rąk synów Mikołaja Małdrzyka z Kobiele za 380 grzywien szerokich groszy i 100 grzywien monety obiegowej, które w pilnej potrzebie królestwa ojciec króla pożyczył u Mikołaja Małdrzyka dziedzica Kobieli i ową kwotę zapisał mu na grodzie Krzeszów i wsiach doń przynależnych. J. łac. Kraków 15 IV 1439. Feria quarta proxima post dominicam Conductus Pasche. “Kopia z r.1785”. Relacio... Petri de Szczekoczin, Regni Poloniae vicecancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 116 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, AGAD, dok. perg. nr 324. Ed.: KDM IV 1350. Wladislaus rex Poloniae magnifico Creslao castellano Wisliciensi dat literas super theloneum Pyotrcoviense in 400 minus 20 marcis Polonicalibus. 102. s.# Bulla Synodi Basiliensis in qua continentur certae declarationes dispositivae de auctoritate eiusdem sacrae synodi universalem ecclesiam Catholicam repraesentantis. 103. s.# Compositio amicabilis inter abbatem de Calvo Monte et Bartholomaeum haeredem de Bostow super granitiebus in villis Miroczyce et Bielo. 104. s.507-508: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc. Janowi z Tęczyna wojewodzie krakowskiemu i Lutkowi pisarzowi skarbu królewskiego za pomoc finansową w trudnej sytuacji zaspokojenia najemników służących w Czechach królowi i jego bratu Kazimierzowi wybranemu królem czeskim, za pieprz wartości 300 kóp groszy poręczony przez nich sławetnemu Orienthowi rajcy krakowskiemu, zapisuje ową kwotę na czynszach z wielkorządów krakowskich poczynając od najbliższego święta św. Jakuba, poprzez Suchedni do święta Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Łucji, a gdyby nie wystarczyło to, aż do całkowitego spłacenia należności. J. łac. Kraków 21 V 1439. Feria quinta in octaua Ascensionis [Domini]. “Ex Orig. Arch. Regni”. Relacio... Petri de Szczekocin, regni Polonie vicecancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 130 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, AGAD, dok. perg. nr 5045. Ed.: KDM IV 1352. Wladislaus rex Ioanni de Tanczyn palatino Cracoviensi et Luthkoni thesauri notario trecentas sexagenas monetae latorum grossorum Pragensium pro pipere honesto Orienth solutas in censibus magnae procurationis assecurat et assignat exsolvendas. 105. s.509-510: Wladislaus rex 300 marcas Polonicales generoso Hincza de Rogow in castro et oppido Brzesznicza inscribit. 106. s.511: Eugenius IV papa Alberto Romanorum regi notum facit, quod missit velocem nuntium ad regem Poloniae et mittebit ambassiatam ad regem, ut ab omni apparatu bellico contra regem Bohemiae desistat. 107. s. Venditio sortium in Miklussowicze per generosam Stachnam Gniewanczkam, generoso Petro de Cczichowicze. s.518 niezapisana 108. s.519-521: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc. stwierdza, że Klemens Wątróbka ze Strzelc kasztelan sandomierski królewską wieś Krzeczów leżącą w powiecie krakowskim, do tej pory pozostającą w rękach księcia Mazowsza Siemowita z nadania ojca króla - o czym dowiedział się z jego dokumentu - wykupił za 600 grzywien. Klemens w czasie wyprawy na Śląsk w służbie królewskiej wspomógł go 86 kopiami, za co, w myśl prawa ziemskiego, należy mu się 460 grzywien licząc za kopię po 5 grzywien. Ponadto król otrzymmał od Klemensa na wyprawę czeską konie i szuby wartości 400 grzywien. Całą należność 1460 grzywien zapisuje mu na wsi Krzeczów i jej przynależnościach, tj. wsiach Rzezawa, Jodłówka, Dąbrówka, Borek i połowie wsi Ostrowy. J. łac. Kraków 9 VI 1439. Feria tercia infra octavas Corporis Christi. “Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Ad relacionem... Petri Odrowansch, palatini Leopoliensis. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 133 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, AGAD, dok. perg. nr 8859. Wyd.: KDM IV 1354. Wladislai regis super summa mille quadringentarum marcarum et sexaginta Clementi Wątropka castellano Sandomiriensi in villa Crzeczow et aliis introscriptis data et inscripta. s.522 niezapisana 109. s.523: Bartholomaeus de Bielow haeres recognovit coram iudicio Sandomiriense, se soluturum Mathiae abbati de Calvo Monte triginta et septem marcarum ad festum Nativitatis Domini proximum. 110. s. Palatinus Phyethko de Bielsko et Bransko partem haereditatis in Drognyewo Stephano donat. 111. s. Eliasz wda/# mołdawski i jego brat Stefan nadają wieś Buczumieni protopopowi Juha i jego synowi Michałowi . Eliasz wda i brat jego Stefan protopopowi nazwiskiem Juha i synowi jego Michałowi za wierne usługi wioskę Buczumieni nadaje i tę daninę listem tym utwierdza. 112. s.-532: Kopia z r.1785. Wladislaus rex Poloniae Hincza de Rogow militi in castro et oppido Brzesznicza 40 marcas Polonicales inscribit. 113. s.533-535: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc. za Wincentego z Szamotuł kasztelana międzyrzeckiego i starostę generalnego Rusi, który był winien swemu wojewodzie lwowskiemu Przecławowi z Leśca 100 grzywien zapisuje temu ostatniemu ową kwotę na wsiach Zielów i Żarnowiszcza w powiecie lwowskim z obowiązkiem osobistej rezydencji w ziemi ruskiej z tytułu posiadania tych wsi. J. łac. Gródek 12 VIII 1439. Feria quarta proxima post festum s. Laurentii martyris. „Ex Orig. Arch. Regni”. Ad relationem Petri Woda de Sczekoczin Regni Poloniae vicecancellarii. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 155 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, Biblioteka Krasińskich (spalony w 1944). Reg.: Straty bibliotek, t.3 s.196 nr 114. Ed.: ZDM VIII 2231. Wladislaus rex 100 marcas Polonicales in villis Zarnoviscza et Zelow magnifico Vincentio de Schamotuli castellano Miedzyrzecensi inscribit. 114. s. Eugenii papae literae passus Isidoro metropolitae Russiae. 115. s. Eliasz wda ziemi mołdawskiej stwierdza listem tym przysięgę uczynioną we Lwowie i wierność swą z całą ziemią Władysławowi królowi przyrzeka. 116. s. Sobór bazylejski do Zygmunta ks. litewskiego . Synodus Basiliensis Sigismundo duci Lithuaniae. 117. s. zapisane 100 grzywien Piotrowi z Bnina na Mossinie i wsiach# . In oppido Mossina et villis marcae centum inscriptae Petro de Bnin castellano Gnesnensi. /do index: Piotr z Bnina kasztelan gnieźnieński ; / 118. s.547-549: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc., z powodu ciężkich szkód poczynionych w dobrach Piotra ze Szczekocin podkanclerzego królestwa przez wojska królewskie idące w zeszłym roku na wyprawę przeciwko książętom Śląska, zapisuje mu na grodzie Olsztyn i jego miastach Częstochowie i Przerowie oraz na wsiach doń przynależnych 500 grzywien. J. łac. Szydłów 19 IX 1439. Sabbato die proximo post festum sancti Lamberti. “Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Ad relacionem... Johannis de Coneczpole, regni Polonie cancellarii. Producta et non approbata B. vicecancellarius. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 169 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, AGAD, dok. perg. nr 5047. Ed.: KDM IV 1356. Wladislai regis super summa 500 marcarum Polonicalium magnifico Petro de Szczekociny R P vicecancellario in castro Olstin et opidis ac villis eiusdem inscripta. s.550 niezapisana 119. s.551-552: „Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Wladislaus rex inscribit villas Petrzykow et Tuleya in 100 marcis. 120. s.553-555: Privilegium unionis et concordiae inter regem Wladislaum et Casimirum fratrem suum cum magistro et aliis Cruciferis ordinis interlimitae. s.556 niezapisana 121. s.557-559: Władysław król Polski, najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi etc., mając na uwadze wierne wypełnianie obowiązków dbania o obronę przed wrogami zamku Olsztyn, położonego na granicy księstw śląskich przez jego długoletniego tenutariusza Jana Służkę zapisuje mu 30 grzywien na wsi Mirów, należącej do zamku olsztyńskiego, leżącej nad rzeką Wartą w ziemi krakowskiej. J. łac. Koprzywnica 13 III 1439. Feria sexta in crastino sancti Gregorii. „Ex Origi. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Relacio... Clementis de Strzelcze, castellani Sandomiriensis. Producta et non approbata B. vicecancellarius. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 107 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Or.: Warszawa, AGAD, dok. perg. nr 5044. Ed.: KDM IV 1346. Wladislaus rex 30 marcas Polonicales in villa Myrow sub castro Olstin iacente Ioanni Sluzka inscribit. s.560 nie zapisana 122. s. Boleslai ducis Masoviae privilegium super viginti mansos in bonis Tyszki.. 123. s. Alberti Romanorum, Hungariae Bohemiaeque regis literae plenae potestatis oratoribus suis datae ad conficiendam pacem perpetuam cum Wladislao rege Poloniae. 124 s.567-568: Władysław król Polski najwyższy książę Litwy i dziedzic Rusi zapisuje Dziersławowi z Rytwian staroście chełmskiemu 100 grzywien, które na prośbę króla poręczył za króla giermkowi Staszonowi oraz 110 grzywien które z rozkazu króla dał szlachetnym Lubie i Bystramowi burgrabiom chełmskiemu i lubomle/wel?/skiemu dla rozdzielenia ich między domownikami Chryczka, zapisuje owe 210 grzywien na zamkach Chełm i Lubowli w ziemi chełmskiej i na miastach i wsiach do nich przynależnych. J. łac. Kamień 20 X 1439. Feria tertia ante festum Undecim milia virginum. „Ex Orig. Arch. Regni”. Kopia z r.1785. Zob. dokumenty Warneńczyka nr 174 w http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/warn/index.html. Wzm.: Warszawa, AGAD, BOZ 32, s.186 i 627. Ed.: ZDM V 1457. Wladislai regis super summa centum decem marcarum Derslao de Rythwiany in castris Chelmensi, Lubomliensi inscripta. 125. s.569-: Sigismundi ducis confirmatio tractatorum anni 1434 ad instantiam Wladislai III regis. 126. s. Privilegium Pauli eppi Plocensis super advocatiae in Barthodzieie venditionis per Budzislavam de Gnathi Svanthoslao de Blomino. 127. s. Stephanus haeres de Drogwyno vendit suam haereditatem Andreae. 128. s. Literae resignatoriae Wladislai regis, castri et civitatis Dobszeiensis cum villis ad illa spectantibus, Petro, Nicolao et Martino fratribus de Moscorzow. 129. s. Stefan wda mołdawski . J. ruski. Stephanus palatinus Moldaviae promittit fidelitatem et assistentiam Wladislao regi contra omnes hostes (po rusku). 130. s. Kurasiowie ? Litera Eugenii papae Wladislao Iagellonidi regi Poloniae. 131. s. Litera Eugenii papae Sophiae reginae Poloniae. jeszcze# patrz Vol.9 nr 49, vol.15 nr 14 i vol.21 nr 62.
Uwaga: Mikrofilm 6460 BN.
Proweniencja: Biblioteka Porycka Tadeusza Czackiego.
Proweniencja: Biblioteka Puławska. Na s. 9 pieczątka Biblioteki Puławskiej.
Oprawa: Zielone półpłótno.
Temat: Naruszewicz Adam (1733-1796).
Temat: Czacki Tadeusz (1765-1813) - kolekcja
Temat: Acta regum et populi Poloni
Temat: Teka Naruszewicza.
Gatunek, rodzaj, forma: Rękopisy - 18 w.
Wersja elektroniczna: http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/3557 (Biblioteka Książąt Czartoryskich)
Availability:
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 16 IV Rkps
Czytelnia - zbiory z magazynu
Zapytaj bibliotekarza: sygn. 16 IV Rkps MF 9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again